GDPR: Test proporcionality na kamerový systém

V balančnom teste prevádzkovateľ posúdi oprávnený záujem vo vzťahu k právam a právom chráneným záujmom dotknutých osôb. 

Autori: JUDr. Dagmar Pagáčová
Dátum publikácie: 29. 1. 2019


§ 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. upravuje ako právny základ tzv. oprávnený záujem. Tento právny základ sa považuje ako jeden z najflexibilnejších právnych titulov. Základnou podmienkou „využitia“ tohto právneho základu je skutočnosť, že práva alebo právom chránené záujmy fyzickej osoby, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, neprevažujú nad oprávnenými záujmami prevádzkovateľa. Ak prevádzkovateľ chce spracúvanie osobných údajov zabezpečiť týmto právnym titulom, musí vždy najskôr skôr svoj záujem definovať a posúdiť, pričom je v ďalšom kroku potrebné zohľadniť jeho oprávnenosť a nevyhnutnosť. Prevádzkovateľ je vždy povinný posudzovať vhodnosť, potrebnosť a primeranosť svojho konania najmä s ohľadom na zásah do práv dotknutej osoby. Na záver musí prevádzkovateľ „zobrať na misku váh“ na jednu stranu svoj oprávnený záujem a na druhú stranu postaviť práva a právom chránené záujmy dotknutých osôb.

 

Celé znenie vzoru nájdete v produkte Vzory zmlúv a právnych podaní a module GDPR:

Test proporcionality na posúdenie oprávnených záujmov prevádzkovateľa - Monitorovanie kamerovým systémom a sieťová bezpečnosť

 

Autor: JUDr. Dagmar Pagáčová

Súvisiace videoškolenia

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené