GDPR: Čo všetko je osobný údaj

Osobný údaj ako akákoľvek informácia súvisiaca s identifikovanou alebo identifikovateľnou fyzickou osobou. 

Autori: JUDr. Filip Petrinec, PhD.
Dátum publikácie: 21. 3. 2018Článok 4 ods. 1 písm. a) GDPR definuje pojem osobné údaje ako: „akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby“.

Ak si kladiete otázku, či k dátam, ktoré spracúvate, je potrebné pristupovať ako k osobným údajom, odpovedzte najprv na tieto otázky:

-          Sú spracúvané dáta informáciou súvisiacou s konkrétnou osobou?

-          Je možné informácie aj reálne priradiť ku konkrétnej osobe?

-          Ak by som nevedel zozbierané informácie „spárovať“ s konkrétnou osobou, vedel by som jej identitu určiť na základe obsahu týchto informácií?

 

Tieto otázky predstavujú len základný orientačný rámec o tom, akým spôsobom určiť, či dáta, ktoré vo firme spracúvate, sú osobnými údajmi alebo môžu mať túto povahu.

Ak by sme mali zjednodušiť závery uvedené vyššie, mohli by sme konštatovať, že osobným údajom je vždy jednoznačný („formálny“) identifikátor, o ktorom v zásade ani nemáme pochybnosti, avšak osobným údajom je tiež aj „informačný obsah“ viažuci sa ku konkrétnej osobe. Je potrebné upozorniť na to, že samotný fakt, že na základe zmieneného „informačného obsahu“ neviete v danom okamihu vyjadriť konkrétne meno osoby, ktorej sa tieto informácie týkajú, ešte nemusí jednoznačne znamenať, že nejde o informačný obsah majúci povahu osobného údaja.

Ako príklad by sme mohli uviesť adresu IP. V zmysle rozhodnutia Súdneho dvora EÚ vo veci Breyer verzus Deustchland, kde sa posudzovalo to, či aj IP adresa môže byť považovaná za osobný údaj.

 

Článok je skrátený, viac informácií nájdete v príspevku

Autor: JUDr. Filip Petrinec, PhD.

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené