Legislatívne zmeny ministerky L. Žitňanskej posunuli poslanci do druhého čítania

Do druhého čítania postupuje nový účinný protischránkový zákon. Rovnako tak novela trestných kódexov, ktorá má priniesť účinnejšie postihovanie extrémistických a rasovo motivovaných trestných činov.

Autori: Ministerstvo spravodlivosti SR
Dátum publikácie: 9. 9. 2016Sledované štádium legislatívneho procesu
Vláda SR1. čítanie (NR SR)2. čítanie 
(NR SR)
3. čítanie (NR SR)prezident SR 

 

Podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti L. Žitňanská chce krok za krokom zlepšovať prístup k spravodlivosti. Napomôcť tomu majú aj zákony, ktorými sa poslanci zaoberali už aj na tejto septembrovej schôdzi Národnej rady SR. Do druhého čítania postupuje nový účinný protischránkový zákon. Rovnako tak novela trestných kódexov, ktorá má priniesť účinnejšie postihovanie extrémistických a rasovo motivovaných trestných činov, či nový zákon o upomínacom konaní, ktorého cieľom je zlepšiť a zrýchliť vymožiteľnosť pohľadávok.

Návrh zákona o registri partnerov verejného sektora (tzv. protischránkový zákon).

Štát musí mať na partnerov zo súkromného sektora, s ktorými obchoduje, väčšie požiadavky na transparentnosť aj na podmienky, ktoré musia spĺňať, aby sa mohli uchádzať o verejné zdroje, ako je to v rámci súkromného sektora. Na tejto filozofii je postavený aj návrh protischránkového zákona, ktorý dnes ministerka L. Žitňanská predstavila poslancom Národnej rady SR.  Predložený návrh spĺňa všetky podmienky účinného zákona, ktoré boli parlamentom zadefinované už v minulosti:

  • odkrýva toho, kto zo schránkovej firmy skutočne profituje, nie len formálneho majiteľa;
  • pokrýva všetky oblasti narábania s verejnými prostriedkami, nie len verejné obstarávanie;
  • zabezpečuje verejnú kontrolu 
  • obsahuje reálne nástroje na vymáhateľnosť v prípade pochybností.

Návrh zavádza register partnerov verejného sektora. Do tohto registra sa musí zapísať každá firma, ktorá sa uchádza o verejné zdroje. Firmy musia zverejniť vlastnícku štruktúru až na úroveň konečného užívateľa výhod.

Návrh sa týka všetkých foriem nakladania s verejnými peniazmi, vrátane predaja majetku, prijímania peňazí z eurofondov, uplatňovania pohľadávok voči štátu, či používania peňazí zo zdravotného poistenia.

Register bude verejný. Ktokoľvek, kto bude mať pochybnosti o zapísaných a zverejnených údajoch, môže podať podnet na ich preskúmanie a súd sa takýmto podnetom musí zaoberať.

Zápis nepravdivých údajov do registra bude mať za následok citeľne odstrašujúce sankcie.

Za pravdivosť údajov zapísaných v registri spoluzodpovedá tzv. oprávnená osoba, ktorá podáva návrh na zápis za partnera verejného sektora do registra (advokáti, audítori, banky, notári). Oprávnená osoba zároveň aj ručí za zaplatenie prípadnej sankcie.

„Nerada používam silné slová, ani nechcem umelo nastavovať očakávania, ale faktom je, že prijatím tohto zákona nastavíme úroveň transparentnosti veľmi vysoko. Tak ako sme pri zverejňovaní zmlúv odkryli, aký biznis štát robí, tak pri protischránkovom zákone odkrývame, s kým tento biznis robí. V prípade, že niekto chce informácie tajiť alebo klamať, vystaví sa riziku vysokých sankcií, až po výmaz z registra, ktorý znamená zamedzenie možnosti uchádzať sa o verejné zdroje,“ uviedla pri predkladaní návrhu v parlamente ministerka spravodlivosti L. Žitňanská.

Novela Trestného zákona a Trestného poriadku

Poslanci v prvom čítaní odobrili aj zmeny v trestných kódexoch. Ich cieľom je  účinnejšie vyšetrovanie trestných činov extrémizmu a rasovo motivovaných trestných činov.

„Novela trestných kódexov primárne rieši špecializáciu súdov na rozhodovanie o extrémistických a rasovo motivovaných trestných činoch. Precizovaním formulácií trestných činov v zákone však pomôžeme aj polícii a prokuratúre pri vyšetrovaní a dokazovaní skutkovej podstaty takýchto činov, lebo zároveň aj plátame niektoré diery, ktoré v súčasnej legislatíve máme“, uviedla pri predstavení návrhu poslancom ministerka spravodlivosti L. Žitňanská.

V zmysle návrhu sa napríklad mení definícia extrémistického materiálu. Ustupuje sa od dikcie, podľa ktorej materiál je možné definovať ako extrémistický iba vtedy, ak orgány činné v trestnom konaní dokážu jeho spojitosť s podnecovaním k nenávisti, násiliu a ďalším nežiadúcim javom.

Trestná by po novom mala byť nielen podpora a propagácia hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd, ale aj založenie takéhoto hnutia.

Precizuje sa aj definícia rasovo motivovaného trestného činu. Na to, aby bolo možné trestný čin klasifikovať ako rasovo motivovaný už nebude nevyhnutná len skutočná, ale aj domnelá príslušnosť jednotlivca alebo osôb k niektorej rase, národu, národnosti, etnickej skupine, a pod.

Pôsobnosť prejednávať tieto trestné činy a rozhodovať o týchto trestných činoch sa sťahuje z 54 okresných súdov na jeden a tým je Špecializovaný trestný súd.

Súčasťou návrhu, ktorý obsahuje zmeny v trestných kódexoch je aj novela zákona o dráhach. Upravuje sa ňou režim vykonávania dohľadu nad verejným poriadkom, ochrany života a zdravia cestujúcich prepravovaných vlakmi osobnej prepravy. Navrhovaným ustanovením sa zveruje právomoc vykonávať dohľad nad verejným poriadkom, ochranou základných práv a slobôd, života, zdravia a majetku cestujúcich prepravovaných vlakmi osobnej prepravy výlučne Policajnému zboru alebo na to určenej osobe. Analogicky je zakázané vykonávanie obdobnej ochrany alebo dohľadu inou osobou, resp. neoprávnenou osobou.

Zákon o upomínacom konaní

Je nepochybné, že druhotná platobná neschopnosť  negatívne vstupuje do kvality podnikateľského prostredia. A v prípade malých podnikateľov aj do ich osobných, rodinných životov. Podnikatelia dnes čakajú neúmerne dlho na svoje peniaze od dlžníka.

Návrh nového zákona o upomínacom konaní má za cieľ zrýchliť a zefektívniť tento proces, a teda v konečnom dôsledku aj  výrazne skrátiť lehotu, v ktorej sa podnikateľ dostane po svoje peniaze. Právna úprava zavedie do praxe plnohodnotnú elektronickú alternatívu k existujúcemu režimu platobného rozkazu. Benefit z tohto riešenia nepocítia len podnikatelia vo forme zlepšenia podnikateľského prostredia, ale mali by ho pocítiť aj ostatní účastníci súdnych sporov. Elektronická agenda platobných rozkazov sa totiž v zmysle návrhu koncentruje na jeden súd. Približne 200-tis. platobných rozkazov, ktoré sú dnes roztrúsené po jednotlivých súdoch sa tak sústredí na jedno pracovisko, čím môže prísť k podstatnému odbremeneniu ostatných súdov, ktoré budú môcť využívať svoje kapacity na efektívnejšie a rýchlejšie riešenie sporov.

Vládny návrh zákona upravuje elektronizáciu celého procesu podávania návrhov na vydanie platobných rozkazov formou štandardizovaných elektronických formulárov, ktoré budú zverejnené na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Formuláre prevedú žalobcu a žalovaného celým konaním a budú mať štruktúrovanú podobu, ktorá umožní ich automatické spracovanie informačným systémom na súde, čo môže výrazne urýchliť konanie. Tí, čo využijú tento spôsob konania, budú mať znížený súdny poplatok o polovicu oproti súčasnému stavu, čo by malo účastníkov motivovať, aby využívali tento spôsob.

Novinkou v upomínacom konaní podľa predloženého návrhu bude aj to, že v prípade ak obaja účastníci (t. j. žalobca aj žalovaný) sú platcami DPH, a žalovaný si uplatnil vratku DPH voči štátu, uplatnenie opravného prostriedku pre žalovaného je sťažené, čo môže byť významným nástrojom pre sťaženie podvodov s vratkami DPH.

zdroj: justice.gov.sk

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.