Likvidácie a konanie o zrušení spoločností od 1. 10. 2020

Rozsiahla novelizácia Obchodného zákonníka je zameraná na zefektívnenie procesu likvidácie obchodných spoločností a družstiev a konania o zrušení obchodnej spoločnosti alebo družstva.

Autori: Ing. Jana Marková
Dátum publikácie: 16. 10. 2020tt_paragraf

V októbri minulého roka bola Národnou radou Slovenskej republiky schválená novela Obchodného zákonníka č. 390/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Zásadné zmeny však prinášajú nové alebo doplnené ustanovenia platné od 1. 10. 2020. V nasledujúcom článku by sme vám chceli priniesť prehľad týchto najdôležitejších zmien.

Rozsiahla novelizácia zákona č. 513/1991 Zb. má za cieľ zlepšiť fungovanie obchodného registra, a to hlavne zmenou povinne zapisovaných subjektov, vylúčiť z obchodného registra staré právne formy, prípadne „mŕtve“ spoločnosti, spoločnosti, ktoré si neplnia povinnosti, fyzické osoby a pod. Zároveň sa zavádza vylúčenie listinných návrhov zápisu do obchodného registra a zavádza sa výlučne elektronická podoba podávania návrhov. Špecificky sa riešia aj podniky zahraničných osôb.

Veľká časť novely je venovaná zefektívneniu procesu likvidácie obchodných spoločností a družstiev a konaniu o zrušení obchodnej spoločnosti alebo družstva.

1. Vymedzenie osôb zapisovaných do obchodného registra, organizačné zložky, výmaz osôb po 1. 10. 2020

Novela Obchodného zákonníka jasne vymedzuje okruh zapisovaných subjektov do obchodného registra. Rozsah identifikácie týchto subjektov bude pevne stanovený. Vymedzuje osoby, ktoré podľa nového znenia Obchodného zákonníka nebudú obchodným registrom zapísané a v nadväznosti na tieto právne formy aj osoby, ktoré budú z obchodného registra definitívne vymazané.

Doplnením ods. 3 zákonodarca určuje povinnosť spoločnosti, ktorá nie je vlastníkom alebo nájomcom nehnuteľnosti, aby vlastník nehnuteľnosti udelil písomný súhlas so zápisom nehnuteľnosti ako sídla do obchodného registra. Vyžaduje sa, aby bol takýto súhlas úradne osvedčený. Ak podpis na súhlase nebude úradne osvedčený, návrh na zápis údajov do obchodného registra bude odmietnutý. V prípade viacerých podielových spoluvlastníkov postačuje podpis väčšiny z nich, podpisy musia byť však taktiež úradne osvedčené.

Možnosť zápisu organizačnej zložky do obchodného registra je podľa novej úpravy iba fakultatívna. Dochádza k zjednodušeniu označovania organizačných zložiek. Rôzne historické názvy, ako odštepný závod, sa budú naďalej považovať za organizačnú zložku podniku.

Z doterajšieho znenia § 13 ods. 4 bola zrejmá neúčinnosť akéhokoľvek obmedzenia štatutárneho orgánu právnickej osoby, aj keď bolo zapísané. Uvedené mohlo u tretích osôb však vytvárať pocit neistoty. Žiadne obmedzenie nebude v obchodnom registri ani zapísané.

Ustanovenia ods. 4 a ods. 5 upravujú vznik a zánik oprávnenia zahraničnej osoby podnikať na území Slovenskej republiky. Zahraničnou osobou je podľa zákona „fyzická osoba s bydliskom alebo právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky“. Pričom dôležité je určenie rozhodného momentu pre vznik oprávnenia podnikať vo vzťahu k podnikom alebo organizačným zložkám podnikov zahraničných fyzických osôb pochádzajúcich mimo EÚ (z tretích krajín). Zahraničné osoby pochádzajúce z členských krajín EÚ nemali doteraz viazaný rozhodný moment vzniku oprávnenia na podnikanie na území SR na moment zápisu podniku, resp. organizačnej zložky.

NEPREHLIADNITE

Rozhodný moment pre vznik oprávnenia je preto v novej úprave viazaný tak, aby bol rovnaký u všetkých zahraničných fyzických osôb, a to k okamihu vzniku živnostenského oprávnenia alebo iného podnikateľského oprávnenia.

Uvedená zmena sa rovnakým spôsobom aplikuje aj k určeniu rozhodného momentu pre zánik oprávnenia na vykonanie podnikateľskej činnosti na území SR.

Podľa doterajšej úpravy, ak bola zahraničná fyzická osoba podnikajúca v Slovenskej republike zapísaná v obchodnom registri v niektorom z členských štátov Európskej únie alebo v členskom štáte OECD, nemusela byť zapísaná v Obchodnom registri Slovenskej republiky. Na základe tejto novely bude musieť zahraničná fyzická osoba vykonávajúca podnikateľskú činnosť na území SR získať živnostenské oprávnenie. Zároveň zánik živnostenského oprávnenia je dôvodom zániku oprávnenia zahraničnej fyzickej osoby podnikať v SR.

Zmenilo sa aj ustanovenie § 27. Novelizované znenie presne vymedzuje osoby, ktoré sú zapisované do obchodného registra.

 

Príspevok je skrátený, jeho celé znenie nájdete v produkte EPI Odborné články:

Novela Obchodného zákonníka

 

 

Autor: Ing. Jana Marková

Súvisiace dokumenty

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.