Evidenčný list dôchodkového poistenia

Pri vypĺňaní evidenčného listu vychádza zamestnávateľ z údajov uvedených na mzdovom liste.

Autori: Bibiána Špániková
Dátum publikácie: 18. 1. 2015Pri vypĺňaní evidenčného listu dôchodkového poistenia vychádza zamestnávateľ z údajov uvedených na mzdovom liste. Na základe sumárnych údajov zo mzdového listu sa doplnia do evidenčného listu dôchodkového poistenia také údaje ako doby poistenia, obdobia prerušenia a vymeriavacie základy pre výpočet odvodov na dôchodkové poistenie.

Do vymeriavacieho základu sa zahrnú iba tie príjmy, z ktorých zamestnávateľ vykonáva odvody na dôchodkové poistenie za príslušné obdobie povinného dôchodkového poistenia, a to bez medzier, bodiek a pod. Návod na vyplnenie jednotlivých rubrík evidenčného listu dôchodkového poistenia je podrobne uvedený na rubovej strane tlačiva, prípadne sa dá vytlačiť z internetovej stránky Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk.

Podľa § 231 ods. 1 písm. j) a podľa § 232 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnom poistení) je zamestnávateľ povinný viesť evidenciu zamestnanca na účely sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia. Táto evidencia sa vedie od vzniku sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia zamestnanca po celé obdobie, počas ktorého toto poistenie a sporenie trvá.

Evidenciu zamestnávateľa na účely sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia podrobnejšie upravuje § 232 ods. 2 zákona.

Evidencia musí obsahovať tieto údaje:

a) priezvisko vrátane všetkých predošlých priezvisk, meno, dátum a miesto narodenia, stav a miesto trvalého pobytu,

b) identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia fyzickej osoby (rodné číslo),

c) deň vzniku pracovného pomeru a skončenia pracovného pomeru alebo iného právneho vzťahu k zamestnávateľovi,

d) vymeriavací základ zamestnanca neobmedzený maximálnym vymeriavacím základom podľa § 138 ods. 6 zákona o sociálnom poistení,

e) obdobie, počas ktorého sa zamestnancovi prerušuje nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti a starobné dôchodkové sporenie,

f) obdobie materskej dovolenky, obdobie rodičovskej dovolenky.

Povinnosti uvedené v predchádzajúcich odsekoch je zamestnávateľ povinný plniť na tlačivách alebo inou formou, ktorých obsah a spôsob zasielania určí Sociálna poisťovňa (§ 231 ods. 2 zákona o sociálnom poistení). Tlačivom na účely vedenia evidencie o dôchodkovom poistení zamestnanca je „Evidenčný list dôchodkového poistenia“. Tlačivo (vo farebnom vyhotovení) je k dispozícii v pobočkách Sociálnej poisťovne miestne príslušnej podľa útvaru zamestnávateľa, ktorý vedie evidenciu miezd. Tlačivo je tiež možné vytlačiť z internetovej stránky Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.