Ďalšie sprísnenie zodpovednosti štatutárov a nový trestný čin nekalej likvidácie

V medzirezortnom pripomienkovom konaní je návrh ďalšej zmeny Obchodného zákonníka s predpokladanou účinnosťou od 1. októbra 2017.

Autori: Redakcia
Dátum publikácie: 20. 4. 2017Sledované štádium legislatívneho procesu
MPKVláda SR1. čítanie
(NR SR)
2. čítanie 
(NR SR)
3. čítanie 
(NR SR)
prezident SR 


Novelizácia Obchodného zákonníka má zamedziť nepoctivým fúziám obchodných spoločností. Návrh tak reaguje na aplikačné problémy spojené s reťazovými zlúčeniami, splynutiami, či rozdeleniami realizovanými s cieľom vyhnúť sa riadnemu plneniu povinností, či už pri likvidácii spoločností alebo ich úpadku, ako aj rôzne prístupy vytvorené praxou pri tvorbe kapitálových fondov, ktorých možnosť tvorby zo zákona implicitne vyplýva, ale nie je jasne regulovaná.

Sprísnenie povinností štatutárnych orgánov spoločností sa týka najmä prípadov „faktickej likvidácie“ obchodnej spoločnosti tým, že sa využijú „služby“ tzv. bielych koní.

Cieľom ustanovení sprísňujúcich zodpovednosť štatutárnych orgánov je postihnúť aj také prípady, v ktorých nedošlo, resp. ani nemohlo dôjsť k otvoreniu konkurzu (čo bol predpoklad na vyvodzovanie zodpovednosti), keďže dlžník bol vymazaný z Obchodného registra alebo konanie o návrhu na vyhlásenie konkurzu bolo zastavené pre nedostatok majetku dlžníka.

V čl. II sa navrhuje doplnenie Trestného zákona zavedením skutkovej podstaty nového trestného činu – nekalá likvidácia, ktorý má postihovať normami trestného práva tzv. biele kone, ako aj osoby participujúce na konaní v súvislosti s prevádzaním majetkovej účasti na právnických osobách na biele kone.

Vo väzbe na novelizáciu Obchodného zákonníka a ňou zavedenú povinnosť spoločností zúčastnených na zlúčení alebo splynutí dať vyhotoviť správu audítora o zistených skutočnostiach a uložiť ju do zbierky listín, ako aj zmenu, podľa ktorej podpis toho, kto vyslovuje svoj súhlas s menovaním do funkcie štatutárneho orgánu alebo jeho člena, musí byť úradne osvedčený, sa v čl. III navrhuje novelizácia zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V čl. IV (novelizácia zákona o konkurze a reštrukturalizácii) sa navrhuje v súvislosti s opatreniami podľa čl. I jednak „vrátiť“ právnu úpravu do stavu pred rokom 2013. Taktiež sa navrhuje riešiť prípady svojvoľného popierania pohľadávok veriteľov v konkurze a zosúladiť inštitút záverečného vyrovnania ziskov a strát s právnou úpravou podľa Občianskeho zákonníka.

V čl. V sa navrhuje novelizácia zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorou sa zohľadňuje nová právna úprava autentifikácie podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a jej účelom je umožniť pre osoby, ktoré disponujú elektronickou schránkou, priame využitie elektronických služieb Obchodného vestníka bez nutnosti registrácie.

Podrobnejšie informácie nájdete v predkladanom  návrhu zákona.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 305/2013 Z. z. Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci

S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.