Dovolenka – pojem, výmera, výpočet, krátenie a preplatenie

Komplexný pohľad na inštitút dovolenky spolu s príkladmi z praxe.

Autori: JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Dátum publikácie: 27. 6. 2019


Najčastejšie kladené otázky z praxe, ako: určenie, či sú splnené podmienky nároku na dovolenku (odpracovaných 21, 60 dní), určenie počtu pracovných dní dovolenky (najmä pri nerovnomernom rozvrhnutí pracovného času) a zaokrúhľovanie dovolenky, krátenie dovolenky, posudzovanie dovolenky vo vzťahu k sviatku (dovolenka počas sviatku, sviatok vo vzťahu ku kráteniu dovolenky), prenášanie dovolenky do ďalších kalendárnych rokov, preplatenie nevyčerpanej dovolenky.

1. Pojem dovolenka, účel inštitútu dovolenky v pracovnom práve, právny základ inštitútu dovolenky

Dovolenka na
zotavenie

Doba – čas odpočinku, ktorý zamestnávateľ musí zamestnancovi poskytnúť s cieľom zabezpečenia zotavenia zamestnanca po práci (zotavenia v dlhšom rozsahu). Účelom dovolenky je ochrana zdravia zamestnanca (nepriamo aj ostatných zamestnancov – plošne teda BOZP) a regenerácia pracovných síl.

1.1 Pojem dovolenka a účel dovolenky

Dovolenka predstavuje inštitút pracovného práva, ktorý slúži na zabezpečenie dlhodobého zotavenia zamestnanca po práci a zároveň mu umožňuje „uvoľniť“ sa inak zo svojho zmluvného záväzku vykonávať prácu pre zamestnávateľa. Primárnym účelom dovolenky, ako inštitútu pracovného práva, je teda ochrana zdravia zamestnanca (nepriamo aj ostatných zamestnancov – ploš­ne teda BOZP) a regenerácia pracovných síl zamestnanca.

Bez tohto inštitútu by odpočinok zamestnanca bol garantovaný len prestávkou v práci, nepretržitým denným odpočinkom a nepretržitým odpočinkom v týždni. Zamestnanec by však nemal k dispozícii dlhší čas na svoju regeneráciu (zotavenie sa).

Obsah príspevku: 

1.2 Ústavné právo na dovolenku

1.3 Ďalšie pramene práva na dovolenku

1.4 Dovolenka ako významná zásada sociálneho práva spoločenstva

1.5 (Ne)prevoditeľnosť dovolenky na inú osobu (osobné právo)

1.6 (Ne)prevoditeľnosť dovolenky v prípade zmeny zamestnávateľa

1.7 (Ne)prevoditeľnosť dovolenky medzi zamestnancami

2. Spôsob dojednania dovolenky – dojednanie, resp. uvedenie dovolenky v pracovnej zmluve

2.1 Pojem výmera dovolenky pre účely dojednania v pracovnej zmluve

2.2 Písomné oznámenie o pracovných podmienkach

2.3 Vymedzenie dovolenky vo vnútornom predpise

2.4 Dovolenka a vyslanie zamestnanca na výkon práce do členského štátu EÚ (EHP)

3. Druhy dovolenky

4. Výmera dovolenky, druhy výmer dovolenky, týždeň dovolenky

5. Počet pracovných dní dovolenky

6. Dovolenka zamestnanca s pružným pracovným časom (dĺžka pracovného dňa dovolenky)

7. Krátenie dovolenky

8. Čerpanie dovolenky

9. Dovolenka počas dočasného pridelenia

10. Náhrada mzdy za vyčerpanú a nevyčerpanú dovolenku

11. Vrátenie vyplatenej náhrady mzdy za dovolenku alebo jej časť

12. Aplikácia ustanovení o dovolenke na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

13. Dovolenka a dva pracovné pomery u zamestnávateľa

14. Dovolenka a domácka práca

Príspevok je skrátený, jeho celé znenie nájdete v produkte Odborné články:

Dovolenka – pojem, výmera, výpočet, krátenie a preplatenie

 

Autor: JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené