Fotokópia listiny ako dôkaz?

Vybrali sme z rozhodnutí súdov

Dátum publikácie: 3. 10. 2015Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 7 Cdo 16/2013

Dovolateľ namieta, že v konaní súd vykonal dôkaz listinou len v jej fotokópii (nie originálom), resp. že vykonal ako dôkaz listinou, ktorá je napísaná v cudzom jazyku. Dôkazným prostriedkom môže byť všetko, čím možno zistiť skutkový stav veci (§ 125 OSP). Súd pri hodnotení dôkazov (§ 132 OSP) v zásade nie je obmedzovaný právnymi predpismi v tom, ako a s akým výsledkom má z hľadiska pravdivosti konkrétny dôkaz hodnotiť. Hodnotením dôkazov je činnosť súdu, pri ktorej vykonané procesné dôkazy hodnotí z hľadiska ich pravdivosti a dôležitosti pre rozhodnutie. Uplatňuje sa tu zásada voľného hodnotenia dôkazov. Námietka o vykonaní dôkazu listinou v jej fotokópii nie je dôvodná, pretože tým súd neporušuje žiadne procesné ustanovenie o vykonávaní dôkazov. Pre spôsobilosť listiny byť dôkazným prostriedkom nie je rozhodujúce, či ide o originál listiny alebo jej odpis alebo fotokópiu. Aj fotokópia listiny je spôsobilá byť vykonaná ako dôkaz zákonom predpokladaným spôsobom. V prípade vykonania dôkazu fotokópiou listiny možno len zvážiť jej dôkaznú silu. Iná je situácia, pokiaľ ide o vykonávanie dôkazu listinou, ktorá je napísaná v inom ako štátnom jazyku. V takom prípade je súd povinný najskôr pribrať prekladateľa na preklad listinných dôkazov predložených do súdneho spisu účastníkmi konania vyhotovených v inom ako štátnom jazyku s výnimkou českého (§ 51 ods. 5 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy). Uvedenú povinnosť má súd bez ohľadu na to, či dôkaz listinou vykoná alebo ho nevykoná, pretože právom účastníka je vyjadriť sa k návrhom na dôkazy, t. j. či a prípadne z akých dôvodov súd má alebo nemá určitý dôkaz vykonať (§ 123 OSP). O (ne)vykonaní dôkazu rozhoduje súd a preto týmto postupom sa účastníkovi nemôže odňať právo konať pred súdom.

Celé znenie rozhodnutia  sp. zn. 7 Cdo 16/2013:

Súvisiace rozhodnutia k posudzovaniu fotokópie ako dôkazu v súdnych konaniach:


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.