Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2015

Posledný deň na podanie daňového priznania za rok 2015 je 31. marec 2016. Túto lehotu však možno oznámením predĺžiť až o tri, príp. šesť kalendárnych mesiacov.

Autori: Ing. Vladimír Pastierik
Dátum publikácie: 1. 3. 2016Zdaňovacím obdobím je spravidla kalendárny rok. Podľa § 49 ods. 2 ZDP je daňovník povinný podať daňové priznanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie do troch mesiacov od skončenia kalendárneho roka, teda do 31. marca 2016 (štvrtok) a v tejto lehote je daň aj splatná.

Daň je splatná na individuálne číslo účtu pre každého daňovníka, ktoré mu správca dane oznámil. Vyplýva to z ustanovenia § 55 ods. 4 daňového poriadku (zákon č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov) a vyhlášky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane (podrobnejšie pozri na www.financnasprava.sk). Číselné údaje vyjadrujúce peňažné sumy sa uvádzajú v eurách s presnosťou na eurocenty (zaokrúhlenie § 47 ZDP).

Zdaňovacím obdobím môže byť aj hospodársky rok, t. j. iných dvanásť mesiacov ako kalendárny rok, potom je termín podania daňového priznania do troch mesiacov po skončení takto individuálne vytýčeného hospodárskeho roka (§ 41 ods. 11 ZDP). Pri zmene zdaňovacieho obdobia na hospodársky rok plynie samostatné zdaňovacie obdobie od začiatku kalendárneho roka do začiatku hospodárskeho roka (obdobie kratšie ako 12 mesiacov).

Novinkou v daňovom priznaní je od roku 2014 daňová licencia právnickej osoby podľa § 46b ZDP – je to v podstate minimálna daň, ktorú platí právnická osoba, aj keď je v daňovej strate alebo jej daň je nižšia ako minimálna daň.

Predĺženie lehoty podania daňového priznania oznámením až o tri kalendárne mesiace a tým aj predĺženie lehoty splatnosti dane [§ 49 ods. 3 písm. a) a písm. b) ZDP] sa môže použiť, lebo prechodné ustanovenie § 52t ods. 7 ZDP túto možnosť obmedzilo len na rok 2013.

Na účely podania daňového priznania je daňovník povinný zostaviť účtovnú závierku (súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky) ku koncu zdaňovacieho obdobia a v termíne na podanie daňového priznania ju uložiť do registra účtovných závierok (§ 49 ods. 11 ZDP). Novinkou pre rok 2015 je povinné členenie účtovnej závierky podľa veľkosti účtovnej jednotky na mikro, malú a veľkú účtovnú závierku.

Účtovná závierka nie je prílohou daňového priznania, len sa ukladá do registra účtovných závierok cez webovú stránku FR SR. Pre úplnosť poznamenávame, že z účtovného pohľadu platí povinnosť zostaviť účtovnú závierku do 6 mesiacov od konca účtovného obdobia tak, ako to ustanovuje § 17 ods. 5 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Podľa § 15 ods. 1 daňového poriadku je daňové priznanie povinný podať každý, komu vznikla povinnosť ho podať alebo koho na to daňový úrad vyzve. Ak právnická osoba podá daňové priznanie po zákonnej lehote, daňový úrad jej uloží pokutu v rozmedzí od 30 € do 16 000 € [§ 155 ods. 1 písm. a) daňového poriadku].

Zdaňovacím obdobím môže byť aj iné obdobie ako kalendárny rok alebo hospodársky rok, ako vyplýva z ustanovení § 41 ZDP, napríklad zdaňovacie obdobie ukončené vstupom do likvidácie alebo konkurzu alebo zdaňovacie obdobie počas likvidácie alebo konkurzu.

Špecifické pravidlá platia pre nepodnikateľské subjekty (§ 41 ods. 1 ZDP). Daňovníci, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie podľa § 12 ods. 3 ZDP (napr. nadácia, odborová organizácia, spoločenstvo vlastníkov bytov), nemusia podať daňové priznanie, ak majú iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, a príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou pri zdroji podľa § 43 ZDP. Občianske združenia nemusia podať daňové priznanie, ak majú iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou pri zdroji podľa § 43 ZDP (napr. úroky zdanené bankou), a príjmy oslobodené od dane podľa § 13 ods. 2 písm. b) ZDP (členské príspevky). Rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie nemusia podať priznanie, ak majú okrem príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou pri zdroji podľa § 43 ZDP, len príjmy oslobodené od dane. Rovnako nemusí podať daňové priznanie daňovník, ak má príjmy len podľa § 13 ods. 2 písm. a) ZDP (kostolné zbierky) a príjmy, z ktorých sa vyberá daň zrážkou pri zdroji podľa § 43 ZDP.

Podľa § 15 ods. 5 daňového poriadku sa daňové priznanie musí podať na tlačive, ktorého vzor záväzne ustanoví Ministerstvo financií SR. Ide o opatrenie č. MF/16772/2015-721, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z príjmov (FS č. 10/2015); súčasne bolo zverejnené aj poučenie na vyplnenie daňového priznania.

Podľa § 16 ods. 4 daňového poriadku je daňový subjekt oprávnený podať dodatočné daňové priznanie, ak zistí, že daň v podanom daňovom priznaní má byť nižšia alebo nadmerný odpočet vyšší, alebo daňová strata vyššia, alebo daňové priznanie neobsahuje správne údaje.

Pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania môže daňovník podľa § 16 ods. 1 daňového poriadku podať opravné daňové priznanie, pričom na predchádzajúce priznanie sa neprihliada. Ak daňovník podal riadne daňové priznanie chybne, potom po lehote na podanie daňového priznania podáva dodatočné daňové priznanie. Ak daňovník pochybil v neprospech štátu, musí podať dodatočné daňové priznanie. Ak daňovník pochybil v prospech štátu, môže podať dodatočné daňové priznanie alebo môže opravu chyby minulého účtovného obdobia nechať vplývať na základ dane bežného roku, pokiaľ nezaniklo právo na vyrubenie dane (§ 17 ods. 29 ZDP).

Podľa § 17 ods. 1 písm. b) ZDP sa pri zisťovaní základu dane u daňovníkov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva vychádza z výsledku hospodárenia (zisk alebo strata). Výsledok hospodárenia pred zdanením (riadok 100 daňového priznania) sa zistí ako rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovej triedy 5 okrem účtov 591, 592, 595 a účtov vnútroorganizačných nákladov (účet 599) a vnútroorganizačných výnosov (účet 699). Takto obsah výsledku hospodárenia pred zdanením definuje § 9 ods. 2 opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov. Súčasťou riadka 100 je aj výsledok hospodárenia (zisk alebo strata) stálej prevádzkarne umiestnenej v zahraničí v nadväznosti na § 17 ods. 14 ZDP (tzv. celosvetový základ dane).

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok nájdete v EPI produkte – Odborné články:

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2015

Autor: Ing. Vladimír Pastierik

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiaci Finančný spravodajca

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené