Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a podnikanie

Ochrana pred neúspešným podnikaním manžela.

Autori: Mgr. Barbora Hodasová
Dátum publikácie: 11. 2. 2015Ekonomické aktivity manželov majú na rozsah bezpodielového spoluvlastníctva manželov nepochybne nemalý vplyv. Na rozdiel od zamestnania však podnikanie so sebou neprináša len väčšiu slobodu, ale aj neporovnateľne vyššie riziko strát. Vlastný podnik jedného z manželov a jeho majetková hodnota zase býva jedným z najväčších jabĺk sváru pri rozdeľovaní spoločného majetku po rozvode manželstva.

Tento článok objasňuje vzájomné vzťahy bezpodielového spoluvlastníctva manželov a majetku súvisiaceho s podnikateľskou činnosťou jedného z manželov.

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a pasíva súvisiace s podnikaním

Existencia záväzkov podnikajúceho manžela môže mať na rozsah spoločného majetku fatálny vplyv. Podľa ustanovenia § 147 ods. 1 Občianskeho zákonníka totiž platí, že pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená i z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Z uvedeného režimu uspokojovania pohľadávok pochopiteľne nie sú vylúčené ani pohľadávky veriteľov súvisiace s podnikaním jedného z manželov; dlhy z podnikania sa teda prostredníctvom bezpodielového spoluvlastníctva manželov týkajú aj nepodnikajúceho manžela.

Obrana pred nepriaznivými následkami manželovho neúspešného podnikania

Ak sa jeden z manželov pustí do rizikového podnikania, ponúka Občiansky zákonník v ustanovení § 148a ods. 2 druhému manželovi možnosť ochrany jeho majetkových záujmov prostredníctvom súdneho zrušenia bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Aktívne legitimovaným na podanie návrhu na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva je vždy ten z manželov, ktorý nezískal oprávnenie na podnikateľskú činnosť; pokiaľ toto oprávnenie majú obaja manželia, môže návrh podať ktorýkoľvek z nich. Podľa judikatúry platí, že aby boli splnené podmienky pre vyhovenie návrhu na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva, nemusí jeden z manželov skutočne vykonávať podnikateľskú činnosť; úplne postačí, ak pre tento výkon získa (formálne) podnikateľské oprávnenie. Podanie návrhu pritom nie je obmedzené žiadnou premlčacou alebo prekluzívnou lehotou a v konaní začatom na návrh súd zisťuje len to, či v prejednávanej veci jeden z manželov (alebo obidvaja) získal oprávnenie vykonávať podnikateľskú činnosť a či návrh podala na to oprávnená osoba. V prípade, keď sú tieto formálne predpoklady splnené, súd musí bezpodielové spoluvlastníctvo zrušiť. Rozhodnutie súdu v tomto prípade teda nezávisí od jeho voľnej úvahy.Rozsudok Krajského súdu v Trnave zo dňa 27. 2. 2007 vydaný pod sp. zn. 10 Co 289/2006.

Judikatúra ďalej upresnila, že podnikateľské oprávnenie sa musí viazať priamo k manželovi; v tomto smere nemožno bez ďalšieho pre účely ustanovenia § 148a ods. 2 Občianskeho zákonníka stavať na roveň podnikateľa postavenie spoločníka či akcionára obchodnej spoločnosti, alebo osobu vykonávajúcu funkciu jej štatutárneho orgánu. Pre splnenie podmienok na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva je potrebné, aby mal jeden z manželov oprávnenie vykonávať podnikateľskú činnosť spôsobom podľa ustanovenia § 2 ods. 1 Obchodného zákonníka, t. j. aby mohol vykonávať sústavnú činnosť samostatne, vo vlastnom menena vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.Rozsudok Krajského súdu v Bratislave zo dňa 17. 4. 2013 vydaný pod sp. zn. 2 Co 416/2012.

Formy podnikania – samostatne zárobkovo činná osoba alebo majetková účasť v obchodnej spoločnosti

Aktuálne sa v praxi najčastejšie uplatňujú dve právne formy podnikania, a to buď podnikanie fyzickej osoby ako tzv. samostatne zárobkovo činnej osoby (väčšinou ide o osoby podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia, príp. o osoby podnikajúce na základe iného než živnostenského oprávneniatakýmito podnikateľmi sú napr. advokáti, notári, lekári, daňoví poradcovia a pod.), alebo podnikanie formou majetkovej účasti v spoločnosti s ručením obmedzeným.Nejde o úplné vyčerpanie možných foriem podnikania – vzhľadom na praktické zameranie článku sú bližšie popísané len najčastejšie formy podnikania. Pre úplnosť je potrebné dodať, že z právneho hľadiska nie je spoločník spoločnosti s ručením obmedzeným podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 1 Obchodného zákonníka (podnikateľské oprávnenie má samotná obchodná spoločnosť).

Z pohľadu nepodnikajúceho manžela je oveľa nebezpečnejšou formou podnikanie druhého manžela ako samostatne zárobkovo činnej osoby, pretože jeho zodpovednosť za dlhy súvisiace s podnikaním nie je limitovaná a dlhy môžu byť uspokojované z jeho majetku (a v zmysle ustanovenia § 147 ods. 1 Občianskeho zákonníka teda aj z jeho bezpodielového spoluvlastníctva manželov).

Súvisiace autorsky spracované rozhodnutie súdu

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.