Dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2016

Dodatočné daňové priznanie sa podáva na tlačive aktuálnom pre dané zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva daňové priznanie, a musí byť na úvodnej strane tlačiva označené ako dodatočné.

Autori: Ing. Ľubica Sekerková
Dátum publikácie: 20. 4. 2017Druhy daňových priznaní:

 • riadne
 • opravné
 • dodatočné

Riadne daňové priznanie k dani z príjmov sa podáva v lehote do troch kalendárnych mesiacov po skončení zdaňovacieho obdobia. Ak si daňovník predlží lehotu na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 3 zákona o dani z príjmov, riadne daňové priznanie môže podať najneskôr v tejto predĺženej lehote, kedy je aj prípadná daňová povinnosť splatná.

Opravné daňové priznanie

Opravné daňové priznanie podľa § 16 ods. 1 daňového poriadku má daňovník možnosť podať pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania. Za predpokladu zdaňovacieho obdobia kalendárny rok 2016 a v prípade nepredĺženej lehoty na podanie daňového priznania opravné daňové priznania za rok 2016 možno podať najneskôr v lehote do 31. 3. 2017. Na vyrubenie dane je rozhodujúce posledné podané opravné daňové priznanie, pričom na podané daňové priznanie a na predchádzajúce opravné daňové priznania sa neprihliada.

Opravné daňové priznanie sa podáva na tlačive aktuálnom pre dané zdaňovacie obdobie (za rok 2016 tlačivo dane z príjmov právnických osôb rovnaké, ako platilo v r. 2015 – č. MF/017084/2015-721) a musí byť na úvodnej strane označené ako opravné. S podaním opravného daňového priznania sa nespájajú žiadne sankcie.

Dodatočné daňové priznanie

Ak daňovník po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania zistí skutočnosti, kvôli ktorým je povinný podať dodatočné daňové priznanie, je povinný tak urobiť do konca nasledujúceho mesiaca po zistení týchto skutočností v nadväznosti na § 16 ods. 2 daňového poriadku.

Dodatočné daňové priznanie sa podáva na tlačive aktuálnom pre dané zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva daňové priznanie, a musí byť na úvodnej strane tlačiva označené ako dodatočné. Daňovník zároveň vyznačí aj deň, keď zistil skutočnosti na jeho podanie, vzhľadom na to, že dodatočné daňové priznanie má byť podané najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po tomto zistení s uvedením obdobia, ktorého sa dodatočné daňové priznanie týka, ak v § 16 ods. 5 daňového poriadku nie je ustanovené inak. Daňovník vypĺňa v dodatočnom daňovom priznaní všetky potrebné riadky v správnej výške. S podaním dodatočného daňového priznania sa spájajú sankcie podľa § 155 a § 156 daňového poriadku.

Rozdiely oproti pôvodne podanému daňovému priznaniu vyznačí daňovník – právnická osoba v časti Dodatočné daňové priznanie (v aktuálnom tlačive daňového priznania právnických osôb za rok 2016 riadky 1120 až 1150).

1. Povinnosť podať DDP

Povinnosť podať dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb podľa § 16 ods. 2 a 3 daňového poriadku vzniká, ak:

 • daň je vyššia, ako je uvedená v podanom daňovom priznaní,
 • daň má byť vyššia, ako bola správcom dane vyrubená,
 • daňové priznanie k dani z príjmov neobsahuje správne údaje,
 • daňová strata je nižšia, ako bola uvedená v daňovom priznaní.

Súčasne zákon o dani z príjmov v § 17 ods. 15 upravuje prípady, kedy opravy chýb minulých účtovných období, ak ide o náklady uznané za daňový výdavok alebo výnosy zahrnované do zdaniteľných príjmov, sa zahrnujú do základu dane toho zdaňovacieho obdobia, s ktorým vecne a časovo súvisia, bez ohľadu na to, či sa účtujú do nákladov, výnosov alebo na účet nerozdelený zisk minulých rokov.

Aj hmotno-právny predpis, ktorým je zákon o dani z príjmov, teda ukladá právnickým osobám povinnosť podať dodatočné daňové priznanie v prípade, ak opravy chýb minulých účtovných období majú za následok zvýšenie daňovej povinnosti alebo zníženie daňovej straty.

Príklad:

Povinnosť podať dodatočné daňové priznanie

Obchodná spoločnosť uviedla v riadnom daňovom priznaní za rok 2016 podanom 27. 3. 2017 daň vo výške 1 350 eur. V mesiaci jún 2017 zistila nesprávne zaúčtovanie odpisov hmotného majetku do inej odpisovej skupiny, čo pri podaní dodatočného daňového priznania zvýšilo výšku daňovej povinnosti na sumu 1 500 eur. Spoločnosti teda vznikla povinnosť podať dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2016 v lehote do 31. júla 2017.

Dodatočne priznanú daň vo výške 150 eur (1 500 – 1 350) má spoločnosť povinnosť v lehote na podanie dodatočného daňového priznania (do 31. 7. 2017) aj zaplatiť.

2. Oprávnenie podať DDP

Oprávnenie (možnosť) podať dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb podľa § 16 ods. 4 daňového poriadku vzniká, ak:

 • daň uvedená v podanom daňovom priznaní má byť nižšia ako v podanom daňovom priznaní,
 • daň má byť nižšia, ako bola správcom dane vyrubená,
 • daňové priznanie neobsahuje správne údaje alebo
 • daňová strata je vyššia, ako bola uvedená v daňovom priznaní. 

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok vrátane vyplneného tlačiva daňového priznania: 

Opravné a dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2016

Príklad na vyplnenie dodatočného daňového priznania právnickej osoby za rok 2016

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.