Daňová optimalizácia

Automobil v podnikaní a prenájmu nehnuteľnosti z pohľadu optimalizačného potenciálu.

Autori: Ing. Ivana Glazelová
Dátum publikácie: 13. 6. 2019


Daňová optimalizácia je legálny spôsob správneho vykázania základu dane. To znamená, že účtovná jednotka musí vedieť aplikovať možnosti, ktoré jej poskytuje zákon o dani z príjmov pre uplatnenie si výdavkov do základu dane.

Zároveň je zásadné uvedomiť si, že dôležité je aj správne vedenie účtovníctva. Zákon o dani z príjmov totiž vychádza z toho, že účtovníctvo je vedené správne (§ 17 ods. 1 zákona o dani z príjmov).

A preto pri uzatváraní roka je potrebné mať doúčtované všetky účtovné prípady bežného roka, keďže zákon o dani z príjmov vychádza prvotne zo správneho vedenia účtovníctva.

Doúčtovanie účtovných prípadov bežného roka jednak súvisí s dodržiavaním časovej a vecnej súvislosti účtovníctva, jednak môžu účtovné operácie vychádzať aj z výsledkov vykonanej inventúry a inventarizácie, vyčísleného základu dane a zaúčtovania dane.

Následne zákon o dani z príjmov upravuje, resp. koriguje pre účely zákona o dani z príjmov správne vyčíslenie základu dane pre účely výpočtu daňovej povinnosti. Toto korigovanie poznáme hlavne ako tzv. pripočítateľné (zvyšujúce základ dane) a odpočítateľné (znižujúce základ dane) položky k základu dane.

Dôvod ich vzniku môže byť rôzny. V zákone o dani z príjmov sú viac-menej upravené od § 17 po § 21a, pričom pri ich uplatňovaní musíme vychádzať aj z iných paragrafov zákona o dani z príjmov, keďže jednotlivé ustanovenia na seba môžu odkazovať, resp. odkazujú aj na osobitné predpisy (osobitné predpisy sú napríklad zákon o účtovníctve, postupy účtovania, Zákonník práce, BOZP atď.). Môže ísť o pripočítateľnú položku, ktorá je podľa zákona o dani z príjmov považovaná za nedaňový výdavok a ktorá je trvalo pripočítateľnou položkou k základu dane, napríklad zmluvné pokuty sú trvalo pripočítateľnou položkou k základu dane podľa § 21 ods. 2 písm. m) zákona o dani z príjmov.

Ďalej sú to pripočítateľné položky na tzv. daňové výdavky, ale zákon o dani z príjmov podmieňuje ich uplatnenie ako daňových nákladov až splnením určitých podmienok, napríklad zaplatením, to znamená, že ako daňové výdavky sa uplatnia, až keď sú zaplatené. Ak budú zaplatené až v nasledujúcom zdaňovacom období, tak až v tom období budú uplatnené ako daňové náklady, a to prostredníctvom daňového priznania ako položka znižujúca základ dane.

Príspevok je skrátený, jeho celé znenie nájdete v produkte Odborné články:

Daňová optimalizácia v rokoch 2018 a 2019  – 1. časť
Daňová optimalizácia v rokoch 2018 a 2019 – 2. časť

 

Autor: Ing. Ivana Glazelová

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené