K novelám daňového poriadku za rok 2016 a od 1. 1. 2017

Prinášame prehľad zmien daňového poriadku schválených v priebehu roka 2016 účinných od 1. 7. 2016, od 1. 11. 2016 a od 1. 1. 2017.

Autori: kolektív autorov
Dátum publikácie: 9. 2. 2017V priebehu roka 2016 boli schválené tri novely zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) zverejnené zákonmi č. 125/2016 Z. z. (účinnosť od 1. 7. 2016), č. 298/2016 Z. z. a č. 339/2016 Z. z. (účinnosť od 1. 1. 2017). Od 1. novembra 2016 nadobudla účinnosť aj malá novela daňového poriadku uvedená v zákone č. 447/2015 Z. z., schválená na konci roka 2015, o ktorej sa pre úplnosť noviel daňového poriadku v krátkosti tiež zmienime.

Prvá novela daňového poriadku je uvedená v čl. CXLVIII zákona č. 125/2016 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 125/2016 Z. z.“) s účinnosťou od 1. júla 2016 (okrem čl. LXX bodov 6, 7 a 11 a čl. CLXIX bodu 3, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2017).

Cieľom novej právnej úpravy zákona č. 125/2016 Z. z. je zosúladenie právnych noriem a procesnoprávnych inštitútov tak, aby boli koherentné s vyššie spomenutou právnou úpravou v nových civilno-procesných kódexoch. Zákon obsahuje 178 novelizačných článkov zákonov, v ktorých viac ako obsahové zmeny zahŕňa aj zmeny technického charakteru, zmeny terminologické a zmeny, ktoré si vyžiadala potreba riadneho uplatňovania novoprijatých procesných kódexov.

Zákon je odpoveďou na zmeny vykonané v rámci procesu rekodifikácie civilného procesného práva troch procesných kódexov:

  1. zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (Csp.),
  2. zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok (Cmsp.),
  3. zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok ( Ssp.),

ktoré nahradili v praxi Občiansky súdny poriadok (ďalej len „Osp.“).

2. K novele daňového poriadku – zákon č. 298/2016 Z. z.

Najrozsiahlejšou novelou daňového poriadku je druhá novela uvedená v čl. I zákona č. 298/2016 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a dopĺňajú niektoré zákony. Zákon bol v NR SR schválený 12. 10. 2016 a účinný je od 1. januára 2017.

Táto novela daňového poriadku úplne reformuje inštitút predbežného opatrenia na zabezpečenie plnenia budúcich povinností daňových subjektov; legislatívna úprava inštitútu, ktorým je vytýkacie konanie, je v takom rozsahu, že správca dane z úradnej moci odstráni nedostatky podaného daňového priznania, ktoré nemajú vplyv na výšku dane, a nebude zaťažovať daňový subjekt.

Zmena vytýkacieho konania sa však prejaví v prípadoch, keď daňový subjekt neodstráni nedostatky, ktoré majú vplyv na výšku dane alebo uplatnený nárok, správca dane môže vyrubiť daň skráteným konaním – vyrubovacím rozkazom.

Novým prvkom je zavedenie inštitútu skráteného vyrubovacieho konania (vyrubovací rozkaz), pri ktorom správca dane využije dôkazy, ktoré získal v daňovom konaní alebo pri svojej vyhľadávacej činnosti v rámci správy daní. Proti vyrubovaciemu rozkazu bude môcť daňový subjekt podať odpor. Ak správca dane podaný odpor neodmietne, správca dane začne daňovú kontrolu.

S cieľom zefektívnenia výkonu daňovej exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu daňového dlžníka vedeného v banke sa zavedie elektronická komunikácia s bankami na základe podmienok uvedených v dohode, ktorú s bankami uzavrie finančné riaditeľstvo, rovnako aj širšie využitie inštitútu predbežného opatrenia s dôrazom na jeho rýchle vydanie správcom dane a následné vymáhanie daňového nedoplatku v daňovom exekučnom konaní.

V prípade žiadosti o odklad platenia dane alebo platenia dane v splátkach sa upúšťa od zabezpečenia dlžnej sumy záložným právom do ustanovenej sumy a vypúšťa sa lehota na opakované uplatnenie odkladu platenia dane alebo povolenia platenia dane v splátkach s cieľom širšieho využitia tohto inštitútu dobrovoľného platenia daní.

Na zamedzenie podávania neodôvodnených a opakujúcich sa námietok zaujatosti voči zamestnancom správcu dane upravuje sa (sprísňuje) postup podania takejto námietky a zamedzuje sa podanie námietky proti riaditeľovi daňového úradu alebo colného úradu..

K legislatívnym úpravám ustanovení daňového poriadku – zákon č. 298/2016 Z. z.

Správca dane a osoby zúčastnené na správe daní

Ust. § 4 – toto ustanovenie obsahuje zoznam osôb, ktoré sa zúčastňujú na správe daní, ako je napr. zamestnanec správcu dane, daňový subjekt, ale aj iná osoba, ak má práva a aj povinnosti pri správe daní; nemôže to byť osoba, ktorej zo správy dane nevyplývajú práva a povinnosti. Toto ustanovenie bolo legislatívne doplnené o nový odsek 3, podľa ktorého osoba uvedená v odseku 2 písm. c) a d) tohto ustanovenia, ktorým je daňový subjekt a iná osoba ako daňový subjekt, ktorá má práva a povinnosti pri správe daní alebo ktorej práva a povinnosti sú správou daní dotknuté, je povinná na požiadanie zamestnanca správcu dane preukázať svoju totožnosť dokladom totožnosti (napr. občianskym preukazom, cestovným pasom).

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Viac informácií o novelách daňového poriadku nájdete v celom článku: 

K novelám daňového poriadku za rok 2016 a od 1. 1. 2017

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace odborné články

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.