Daň z motorových vozidiel po 1. 1. 2015 a podávanie daňového priznania za rok 2015

Lehota na podanie daňového priznania a zaplatenie dane z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie roka 2015 je do 1. 2. 2016.

Autori: Ing. Jana Fülöpová
Dátum publikácie: 14. 1. 2016Povinnosť podať daňové priznanie a zaplatiť daň z motorových vozidiel sa týka všetkých podnikateľských subjektov, ktoré používajú na podnikanie vozidlá v súlade so zákonom o dani z motorových vozidiel. Lehota na podanie daňového priznania a zaplatenie dane sa viaže k poslednému dňu mesiaca január po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ktorým je kalendárny rok. Daňové priznanie sa po 1. 1. 2016 podáva miestne príslušnému správcovi dane podľa trvalého pobytu alebo sídla daňovníka.

Zdaňovanie vozidiel (motorových a prípojných) daňou z motorových vozidiel je od 1. januára 2015 upravené zákonom č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o dani z motorových vozidiel“).

Od 1. januára 2015 sa tak daň z motorových vozidiel stala daňou obligatórnou a nahradila fakultatívnu daň, ktorá bola obsiahnutá v jedenástej časti zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach“), na ktorej uloženie mali vyššie územné celky oprávnenie prostredníctvom všeobecne záväzných opatrení.

Zákon o dani z motorových vozidiel od 1. januára 2015 obsahuje pätnásť ustanovení počnúc predmetom úpravy a končiac prechodnými ustanoveniami. Súčasťou uvedeného zákona je o. i. príloha č. 1, ktorá obsahuje ročné sadzby dane v členení korešpondujúcom s vozidlami v ňom zadefinovanými.

Zákon o dani z motorových vozidiel obsahuje o. i. zavedené oslobodenia od dane a tiež pozitívne zvýhodnenia – zníženia ročnej sadzby dane, a to nielen v závislosti od základného kritéria – dátumu prvej evidencie vozidla (rok výroby), ale tiež od druhu použitého paliva alebo od druhu alternatívneho pohonu hybridného vozidla. Pre vozidlá staršie ako 12 rokov je v zákone o dani z motorových vozidiel zavedené aj zvýšenie ročnej sadzby dane.

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok nájdete v EPI produkte – Odborné články:

Daň z motorových vozidiel po 1. 1. 2015 a podávanie daňového priznania za rok 2015:

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace účtovné súvzťažnosti

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.