Hrozba vrátenia príspevku z projektu „Prvá pomoc“ a okamžitého zosplatnenia úveru ako dôvody pre priznanie odkladného účinku žalobe proti rozhodnutiu správcu dane o peňažnom plnení

Aktuálne rozhodnutie súdu.

Dátum publikácie: 12. 8. 2021tt_sudcovske-kladivko-paragraf

Súd: Krajský súd Banská Bystrica
Spisová značka: 76S/34/2021
Dátum rozhodnutia:15. 6. 2021
Forma rozhodnutia: uznesenie

Právna veta: 

I. Žalobca poukázal na to, že v dôsledku pandemickej situácie bol nútený požiadať o priznanie štátnej pomoci v podobe Opatrenia č. 1 k projektu „Prvá pomoc“ podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.

II. Žalobca uviedol, že na poskytnutie peňažného príspevku musel spĺňať podmienky v zmysle § 70 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti, pričom jednou z podmienok bolo aj vyhlásenie o splnení daňových povinnosti podľa zákona o dani z príjmov. V prípade porušenia, resp. nepravdivosti takéhoto vyhlásenia, by došlo k ukončeniu Dohody a žalobca by musel príspevky vrátiť.

III. Žalobca uviedol, že v snahe udržať podnikateľskú činnosť požiadal o pomoc v podobe bankového úveru. K Zmluve o úvere bol uzatvorený Dodatok č. 1, z dôvodu žiadosti žalobcu o financovanie prostredníctvom finančného nástroja SIH antikorona záruka, z ktorého vyplýva, že žalobca požiadal banku o odklad splácania istiny a úrokov úveru, a to už od prvého dňa čerpania úveru. Žalobca v tejto súvislosti poukázal na podmienku súvisiacu s povolením odkladu splácania istiny a úrokov úverov, a to na udržanie priemernej úrovne zamestnanosti za obdobie od 16.03.2021-16.03.2022. Žalobca uviedol, že v prípade nesplnenia tejto podmienky by bol povinný banke uhradiť aj poplatok za záruku v sume 8.500,- Eur. Žalobca poukázal na vyhlásenie klienta obsiahnuté v Zmluve o úvere o tom, že nemá evidované podlžnosti voči štátu, pričom v prípade nepravdivého vyhlásenia by bola banka oprávnená podniknúť právne kroky, napr. aj okamžite zosplatniť úver a žiadať jeho vrátenie.

IV. Posudzovaný prípad predstavuje výnimočnú situáciu, kedy následky spojené s právoplatnosťou a vykonateľnosťou správnou žalobou napadnutého rozhodnutia predstavujú pre žalobcu takú hrozbu, že bolo dôvodné pozastaviť účinky právoplatného a vykonateľného správneho aktu.

V. Žalobca svoj návrh na priznanie odkladného účinku správnej žalobe odôvodnil tým, že by mu okamžitým výkonom rozhodnutia hrozila závažná ujma, a to v podobe povinnosti vrátiť finančné príspevky poskytnuté mu v rámci projektu „Prvá pomoc“ a v podobe zosplatnenia účelovo poskytnutého úveru. Správny súd po preskúmaním predložených listinných dôkazov a tvrdení žalobcu dospel k záveru,že žalobcovi by okamžitým výkonom správnou žalobou napadnutého rozhodnutia hrozila závažná ujma, spočívajúca v závažných hospodárskych a ekonomických dôsledkoch na jeho podnikanie, konkrétneaj na udržanie zamestnanosti a prevádzky. Posudzovaný prípad predstavuje výnimočnú situáciu, kedy následky spojené s právoplatnosťou a vykonateľnosťou správnou žalobou napadnutého rozhodnutia predstavujú pre žalobcu takú hrozbu, že bolo dôvodné pozastaviť účinky právoplatného a vykonateľného správneho aktu.

VI. Koncepcia odkladného účinku predpokladá existenciu hrozby, ktorá musí byť v intenciách daného skutkového stavu riadne osvedčená, pričom hroziace následky musia byť závažnejšie ako prelomenie princípu právnej istoty právoplatného rozhodnutia. Správny súd považuje za nevyhnutné zdôrazniť, že samotné rozhodnutie o odkladom účinku správnej žaloby prichádza do úvahy len vo výnimočných situáciách, a toto rozhodnutie správneho súdu má mimoriadny charakter, pretože súd tu pred vlastným rozhodnutím vo veci samej prelamuje právne účinky právoplatného správneho aktu, na ktorý, pokiaľ nieje ako celok zákonným postupom zrušený, treba hľadieť ako na zákonný a vecne správny. Rozhodnutie správneho súdu o priznaní odkladného účinku je preto nesystémové a je vyhradené len pre mimoriadne prípady, ktoré zákonodarca vymedzil v ustanovení §185 písm. a) alebo písm. b) SSP slovami o hroziacej závažnej ujme, značnej hospodárskej škode, či finančnej škode, závažnej ujme na životnom prostredí, prípadne inom vážnom nenapraviteľnom následku. Prejednávaná vec pre jej súvislosť s mimoriadnou situáciou, ktorá nastala v súvislosti s ochorením COVID-19 a pri zohľadnení následkov preskúmavaného rozhodnutia na žalobcu, spĺňa podmienky výnimočného prípadu.

 

Celé znenie rozhodnutia nájdete v produkte EPI Rozhodnutia súdov: 

Hrozba vrátenia príspevku z projektu „Prvá pomoc“ a okamžitého zosplatnenia úveru ako dôvody pre priznanie odkladného účinku žalobe proti rozhodnutiu správcu dane o peňažnom plnení

» K problematike Správneho súdneho poriadku odporúčame tiež online publikácie, ktoré je súčasťou Právneho systému Premium a produktu Eurokódex judikatúra a monotematiky, oblasť Občianske právo:

 

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.