Komentár – individuálna účtovná závierka pre mikroúčtovné jednotky

Komentár k opatreniu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre mikro účtovné jednotky.

Dátum publikácie: 21. 8. 2019


§ 1 oznámenia č. 457/2013 Z. z. 

Základné ustanovenie

(1) Týmto opatrením sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre mikro účtovné jednotky.

(2) Usporiadanie, označovanie a obsahové vymedzenie položiek jednotlivých súčastí individuálnej účtovnej závierky je uvedené v § 2 až 4 a v prílohe č. 1.

(3) Údaje z individuálnej účtovnej závierky sa ukladajú do registra účtovných závierok v rozsahu údajov uvedených v § 2 až 4 a v prílohe č.1; vysvetlivky sa do registra účtovných závierok neukladajú. Na iné účely ako podľa prvej vety sa môže použiť aj iné grafické usporiadanie súvahy a výkazu ziskov a strát ako je uvedené v prílohe č. 1 pri dodržaní obsahového vymedzenia položiek individuálnej účtovnej závierky ustanoveného týmto opatrením.

 

Ustanovenie § 4 ods. 2 ZoÚ splnomocňuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky na vydanie opatrení pre jednotlivé skupiny účtovných jednotiek, v ktorých sa ustanovujú okrem iného aj podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky a o obsahovom vymedzení týchto položiek a štruktúre účtovnej závierky, rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, termínoch, spôsoboch, postupoch a mieste ukladania účtovnej závierky, pričom je účtovná jednotka povinná tieto opatrenia dodržiavať. V tomto opatrení sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre mikro účtovné jednotky.

V ďalšom texte si priblížime pojem „individuálna účtovná závierka“ a „mikro účtovná jednotka“.

Individuálna účtovná závierka

ZoÚ upravuje individuálnu účtovnú závierku a konsolidovanú účtovnú závierku. Konsolidovanú účtovnú závierku zostavuje účtovná jednotka za skupinu účtovných jednotiek, bez ohľadu na ich sídlo, tzn. za konsolidovaný celok. Nie každá účtovná jednotka zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku; povinnosť zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky ustanovuje § 22 ZoÚ, pričom sa zostavuje podľa metód a zásad ustanovených medzinárodnými účtovnými štandardmi.

 

Komentár k opatreniu č. 457/2013 Z. z. nájdete v produkte EPI Komentáre.

 

 

Autor: Ing. Monika Adamíková

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace účtovné súvzťažnosti

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 457/2013 Z. z. Oznámenie o opatrení k individuálnej účtovnej závierky pre mikro účtovné jednotky

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené