K inštitútu neodkladných a iných opatrení súdu

Nariadenie a zrušenie neodkladného opatrenia, vzťah úpravy CSP a CMP, uplatnenie týchto opatrení v osobitných konaniach.

Autori: JUDr. Róbert Bános Mgr. Martina Košútová
Dátum publikácie: 6. 9. 2016Novoprijatý inštitút neodkladných a iných opatrení radikálne mení a nahrádza doterajšiu koncepciu predbežných opatrení v zmysle zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok (ďalej len ako ,,OSP“). Právna úprava neodkladných opatrení upravená ustanoveniami § 360 – § 369 tretej časti zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok (ďalej len ako ,,CMP“) predstavuje výnimku zo všeobecnej právnej úpravy tohto typu opatrenia, ktorá sa nachádza v tretej hlave tretej časti (§ 324 – § 354) zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len ako ,,CSP“), ktorého ustanovenia sa podporne aplikujú v prípade, ak CMP neustanovuje inak.

OSP verzus CSP verzus CMP

Tretia hlava tretej časti ust. § 324 – § 354 CSP ako novoprijatá právna úprava neodkladných opatrení súdu radikálne mení pôvodnú koncepciu predbežných opatrení. Súd môže na návrh nariadiť neodkladné opatrenie pred začatím konania, počas konania a aj po jeho skončení a na konanie o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia je v zmysle CSP príslušný okresný súd. Zároveň platí, že neodkladné opatrenie súd nariadi iba za predpokladu, ak sledovaný účel nie je možné dosiahnuť zabezpečovacím opatrením a len ak je zároveň potrebné bezodkladne upraviť pomery či v prípade, ak je obava, že exekúcia bude ohrozená. Výpočet situácií, kedy neodkladné opatrenie prichádza do úvahy, je zákonom CSP uvedený demonštratívne, čím chcel zákonodarca umožniť široké uplatnenie tohto inštitútu v praxi. Neodkladným opatrením možno povinnej osobe uložiť najmä, aby (ust. § 325 ods. 2 CSP):

a) poskytla aspoň časť pracovnej odmeny, ak ide o trvanie pracovného pomeru a navrhovateľ zo závažných dôvodov nepracuje,

b) zložila peňažnú sumu alebo vec do úschovy na súde,

c) nenakladala s určitými vecami alebo právami,

d) niečo vykonala, niečoho sa zdržala alebo niečo znášala,

e) nevstupovala dočasne do domu alebo do bytu, v ktorom býva osoba, vo vzťahu ku ktorej je dôvodne podozrivá z násilia,

f) nevstupovala alebo iba obmedzene vstupovala do domu alebo do bytu, na pracovisko alebo iné miesto, kde býva, zdržiava sa alebo ktoré pravidelne navštevuje osoba, ktorej telesnú integritu alebo duševnú integritu svojím konaním ohrozuje,

g) písomne, telefonicky, elektronickou komunikáciou alebo inými prostriedkami úplne alebo čiastočne nekontaktovala osobu, ktorej telesná integrita alebo duševná integrita môže byť takýmto konaním ohrozená,

h) sa na určenú vzdialenosť nepribližovala alebo iba obmedzene približovala k osobe, ktorej telesná integrita alebo duševná integrita môže byť jej konaním ohrozená.

V návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia sa popri náležitostiach žaloby podľa ustanovenia § 132 CSP (v žalobe sa okrem všeobecných náležitostí podania uvedie označenie strán, pravdivé a úplné opísanie rozhodujúcich skutočností, označenie dôkazov na ich preukázanie a žalobný návrh. Opísanie rozhodujúcich skutočností nemožno nahradiť odkazom na označené dôkazy. Žalobca k žalobe pripojí dôkazy, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť.) uvedie opísanie rozhodujúcich skutočností odôvodňujúcich potrebu neodkladnej úpravy pomerov alebo obavu, že exekúcia bude ohrozená, opísanie skutočností hodnoverne osvedčujúcich dôvodnosť a trvanie nároku, ktorému sa má poskytnúť ochrana a musí byť z neho zrejmé, akého neodkladného opatrenia sa navrhovateľ domáha. K návrhu ďalej musí navrhovateľ pripojiť listiny, na ktoré sa odvoláva.

Osobitné konania

Právna úprava niektorých neodkladných a iných opatrení súdu je po novom v CMP rozčlenená na:

a) neodkladné opatrenie vo veciach ochrany maloletého (§ 365),

b) neodkladné opatrenie vo veciach výživného (§ 366),

c) neodkladné opatrenie vo veciach osobnej starostlivosti o maloletého (§ 367),

d) neodkladné opatrenie o povolení súdu na výkon oprávnenia vo veci starostlivosti o maloletých (§ 368) a

e) opatrenie na zabezpečenie dôkazu (§ 369).

Článok je uvedený v skrátenom znení, jeho celé znenie nájdete v produkte Odborné články:

Niektoré ustanovenia o neodkladných a iných opatreniach súdu

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.