Daň z nehnuteľností na rok 2018

Vznik a zánik daňovej povinnosti, daň zo stavieb, pozemkov a bytov, príklady vyplnenia daňového priznania, termín do 31. januára 2018.

Autori: Ing. Iveta Ištóková
Dátum publikácie: 11. 1. 2018Správca dane všeobecne záväzným nariadením k dani z nehnuteľností ustanovuje sadzby dane z nehnuteľností, hodnoty pôdy, príplatok za ďalšie podlažie stavby, oslobodenia alebo zníženia od dane z nehnuteľností. Zdaňovacím obdobím pri dani z nehnuteľností je kalendárny rok. Tlačivo priznania alebo čiastkového priznania k dani z nehnuteľností za rok 2018 sa doručuje správcovi dane najneskôr 31. 1. 2018. Súčasťou článku sú praktické príklady s vyplneným daňovým priznaním.

Daň z nehnuteľností je jednou z fakultatívnych miestnych daní ustanovených zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), čo znamená, že obec si ju na svojom území môže, ale aj nemusí zaviesť. Výnos dane z nehnuteľností je príjmom rozpočtu obce.

Správcom dane z nehnuteľností je tá obec, na území ktorej sa nehnuteľnosť nachádza.Správca dane všeobecne záväzným nariadením k dani z nehnuteľností zavádza daň z nehnuteľností, ďalej v ňom ustanovuje sadzby dane z nehnuteľností, hodnoty pôdy, príplatok za ďalšie podlažie stavby, oslobodenia alebo zníženia od dane z nehnuteľností. Všeobecne záväzné nariadenie k dani z nehnuteľností správca dane prijíma s účinnosťou od 1. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. Správca dane nie je povinný všeobecne záväzné nariadenie k dani z nehnuteľností prijímať a schvaľovať každoročne.

Zdaňovacím obdobím pri dani z nehnuteľností je kalendárny rok. Daň z nehnuteľností správca dane vyrubuje každoročne rozhodnutím podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia, na zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada – okrem dvoch výnimiek vzniku daňovej povinnosti v priebehu kalendárneho roku. Pri nadobudnutí nehnuteľnosti vydražením vzniká daňová povinnosť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom, alebo po dni schválenia príklepu súdu. Dedičovi ako novému vlastníkovi nehnuteľnosti vzniká daňová povinnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o dedičstve alebo osvedčenia o dedičstve.

NEPREHLIADNITE!

Daňovník dane z nehnuteľností priznáva svoje nehnuteľnosti podaním priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje (ďalej len „priznanie“) alebo čiastkovým priznaním k niektorej z uvedených miestnych daní. Je potrebné uviesť, že nehnuteľnosť môže byť v podielovom spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo bezpodielovom spoluvlastníctve manželov.

Ak je nehnuteľnosť v podielovom spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov zastupuje jeden z nich a ostatní ručia za daň do výšky svojho podielu na dani. V prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov sú daňovníkmi dane z nehnuteľností obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne.

 

Kto je povinný podať priznanie alebo čiastkové priznanie?

Viac informácií k zmenám týkajúcich sa uvedených povinností nájdete v príspevku:

Daň z nehnuteľností na rok 2018

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.