GDPR: Stanovisko k doručovaniu písomností v správnom konaní

Úrad na ochranu osobných údajov zverejnil stanovisko k požiadavkam obcí a miest k správnosti postupu pri doručovaní písomností v správnom konaní a pri nazeraní do spisového materiálu.

Autori: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Dátum publikácie: 10. 10. 2018V poslednom období sa na Úrad obrátilo mnoho obcí a miest s požiadavkami ohľadne správneho postupu pri doručovaní písomností v správnom konaní (najmä písomností, ktorými samotné správne konanie začína a rozhodnutí vo veci samej) a pri nazeraní do spisového materiálu vedeného v rámci správneho konania, s ohľadom na ochranu osobných údajov. Pokiaľ ide o doručovanie písomností, otázky obcí a miest sa týkali najmä problematiky doručovania rozhodnutí s viacerými účastníkmi správneho konania a doručovania písomností prostredníctvom verejnej vyhlášky.

Vo vzťahu k doručovaniu je potrebné uviesť, že ide o inštitút, ktorý má nezastupiteľné miesto v správnom konaní, nakoľko bez riadneho doručenia právnymi predpismi vymedzených písomností v správnom konaní, nie je možné toto konanie začať, v už začatom správnom konaní postupovať ako ani správne konanie ukončiť. Písomnosti v správnom konaní správny orgán účastníkom správneho konania zasiela v plnom znení, bez úprav, nakoľko od obsahu týchto písomností sa odvíja aj samotný priebeh správneho konania a účastník správneho konania má zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) priznané rôzne práva a povinnosti, ktoré sa viažu na skutočnosti zistené v správnom konaní a vo väčšine prípadov obsiahnuté v týchto písomnostiach (napr. právo vyjadrovať sa k podkladom potrebným pre vydanie rozhodnutia, navrhovanie dôkazov, právo podať odvolanie, žalobu a pod.). Zásahom správneho orgánu do písomností oznámených účastníkovi správneho konania (napr. prostredníctvom anonymizácie osobných údajov ďalších účastníkov správneho konania v rozhodnutí), by mohlo dôjsť k zmareniu účelu jednotlivých práv účastníka správneho konania (napr. účastník správneho konania by nemohol spochybniť niektoré skutočnosti a pod.). Písomnosti (vrátane rozhodnutia), ktoré sú obsahom administratívneho spisu v konkrétnom správnom konaní a ktoré sa doručujú účastníkom dotknutého správneho konania, ku ktorým má tento účastník konania podľa správneho poriadku vždy právo vyjadriť sa, sa doručujú bez zásahu zo strany správneho orgánu do týchto písomností, t. z. v neanonymizovanej podobe.

Celé znenie: Stanovisko Úradu na ochranu osovných údajov č. 3/2018

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace dokumenty

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.