1/SP/2019/MP - Metodický pokyn k § 12 ods. 1 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Metodický pokyn k jednotnej aplikácii ustanovenia § 12 ods. 1 z. o správnych poplatkoch pri posudzovaní dodržania lehoty na zaplatenie správneho poplatku poplatníkom v nadväznosti na spôsoby a formy platenia poplatkov za spoplatnené úkony a konania orgánov finančnej správy.

Autori: Finančné riaditeľstvo SR
Dátum publikácie: 15. 11. 20191/SP/2019/MP

Metodický pokyn k § 12 ods. 1 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Obsah pokynu:

Úvod

 1. Zachovanie lehoty pri zaplatení poplatku na pošte
 2. Zachovanie lehoty pri zaplatení poplatku v hotovosti alebo platobnou kartou na správnom orgáne
 3. Zachovanie lehoty pri predložení platného potvrdenia o úhrade poplatku z technického zariadenia prevádzkovateľa systému umiestneného na pošte
 4. Zachovanie lehoty pri zaplatení poplatku prevodom z účtu poplatníka v banke alebo v pobočke zahraničnej banky
 5. Príloha č. 1 k metodickému pokynu - 1/SP/2019/MP
 6. Príloha č. 2 k metodickému pokynu - 1/SP/2019/MP

Úvod

Metodický pokyn upravuje problematiku zachovania lehoty pri platení správnych poplatkov podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 145/1995 Z. z.“). Cieľom metodického pokynu je zabezpečiť jednotnú aplikáciu ustanovenia § 12 ods. 1 zákona č. 145/1995 Z. z. pri posudzovaní dodržania lehoty na zaplatenie správneho poplatku (ďalej len „poplatok“) poplatníkom v nadväznosti na spôsoby a formy platenia poplatkov za spoplatnené úkony a konania orgánov finančnej správy (ďalej len „orgány FS“).

Lehota na zaplatenie poplatku je podľa § 12 ods. 1 zákona č. 145/1995 Z. z. zachovaná, ak v posledný deň lehoty:

a) sa poplatok zaplatí na pošte,

b) sa poplatok zaplatí v hotovosti alebo platobnou kartou na správnom orgáne,

c) poplatník predloží platné potvrdenie o úhrade poplatku z technického zariadenia prevádzkovateľa systému umiestneného na pošte,

d) sa poplatok odpíše z účtu poplatníka v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.

1. Zachovanie lehoty pri zaplatení poplatku na pošte

Lehota je podľa § 12 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z. zachovaná, ak sa poplatok v posledný deň lehoty zaplatí na pošte.

Na pošte sa poplatok platí poštovým poukazom. Poplatník môže zaplatiť poplatok:

 • poštovým poukazom na účet, ktorý obdržal ako súčasť platobného predpisu na zaplatenie správneho/súdneho poplatku (ďalej len „platobný predpis“) od príslušného správneho orgánu. V tomto poštovom poukaze sú vopred vyplnené všetky identifikačné a platobné údaje na zaplatenie poplatku (pozri vzor v prílohe č. 2 tohto pokynu),
 • poštovým poukazom na účet (ručné alebo strojové vypisovanie) od Slovenskej pošty, a.s. V tomto poštovom poukaze musí poplatník vyplniť/vypísať všetky identifikačné a platobné údaje podľa poštových podmienok.

Podaním poštového poukazu Slovenskej pošte a poukázaním peňazí určených na pripísanie na bankový účet adresáta vedený v banke (účet prevádzkovateľa centrálneho systému evidencie poplatkov - Slovenskej pošty, a.s. určený na platenie poplatkov) je poplatok zaplatený.

Príklad č. 1:

Daňový subjekt/poplatník dňa 16. 9. 2019 podal na DÚ žiadosť o spoplatnený úkon, pričom pri podaní poplatok nezaplatil. DÚ vyzval poplatníka na zaplatenie poplatku a spolu s výzvou mu doručil platobný predpis na zaplatenie poplatku. Poplatok je na základe doručenej výzvy splatný do 14.10. 2019.

Poplatník dňa 14. 10. 2019 zaplatil poplatok poštovým poukazom na účet, ktorý obdržal ako súčasť platobného predpisu na zaplatenie poplatku, t. j. poplatok bol zaplatený v posledný deň lehoty na zaplatenie spôsobom podľa § 12 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z.

2. Zachovanie lehoty, pri zaplatení poplatku v hotovosti alebo platobnou kartou na správnom orgáne

Podľa § 12 ods. 1 písm. b) zákona č. 145/1995 Z. z. lehota na zaplatenie poplatku je zachovaná, ak v posledný deň lehoty sa poplatok zaplatí v hotovosti alebo platobnou kartou na správnom orgáne.

V hotovosti, a to do 300 eur vrátane, alebo platobnou kartou môže poplatník zaplatiť poplatok na správnom orgáne prostredníctvom technického vybavenia prevádzkovateľa centrálneho systému evidencie poplatkov, ktorým je Slovenská pošta , a.s. (ďalej len „prevádzkovateľ systému“) , ak správny orgán má pre tento spôsob platby poplatku vytvorené podmienky.

Technickým vybavením pre takýto spôsob zaplatenia je tzv. softvérová pokladňa a samoobslužný platobný kiosk (ďalej len „kiosk“).

Ďalším technickým vybavením, resp. softvérovou aplikáciu prevádzkovateľa systému, prostredníctvom ktorej sa platia poplatky platobnou kartou je Mobilná aplikácia eKolok (MASP) a Webová aplikácia eKolok, (Virtuálny kiosk). Tieto aplikácie prevádzkovateľa systému si poplatník inštaluje do svojho mobilného zariadenia, PC, tabletu, a pod. Ide o virtuálnu realitu, ktorá je elektronicky prenositeľná na ktorékoľvek miesto, avšak vecne podľa agendy služieb stále prislúchajúca správnemu orgánu, ktorému poplatník zaplatí poplatok.

Orgány FS nemajú vytvorené podmienky na zaplatenie poplatku prostredníctvom softvérovej pokladne. Znamená to, že zaplatiť poplatok v hotovosti, resp. platobnou kartou do softvérovej pokladne úradu na orgánoch FS nie je možné.

Na zaplatenie poplatku v hotovosti alebo platobnou kartou prostredníctvom kiosku majú orgány FS vytvorené podmienky na kiosku umiestnenom v budove Daňového úradu Bratislava na Ševčenkovej ulici a na vybraných kioskoch umiestnených na úradoch Ministerstva vnútra SR. Na týchto kioskoch je aktivovaný Katalóg vybraných služieb orgánov FS: Agenda Colných a Daňových úradov.

Na kiosku DÚ Bratislava a kioskoch Ministerstva vnútra SR môže poplatník zaplatiť tak, že si z agendy colných a daňových úradov vyberie požadovanú službu a po zaplatení obdrží „Potvrdenie o úhrade správneho poplatku“ (tzv. eKolok), ktoré predloží FR SR, DÚ a CÚ spolu so žiadosťou o vykonanie úkonu alebo konania (pozri obrázok č. 1 prílohy č. 1 tohto MP).

Ďalším spôsobom platenia na týchto kioskoch je úhrada Platobného predpisu na zaplatenie správneho/súdneho poplatku (ďalej len „platobný predpis“) načítaním QR kódu. Platobný predpis poplatník obdrží osobne na FR SR, DÚ a CÚ alebo poštou spolu s výzvou na zaplatenie poplatku. Poplatník po zaplatení z kiosku obdrží doklad „Potvrdenie o úhrade správneho poplatku – zaplatenie predpisu na kiosku“ (pozri obrázok č. 2 prílohy č. 1 tohto MP). Takéto potvrdenie o úhrade nie je potrebné predkladať orgánu FS, platba sa automaticky spáruje s predpisom v centrálnom systéme evidencie poplatkov (ďalej len „CSEP“). Správca skontroluje úhradu v CSEP prostredníctvom Modulu správy poplatkov.

Na kioskoch umiestnených na ktoromkoľvek inom správnom orgáne z dôvodu, že na týchto kioskoch nie je aktivovaný Katalóg vybraných služieb orgánov FS: Agenda Colných a Daňových úradov, môže poplatník zaplatiť poplatok len načítaním QR kódu z platobného predpisu od orgánu FS. Poplatník z kiosku obdrží doklad „Potvrdenie o úhrade správneho poplatku – zaplatenie predpisu na kiosku“ (pozri obrázok č. 2 prílohy č. 1 tohto MP). Takéto potvrdenie o úhrade nie je potrebné predkladať orgánu FS. Platba sa automaticky spáruje s predpisom v CSEP.

Prostredníctvom Webovej aplikácie eKolok, (Virtuálny kiosk) a Mobilnej aplikácie eKolok (MASP) poplatník zaplatí poplatok bezhotovostne platobnou kartou tak, že si z Agendy colných a daňových úradov vyberie požadovanú službu a po zaplatení obdrží „Potvrdenie o úhrade správneho/súdneho poplatku (eKolok)“, ktoré predloží FR SR, DÚ a CÚ spolu so žiadosťou o vykonanie úkonu alebo konania.

Potvrdenie o úhrade poplatník predloží pri Web aplikácii eKolok v papierovej podobe vytlačené z tejto aplikácie napr. na formáte papiera A4 (pozri obrázok č. 6 v prílohe č. 1) alebo v elektronickej podobe v PDF formáte získané/zaslané z Web aplikácie eKolok. Takéto preukázanie úhrady je v súlade s „Metodikou Platobného systému eKolok“ a „Príručkou Webovej aplikácie eKolok“ (zverejnenou na stránke: https://www.posta.sk/subory/38937/prirucka-pre-webovu-aplikaciu-ekolok.pdf) vydaných Slovenskou poštou, a. s.

Pri použití Mobilnej aplikácie eKolok poplatník zaplatí platobnou kartou za požadovanú službu orgánu FS a výberom konkrétneho uhradeného správneho/súdneho poplatku si zobrazí jeho detail – QR kód eKolku (pozri obrázok č. 4 v prílohe č. 1) na svojom mobilnom zariadení, ktorým preukáže úhradu poplatku na úrade. Prostredníctvom Webovej aplikácie eKolok si môže poplatník vytlačiť aj eKolok zakúpený v Mobilnej aplikácii eKolok a predložiť potvrdenie o úhrade v papierovej podobe (pozri obrázok č. 5 v prílohe č. 1).

Cez Webovú aplikáciu eKolok a Mobilnú aplikáciu eKolok môže poplatník zaplatiť bezhotovostne platobnou kartou aj úhradou platobného predpisu vydaného orgánom FS. „Potvrdenie o úhrade správneho poplatku – zaplatenie predpisu“, ktoré poplatník obdrží z Web aplikácie alebo Mobilnej aplikácie eKolok nie je potrebné predkladať orgánu FS. Platba sa automaticky spáruje s predpisom v CSEP. Správca skontroluje úhradu v CSEP prostredníctvom Modulu správy poplatkov.

Moment zaplatenia poplatku v týchto prípadoch nastáva:

 • úhradou v hotovosti alebo platobnou kartou na kiosku za požadovanú službu orgánu FS, alebo
 • úhradou platobného predpisu od orgánu FS na kiosku v hotovosti alebo platobnou kartou,
 • úhradou platobnou kartou prostredníctvom Webovej aplikácie eKolok, (Virtuálny kiosk) alebo Mobilnej aplikácie eKolok (MASP) za požadovanú službu orgánu FS, alebo
 • úhradou platobného predpisu od orgánu FS prostredníctvom Webovej aplikácie eKolok, (Virtuálny kiosk) alebo Mobilnej aplikácie eKolok (MASP) platobnou kartou.

Príklad č. 2:

Daňový subjekt/poplatník podal osobne dňa 25. 9. 2019 na CÚ žiadosť o spoplatnený úkon a zároveň predložil platné Potvrdenie o úhrade správneho poplatku, ktoré zakúpil dňa 23. 9. 2019 na kiosku Ministerstva vnútra SR s úhradou v hotovosti za konkrétnu službu z Agendy Colných a Daňových úradov - ID 1058 19.1.2.1. Vydanie potvrdenia o stave osobného účtu na žiadosť DS - z. č. 563/2009 Z. z. v sume 3,00 €.

V tomto prípade poplatník zaplatil poplatok dňa 23. 9. 2019 úhradou konkrétnej služby orgánov FS na kiosku Ministerstva vnútra SR. Poplatník tým dodržal lehotu na zaplatenie spôsobom podľa § 12 ods. 1 písm. b) zákona č. 145/1995 Z. z.

Príklad č. 3:

Elektronicky komunikujúci daňový subjekt/poplatník prostredníctvom portálu FS dňa 1. 10. 2019 doručil DÚ žiadosť o povolenie úľavy zo sankcie alebo odpustenie sankcie podľa osobitného predpisu - zákona č. 563/2009 Z. z. Poplatník nezaplatil poplatok pri podaní žiadosti. DÚ vyzval poplatníka na zaplatenie poplatku a spolu s výzvou mu doručil platobný predpis na zaplatenie poplatku, poplatok je splatný do 21. 10. 2019.

Poplatník zaplatil poplatok na kiosku iného správneho orgánu načítaním QR kódu z platobného predpisu dňa 18. 10. 2019, to znamená, že uhradil poplatok v lehote na zaplatenie spôsobom podľa § 12 ods. 1 písm. b) zákona č. 145/1995 Z. z.

Príklad č. 4:

Daňový subjekt/poplatník podal osobne dňa 7. 11. 2019 na CÚ žiadosť o spoplatnený úkon a zároveň preukázal úhradu poplatku na svojom mobilnom zariadení zobrazením detailu – QR kódu platného eKolku, ktorým zaplatil prostredníctvom Mobilnej aplikácie eKolok za konkrétnu službu z Agendy Colných a Daňových úradov dňa 6. 11. 2019. Poplatník tým dodržal lehotu na zaplatenie spôsobom podľa § 12 ods. 1 písm. b) zákona č. 145/1995 Z. z.

3. Zachovanie lehoty, pri predložení platného potvrdenia o úhrade poplatku z technického zariadenia prevádzkovateľa systému umiestneného na pošte

Podľa § 12 ods. 1 písm. c) zákona č. 145/1995 Z. z. lehota na zaplatenie poplatku je zachovaná, ak v posledný deň lehoty poplatník predloží správnemu orgánu platné potvrdenie o úhrade poplatku z technického zariadenia prevádzkovateľa systému umiestneného na pošte.

Potvrdenie o úhrade správneho poplatku si môže poplatník zakúpiť na vybraných pobočkách Slovenskej pošty. Potvrdenie o úhrade poplatku (tzv. nominálny eKolok) zakúpené na pošte sa vydáva na základe poplatníkom zvolenej hodnoty bez uvedenia konkrétnej služby úradu alebo súdu a je platné je 2 roky od jeho vydania (pozri obrázok č. 3 prílohy č. 1 tohto MP).

Moment zaplatenia poplatku v týchto prípadoch nastáva:

 • predložením/doručením platného potvrdenia o úhrade poplatku zakúpeného na pošte na DÚ, CÚ a FR SR. Znamená to, že poplatník osobne na DÚ, CÚ a FR SR predloží platné potvrdenie o úhrade alebo potvrdenie doručí prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb. Ak poplatník doručuje potvrdenie prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb, poplatok je zaplatený v deň odovzdania potvrdenia na poštovú prepravu (poznámka - § 27 ods. 3 správneho poriadku).

Príklad č. 5:

Daňový subjekt/poplatník dňa 4. 11. 2019 podal na DÚ žiadosť o spoplatnený úkon, pričom pri podaní poplatok nezaplatil. DÚ vyzval poplatníka na zaplatenie poplatku a spolu s výzvou mu doručil platobný predpis na zaplatenie poplatku. Poplatok je na základe doručenej výzvy splatný do 27. 11. 2019.

Poplatník zakúpil na pobočke pošty Potvrdenie o úhrade poplatku v nominálnej hodnote (tzv. nominálny eKolok), ktoré dňa 27. 11. 2019 odovzdal na poštovú prepravu. Aj v tomto prípade bola dodržaná lehota na zaplatenie poplatku a to spôsobom podľa § 12 ods. 1 písm. c) zákona č. 145/1995 Z. z.

4. Zachovanie lehoty pri zaplatení poplatku prevodom z účtu poplatníka v banke alebo v pobočke zahraničnej banky

Podľa § 12 ods. 1 písm. d) zákona č. 145/1995 Z. z. lehota na zaplatenie poplatku je zachovaná, ak v posledný deň lehoty sa poplatok odpíše z účtu poplatníka v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.

Prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky na účet Slovenskej pošty elektronicky komunikujúci poplatníci platia:

 • na Zberný podúčet Slovenskej pošty zriadený pre Finančné riaditeľstvo SR, ktorý je zverejnený na webovom sídle www.financnasprava.sk > Infoservis>Platenie daní > Zaplatenie správneho poplatku, ktorý vyberajú FR SR, daňové úrady a colné úrady>Zaplatenie správneho poplatku. Číslo účtu: 190020545796/6500, IBAN: SK4765000000190020545796, Poštová banka, a. s., SWIFT: POBNSKBA,
 • na účet Slovenskej pošty (na číslo účtu uvedené v platobnom predpise; číslo účtu: 0020545788/6500, IBAN: SK8365000000000020545788, Poštová banka, a.s. SWIFT: POBNSKBA) na základe predpisu vygenerovaného MSP a na základe platobnej inštrukcie vygenerovanej MSP, ktorú orgán FS doručí poplatníkovi v prípade, ak úhrada nebola zrealizovaná pri podaní,

ostatní poplatníci platia:

 • na účet Slovenskej pošty (na číslo účtu uvedené v platobnom predpise; číslo účtu: 0020545788/6500, IBAN: SK8365000000000020545788, Poštová banka, a.s. SWIFT: POBNSKBA) na základe platobnej inštrukcie vygenerovanej MSP, ktorú orgán FS doručí poplatníkovi, ak úhrada nebola zrealizovaná pri podaní.

Moment zaplatenia poplatku nastáva:

 • odpísaním platby z účtu poplatníka v banke alebo v pobočke zahraničnej banky poukázanej na účet Slovenskej pošty, a.s. určený pre platenie poplatkov.

Príklad č. 6:

Elektronicky komunikujúci daňový subjekt/poplatník podal prostredníctvom portálu FS dňa 2. 10. 2019 na CÚ žiadosť o predĺženie lehoty podľa § 28 zákona č. 563/2009 Z. z. Zároveň poplatník zaplatil poplatok prevodom z účtu na Zberný podúčet Slovenskej pošty zriadený pre Finančné riaditeľstvo SR, účet č.: SK4765000000190020545796, Poštová banka, a. s., SWIFT: POBNSKBA za službu ID 1054 - 19.1.1.2. Vydanie rozhodnutia o predĺžení lehoty - z. č. 563/2009 Z. z. v sume 4,50 €.

Platba bola z účtu poplatníka v banke odpísaná dňa 2. 10. 2019. Poplatník dodržal lehotu na zaplatenie spôsobom podľa § 12 ods. 1 písm. d) zákona č. 145/1995 Z. z.

 

Príloha č. 1 k metodickému pokynu č. 1/SP/2019/MP - Vyobrazenie potvrdení o úhrade poplatku

Príloha č. 2 k metodickému pokynu - 1/SP/2019/MP - pri platbe na kiosku

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace účtovné súvzťažnosti

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.