Daň z príjmov a rozhodnutia Súdneho dvora EÚ

Praktická použiteľnosť judikatúry Súdneho dvora na prípady zdaňovania daňou z príjmov.

Autori: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Dátum publikácie: 7. 6. 2018Rozbor dvoch rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie (ďalej ako „SD EÚ“), a to rozsudku vo veci A Oy, C-292/16 z 23. novembra 2017 a rozsudku vo veci Argenta Spaarbank, C-39/16 z 26. októbra 2017.

Zameriavame sa na priblíženie judikatúry SD EÚ v oblasti priamych daní (ktorá sa v týchto rozhodnutiach dotýka tak primárneho, ako aj sekundárneho práva EÚ) a v jednotlivých rozoberaných rozsudkoch po­ukazujeme na metodológiu uplatnenú zo strany Súdneho dvora pri podávaní výkladu noriem práva EÚ, to všetko s cieľom umožniť čitateľovi praktickú použiteľnosť judikatúry Súdneho dvora na prípady zdaňovania daňou z príjmov.

Ako to už bolo na tomto mieste viackrát zvýraznené, aj napriek častokrát odlišným hmotnoprávnym daňovým východiskám v iných členských štátoch EÚ, ktorých sa predmetné rozsudky SD EÚ týkajú, ich uplatniteľnosť v podmienkach slovenského daňového práva je daná zohľadnením metodologického postupu Súdneho dvora, t. j. možnosťou použitia právnych východísk identifikovaných Súdnym dvorom aj v širšom kontexte posudzovania súladu vnútroštátnej právnej úpravy s primárnym a sekundárnym právom EÚ. Rozhodnutia SD EÚ tak môžu ponúknuť praktický návod na posudzovanie súladnosti vnútroštátnych daňovo-právnych inštitútov z pohľadu práva EÚ.

Na úvod rozboru judikatúry SD EÚ opätovne poukazujeme na už známe východiská rozhodovacej činnosti Súdneho dvora v oblasti zdaňovania daňou z príjmov, ktoré spočívajú v skutočnosti, že aj keď oblasť priamych daní patrí do právomoci členských štátov, tieto ju musia vykonávať v súlade s právom Európskej únie (napr. rozsudky zo 14. februára 1995, Schumacker, C-279/93, Zb. s. I-225, bod 21; zo 16. júla 1998, ICI, C-264/96, Zb. s. I-4695, bod 19, a z 23. februára 2006, Keller Holding, C-471/04, Zb. s. I-2107, bod 28). Predovšetkým sa štáty musia zdržať takého zásahu, ktorý by bol diskrimináciou na základe štátnej príslušnosti (pozri tiež rozsudky z 11. augusta 1995, Wielockx, C-80/94, Zb. s. I-2493, bod 16; z 29. apríla 1999, Royal Bank of Scotland, C-311/97, Zb. s. I-2651, bod 19, a z 8. marca 2001, Metallgesellschaft a i., C-397/98 a C-410/98, Zb. s. I-1727, bod 37). Tieto základné východiská je potrebné uplatniť aj na problematiku zdaňovania príjmov právnických osôb.

A Oy (rozsudok SD EÚ vo veci C-292/16)

Predmetom tejto veci bol návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa čl. 267 ZFEÚ, ktorý bol podaný Správnym súdom Helsinki. Tento návrh sa týkal výkladu čl. 49 ZFEÚ a tiež čl. 10 ods. 2 smernice Rady 90/434/EHS z 23. júla 1990 o spoločnom systéme zdaňovania pri zlúčeniach, rozdeleniach, prevodoch majetku a výmene akcií týkajúcich sa spoločností rôznych členských štátov (ďalej ako „Smernica o zlúčeniach“). Návrh na začatie prejudiciálneho konania bol podaný v rámci konania začatého na návrh A Oy, spoločnosti založenej podľa fínskeho práva, pred fínskym správnym súdom vo veci okamžitého zdanenia kapitálového zisku stálej prevádzkarne nerezidenta tejto spoločnosti, ktorý vznikol v rámci operácie prevodu aktív pri prevode tejto prevádzkarne na spoločnosť, ktorá je tiež nerezidentom, a výberu splatnej dane ako príjmu za daňový rok, v ktorom sa táto operácia uskutočnila.

Argenta Spaarbank NV proti Belgische Staat (rozsudok SD EÚ vo veci C-39/16)

Tak ako vo vyššie uvedenom rozhodnutí, aj predmetom tejto veci bol návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa čl. 267 ZFEÚ, ktorý bol podaný belgickým súdom prvého stupňa. Tento návrh sa týkal výkladu čl. 1 ods. 2 a čl. 4 ods. 2 smernice Rady 90/35/EHS z 23. júla 1990 o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom v prípade materských a dcérskych spoločností v rozličných členských štátoch (ďalej ako „Smernica o materských spoločnostiach“). Návrh bol podaný v rámci sporu medzi spoločnosťou Argenta Spaarbank NV a Belgickým kráľovstvom, ktorý sa týkal zákonnosti daňového výmeru na daň z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie 2000 a 2001.

Článok je uvedený v skrátenom znení.

Celé znenie článku: Daň z príjmov v rozhodnutiach Súdneho dvora Európskej únie

 

Odporúčame: 

Súvisiace autorsky spracované rozhodnutie súdu

Súvisiace videoškolenia

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.