K nadáciám na našom území

Článok sa v prvej časti venuje histórii nadácií a v druhej časti súčasnému chápaniu nadácie na Slovensku v porovnaní jej úpravy v priebehu 20. storočia.

Autori: doc. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD.
Dátum publikácie: 8. 4. 2021tt_kniha_paragraf

Nadácie tvoria pevnú súčasť občianskej spoločnosti na Slovensku, sú všeobecne známym typom právnickej osoby, hoci ich početnosť nie je veľká. Na Slovensku ich v roku 2019 bolo zaregistrovaných celkom 1 206.Vallová, J.: Združovacie právo a aplikačné problémy v praxi so zavedením novej právnej úpravy z. č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov. In: Gajdošová, M., Košičiarová, S. (eds.): Sloboda združovania – verejnoprávne a súkromnoprávne aspekty. Trnava: Typi universitatis tyrnaviensis, PF TU, 2019, s. 77; on-line: http://publikacie.iuridica.truni.sk/wp-content/uploads/2019/09/Gajdosova-Sloboda-zdruzovania_on-line-12.9.2019.pdf  V súčasnosti možno v úplnom zozname nájsť 1 102 nadácií a v aktuálnom zozname 750 nadácií.Údaj je z webového sídla MV SR; http://ives.minv.sk/rez/registre/pages/list.aspx?type=rnd  (6. 11. 2020)

Nadácie sú právnické osoby súkromného práva, sú organizáciami majetku, vznikajú na základe dobrovoľného rozhodnutia zakladateľa, fyzickej alebo právnickej osoby, ktorý určí jej ďalšie smerovanie, pričom účel je zákonom vymedzený verejnou prospešnosťou.
Samotný vznik nadácie sa viaže na zápis do registra mimovládnych neziskových organizácií, ktorý spravuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“). Statusovým zákonom pre nadácie je osobitný predpis, ktorý upravuje vznik, zánik, práva a povinnosti nadácie (z. č. 34/2002 Z. z.). Nadácie sa vyznačujú dobrovoľnosťou, samosprávnym a autonómnym charakterom modifikovaným vôľou zakladateľa a oddelenosťou od štátu. Štát je prítomný pri ich vzniku, zániku, ale aj každoročne preveruje ich činnosť, ktorá musí byť v súlade so zákonom.

1) Z histórie nadácií

Nadácie sú starobylou právnickou osobou, poznalo ich už rímske právo. V právnej vede sa spomínajú vedno s ústavmi. V klasickom období rímskeho práva ešte nemali samostatnú právnu subjektivitu, pričom nadácie mali majetkový substrát na nejaký účel a ústavy mali súčasne osobný a majetkový substrát na nejaký účel (starobinec, škola, kláštor, nemocnica). Ako nesamostatné nadácie a ústavy sa „vo forme ,verejnej rukyʻ (fiducia) alebo ako účelové určenie (modus) viazali na nejaký subjekt, na súkromníka, alebo aj na obce a spolky.

 

Článok je skrátený, jeho celé znenie nájdete v produkte EPI Odborné články:

K nadáciám na našom území

 

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.