Kalkulačka na výpočet náhrad advokátov

Aktualizovaná kalkulačka na výpočet náhrad advokátov, po zvýšení sumy základnej náhrady za používanie motorových vozidiel od 1. júna 2019.

Dátum publikácie: 4. 6. 2019


Užívatelia EPI s predplateným prístupom k EPI Právnym systémom majú k dispozícii nasledovné právne kalkulačky:

Kalkulačka trov právneho zastúpenia

Kalkulačka je určená na výpočet trov právneho zastúpenia podľa vyhlášky č. 655/2004 Z. z. Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

Kalkulačka náhrad advokátov

(aktualizovaná po zvýšení sumy základnej náhrady za používanie motorových vozidiel od 1. júna 2019)

Kalkulačka je určená na výpočet hotových výdavkov – cestovného a náhrady za stratu času podľa tretej časti vyhlášky č. 655/2004 Z. z. Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb (§ 15 – § 17).

Kalkulačka súdnych poplatkov od 1. 11.2018

Súdne poplatky sa vyberajú za jednotlivé úkony alebo konanie súdov, ak sa vykonávajú na návrh a za úkony orgánov štátnej správy súdov a prokuratúry uvedené v sadzobníku súdnych poplatkov a poplatku za výpis z registra trestov, ktorý tvorí prílohu zákona č. 71/1992 Zb. v zn. n. p.

Kalkulačka na výpočet trov právneho zastúpenia advokáta v trestnom konaní a v konaní o priestupkoch

Ustanovenie § 12 vyhlášky č. 655/2004 Z. z. upravuje tarifnú odmenu advokáta za zastupovanie klienta v trestnom konaní a v konaní o priestupkoch. Ustanovenie § 1 ods. 4 tejto vyhlášky ustanovuje výpočtový základ na účely výpočtu tarifnej odmeny advokáta za zastupovanie klienta v trestnom konaní a v konaní o priestupkoch.

 

 

 Kompletná ponuka kalkulačiek pre používateľov EPI Právnych systémov

 

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 71/1992 Zb. Zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov
  • 655/2004 Z. z. Vyhláška o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb

S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené