Malý konkurz od 1. januára 2021 po novom

Kým do 31.12.2020 malý konkurz predstavoval len akúsi drobnú úpravu likvidačného konkurzu podľa druhej časti ZKR, v súčasnosti malý konkurz má byť v zásade osobitným typom likvidačného konkurzu.

Autori: Mgr. Ing. Miroslav Babeľa
Dátum publikácie: 15. 2. 2021tt_maly-konkurz

Zákonom č. 421/2020 Z. z. o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2021, bol novelizovaný aj zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „ZKR“). Najdôležitejšia zmena ZKR, ktorú táto novela prináša, je zmena ustanovení prvého oddielu desiatej hlavy druhej časti ZKR, ktorá sa týka tzv. malého konkurzu. 

Pojem „malý konkurz“ pozná ZKR od začiatku jeho účinnosti, teda od 1. januára 2006. Až do prijatia ostatnej novely ZKR ustanovenia ZKR o malom konkurze pozostávali z dvoch ustanovení, a to § 106 a § 107 ZKR.

Malý konkurz v období od 1. 3. 2017 do 31. 12. 2020

Dňa 1. marca 2017 nadobudol účinnosť zákon č. 377/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Táto novela ZKR priniesla zásadnú zmenu štvrtej časti ZKR o oddlžení. Z tejto právnej úpravy vyplynulo, že konkurz na fyzickú osobu, ktorá nie je podnikateľom, možno viesť len podľa štvrtej časti ZKR (§ 166 a nasl. ZKR). Ustanovenie § 106 ods. 1 ZKR o obligatórnom vedení malého konkurzu vyhláseného na fyzickú osobu, ktorá nie je podnikateľom, tak stratilo zmysel a bolo zo ZKR vypustené. Naďalej zostala teda len možnosť uznať konkurz za malý v prípade, ak úpadcom je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ak sú splnené predpoklady spomínané vyššie (§ 106 ods. 1 ZKR v znení účinnom od 1. 3. 2017).

Malý konkurz od 1. 1. 2021

Ostatná novela ZKR priniesla zásadnú zmenu v právnej úprave malého konkurzu. Ako uvádza dôvodová správa k uvedenej novele (ďalej aj len „dôvodová správa“), novo vystavaná konštrukcia malého konkurzu má za cieľ prispieť k zlepšeniu kľúčových parametrov týkajúcich sa likvidačných konaní, medzi ktoré patrí najmä čas inkasa pohľadávky veriteľom a miera vymáhateľnosti pohľadávky. Predkladateľ zákona súčasne priznáva, že inšpiráciou pre ustanovenia o malom konkurze sú ustanovenia o osobnom bankrote, zrejme teda ustanovenia štvrtej časti ZKR o oddlžení.

Kým do 31.12.2020 malý konkurz predstavoval len akúsi drobnú úpravu likvidačného konkurzu podľa druhej časti ZKR, v súčasnosti malý konkurz má byť v zásade osobitným typom likvidačného konkurzu.

Vyhlásenie malého konkurzu

Zo zákonných podmienok pre vyhlásenie malého konkurzu je zrejmé, že malý konkurz môže byť vyhlásený len na dlžníka, ktorý je právnickou osobou [§ 106c ods. 1 písm. a) ZKR]. Ktoré subjekty sú právnickými osobami, vyplýva z § 18 ods. 2 písm. a) až c) Občianskeho zákonníka alebo s ohľadom na ustanovenie § 18 ods. 2 písm. d) Občianskeho zákonníka z osobitných zákonov.

Predpoklady pre vyhlásenie malého konkurzu ustanovuje § 106c ods. 1 ZKR. Okrem už uvedeného predpokladu okruhu subjektov, na ktoré môže byť vyhlásený konkurz, musia byť splnené aj ďalšie predpoklady, a to:

Článok je skrátený, jeho celé znenie nájdete v produkte EPI Odborné články:

Malý konkurz od 1. januára 2021 po novom

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 7/2005 Z. z. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii
  • 421/2020 Z. z. Zákon o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach

S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.