Mediácia v spotrebiteľských sporoch

Pojem mediácia, porovnanie mediácie a súdneho konania a rozoberanie praktických aspektov jej aplikácie v spotrebiteľských sporoch.

Autori: JUDr. František Kutlík
Dátum publikácie: 12. 10. 2017Vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim je jednou z mála oblastí, s ktorými sa každý z nás pravidelne stretáva a ktorá je tak výrazne spojená so zásadou rímskeho práva „vigilantibus iura“, v preklade „právo je na strane ostražitých“. Do pozície spotrebiteľa sa dostávame v každodennom živote pri vstupovaní do zmluvných vzťahov, napr. pri kúpe tovaru v obchode, uzatvorení životného poistenia, výkone vybraných úkonov zdravotnej starostlivosti či napríklad pri objednávaní turistického zájazdu. Tam všade na nás číha nebezpečenstvo problémov a komplikácií, čo by malo, pochopiteľne, byť aj dôvodom zvýšeného záujmu o našu ochranu. Spotrebiteľ ako účastník tohto zmluvného vzťahu totiž väčšinou vystupuje v pozícii neskúsenej osoby, ktorá nekoná na profesionálnej úrovni a nemôže tak mať rovnaké, ba dokonca ani porovnateľné vedomosti o zákonných podmienkach uzatvárania zmlúv. Z toho logicky vyplýva, že osoba dodávateľa je vo zvýhodnenom postavení oproti spotrebiteľovi, a to najmä z pohľadu informovanosti a vyjednávacieho potenciálu v prípade problému. Popri adjudikatórnych, teda súdnych možnostiach ochrany spotrebiteľa sa v poslednom čase začína v kontexte spotrebiteľských sporov čoraz intenzívnejšie skloňovať alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov (ďalej len ARSS).

Pár poznámok k mechanizmu fungovania ARSS

Pred bližšou analýzou aplikačného uchopenia a kontextu ARSS zdôraznime, že zákonodarca pracuje s definíciou pojmu spotrebiteľský spor v zmysle jeho normatívneho ustálenia v zákone č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to s podpornou formou odkazu na § 52 Občianskeho zákonníka. Vzhľadom na vyššie citované právne normy sa môžeme zorientovať v nasledovných pojmoch:

„spotrebiteľ“ je akákoľvek fyzická osoba, ktorá koná mimo rámca obchodnej, podnikateľskej, remeselnej alebo profesijnej činnosti,

„obchodník“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá koná v súvislosti s jej obchodnou, podnikateľskou, remeselnou alebo profesijnou činnosťou, a to aj prostredníctvom inej osoby konajúcej v jej mene alebo na jej účet,

„kúpna zmluva“ je akákoľvek zmluva, na základe ktorej obchodník prevedie alebo sa zaviaže, že prevedie vlastníctvo tovaru na spotrebiteľa a spotrebiteľ zaplatí alebo sa zaviaže, že zaplatí jeho cenu,

„zmluva o službách“ je akákoľvek iná zmluva ako kúpna zmluva, na základe ktorej obchodník poskytne alebo sa zaviaže, že poskytne spotrebiteľovi službu a spotrebiteľ zaplatí alebo sa zaviaže, že zaplatí jej cenu,

„domáci spor“ je zmluvný spor z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o službách, pri ktorom má spotrebiteľ v čase, keď si objednáva tovar alebo služby, pobyt v rovnakom členskom štáte, ako je členský štát, v ktorom má sídlo obchodník,

„cezhraničný spor“ je zmluvný spor z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o službách, pri ktorom má spotrebiteľ v čase, keď si objednáva tovar alebo služby, pobyt v inom členskom štáte, ako je členský štát, v ktorom má sídlo obchodník.

V rámci ARSS ako systémovej štruktúry si bližšie predstavme jeho súčasti:

A. subjekty alternatívneho riešenia sporov

B. spotrebiteľské rozhodcovské konanie

C. mediácia

Článok je uvedený v skrátenej verzii, jeho celé znenie nájdete v produkte Odborné články:

Mediácia v spotrebiteľských sporoch

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.