K aplikácii zmenkového a šekového zákona v spotrebiteľských vzťahoch

Rieši aplikáciu pravidiel na ochranu spotrebiteľa v prípadoch, kedy je povinnosť na zaplatenie spotrebiteľského úveru zabezpečená zmenkou. Súd upozorňuje, že ani prísna právna úprava na ochranu spotrebiteľa na žiadnom mieste neprelamuje zásady, na ktorých stojí zmenkové právo.

Dátum publikácie: 10. 9. 2015Uznesenie Krajského súdu v Žiline sp. zn. 13Cob/382/2014 zo dňa  8. 6. 2015

Rozhodnutie Krajského súdu v Žiline rieši aplikáciu pravidiel na ochranu spotrebiteľa v prípadoch, kedy je povinnosť na zaplatenie spotrebiteľského úveru zabezpečená zmenkou. Súd upozorňuje, že ani prísna právna úprava na ochranu spotrebiteľa na žiadnom mieste neprelamuje zásady, na ktorých stojí zmenkové právo, a to zásady formálnosti a abstraktnosti zmenkového záväzku. Závery Krajského súdu premietnuté do praxe znamenajú, že aj keď v postavení zmenkového dlžníka figuruje spotrebiteľ, nezakladá mu toto postavenie výnimku z ustanovení zákona č. 191/1950 Zb. zmenkového a šekového. Ak má teda dlžník po indosácii zmenky námietky, ktoré sa zakladajú na jeho vlastných vzťahoch k poskytovateľovi úveru ako predošlému majiteľovi zmenky, nemôže tieto námietky použiť voči aktuálnemu majiteľovi zmenky s výnimkou prípadov, kedy majiteľ pri nadobúdaní zmenky koná vedome na škodu dlžníka. Krajský súd zároveň poukazuje na skutočnosť, že ani dlžník zo zmenky v postavení spotrebiteľa nemôže byť pasívny a musí námietky predovšetkým vzniesť a preukázať.
Pre úplnosť je potrebné dodať, že prezentovaný názor Krajského súdu v Žiline nie je ojedinelý či náhodný; prakticky rovnakú argumentáciu použil súd aj v rozhodnutí vydanom dňa 20. 5. 2015 pod sp. zn. 13Cob/204/2014 či rozhodnutí vydanom dňa 27. 5. 2015 pod sp. zn. 13Cob/215/2014. Rozhodovacia činnosť súdu a pasivita dlžníkov zo spotrebiteľských úverov v zmenkových konaniach teda vytvára značný priestor pre indosácie zmeniek zabezpečujúcich spotrebiteľské úvery na nových majiteľov a ich následné masové vymáhanie.

Právna veta:

Krajský súd je toho názoru, že závery okresného súdu, ktoré vychádzali z právneho vyhodnotenia základného vzťahu, posúdenie ktorého ani nebolo predmetom sporu, pretože žalovaná ako dlžník zo zmenky žiadne kauzálne námietky v určenej lehote nevzniesla, nemôžu stačiť na prelomenie základnej zásady obsiahnutej v ust. § 17 zákona č. 191/1950 Zb.; ustanovenie § 17 zákona č. 191/1950 Zb. dokazovanie ohľadom základného vzťahu pripúšťa len vtedy, ak ohľadom kauzálneho vzťahu boli podané a preukázané námietky zo strany dlžníka. Okresný súd pri posudzovaní uplatnenej pohľadávky žalobcom bol oprávnený posudzovať len to, či zmenka obsahuje všetky zákonom č. 191/1950 Zb. vyžadované náležitosti, ktoré sa musia pre jej platnosť povinne do nej uviesť. Nebol oprávnený skúmať podmienky jej vystavenia ani jej neprípustnosť. Zákaz zneužitia práva je síce jedným zo základných princípov fungovania právneho štátu, napriek tomu právna úprava zákona č. 191/1950 Zb. je prísne formálna a neumožňuje súdu bez podania námietok dlžníkom prelomiť zásadu uvedenú v ust. § 17 zákona č. 191/1950 Zb. tak, aby sa mohol súd zaoberať základným záväzkovým vzťahom, ktorý môže mať charakter vzťahu spotrebiteľského. Nespornosť a abstraktnosť zmenkových záväzkov môže prelomiť len taká skutočnosť, že sám majiteľ pri nadobúdaní zmenky nekonal poctivo a že konal na škodu dlžníka. Námietka nepoctivého nadobudnutia zmenky ďalším majiteľom na škodu dlžníka však musí byť ako relatívna námietka nielen uplatnená dlžníkom, ale musí ním byť aj preukázaná.

Krajský súd je toho názoru, že ani dlžníkov, ktorí sú spotrebiteľmi, nie je možné vyňať z pôsobnosti ust. § 17 zákona č. 191/1950 Zb., pri zhodnotení, či takíto dlžníci relevantné námietky týmto ustanovením predpokladané v konaní voči indosatárovi zmenky uplatnili. Bez relevantných námietok dlžníka, aj keď je tento spotrebiteľom, je výklad, ktorý smeruje k prelomeniu zásad stanovených v ust. § 17 zákona č. 191/1950 Zb., v nesúlade s výslovným znením tohto ustanovenia.

Celé znenie rozhodnutia sp. zn. 13Cob/382/2014

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.