Aktuálne zmeny vo využívaní elektronických služieb štátu

Zjednodušenie „podpisovania“ elektronických podaní, platba kartou, prísnejšia fikcia doručenia, zmeny v Správnom poriadku.

Autori: Bc. JUDr. Lenka Hmírová, RSc.
Dátum publikácie: 30. 10. 2017Dňa 12. 10. 2017 bola v Zbierke zákonov SR pod č. 238/2017 Z. z. vyhlásená novela zákona o e-Governmente, ktorá by mala zjednodušiť využívanie elektronických služieb štátu. Zavádza aj dôležitú zmenu ohľadom tzv. fikcie doručenia do elektronickej schránky.

Osem noviniek vo využívaní elektronických služieb štátu

1. Rozšírenie funkcií ústredného kontaktného centra o nahlasovanie problémov a ich potvrdzovanie

Ústredné kontaktné centrum má slúžiť nielen na poskytovanie informácií, ale aj ako jednotné miesto na nahlasovanie technických problémov znemožňujúcich postup podľa zákona e-Governmente a na potvrdzovanie existencie týchto problémov a ich trvania (upravené znenie § 5 ods. 5).

Od 1. 11. 2017

2. Úhrady správnych a súdnych poplatkov platobnou kartou a bezhotovostným prevodom

Sprístupnenie potrebných technických alebo programových prostriedkov na vykonanie platby správneho poplatku a súdneho poplatku (nové znenie § 5 ods. 6 a upravené znenie § 5 ods. 7).

Od 1. 11. 2017

3. Jednoznačná úprava momentu odoslania elektronického podania

Explicitná úprava potvrdenia odoslania elektronického podania, teda podanie je podané jeho odoslaním. Táto explicitná úprava má predísť potenciálnym výkladovým problémom, ktorého moment sa na účely zachovania lehôt v „elektronickom svete“ považuje za moment podania, resp. odovzdania na „prepravu“ (doplnené znenie § 25 ods. 1).

Od 1. 11. 2017

4. Štatutár spoločnosti alebo advokát si môže zvoliť autorizáciu

Novela zákona o e-Governmente zavádza prehľadnejšie rozdelenie spôsobov autorizácie osôb, ktoré nie sú orgánmi verejnej moci (ďalej len „OVM“). Vyjadruje explicitne, že takéto osoby si pri autorizácii kvalifikovaným elektronickým podpisom môžu vybrať, či bude tento vyhotovený použitím kvalifikovaného certifikátu, ktorý je súčasťou eID, alebo použitím mandátneho certifikátu; použitie mandátneho certifikátu je nevyhnutné len OVM a nie pri osobách, ktoré OVM nie sú (napr. advokáti); reaguje sa tým aj na potrebu potvrdenia výkladu, že mandátny certifikát je spôsob, akým sa preukazuje primárne oprávnenie konať v mene inej osoby, avšak nie je to jediný spôsob, akým sa pri osobách, ktoré nie sú OVM, dá oprávnenie konať preukázať. Ak teda niekto koná ako štatutár spoločnosti alebo ako advokát, môže si zvoliť autorizáciu, t. j. vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu použitím eID alebo mandátneho certifikátu (nový odsek 2 v § 23).

Od 1. 11. 2017

5. Prísnejšia fikcia doručenia

Podľa doterajšieho nastavenia pravidiel pre doručovanie do elektronických schránok sa elektronické úradné správy napr. rozhodnutia, žiadosti, vyjadrenia, stanoviská alebo iné dokumenty považovali za doručené len vtedy, ak sa adresát s ich obsahom oboznámil. V opačnom prípade musel OVM doručenie opakovať, prípadne rozhodnutie zrušiť a nariadiť pojednávanie. V praxi to znamená, že ak ste mali aktívnu elektronickú schránku, na ktorú vám prišla elektronická úradná správa, ale vy ste si ju neotvorili, nezmeškali ste žiadnu zákonnú lehotu. Na základe schválenej novely zákona o e-Governmente sa toto nastavenie mení. Tzv. „fikcia doručenia“ bude v praxi znamenať, že elektronická úradná správa sa považuje za doručenú uplynutím 15-dňovej lehoty bez ohľadu na to, či si ju adresát v elektronickej schránke otvoril alebo nie. Zmena sa vzťahuje na fyzické osoby aj na právnické osoby s aktívnymi elektronickými schránkami a bude sa vzťahovať napr. aj na elektronický platobný rozkaz a upovedomenie o začiatku exekúcie [vypustenie písm. a) v ods. 6 § 32 vrátane jeho nového označenia písm. a) a b) a nové znenie § 32 ods. 7].

Od 1. 11. 2017

6. List vlastníctva, živnostenský list, výpis z obchodného registra bude orgán verejnej moci od účastníka konania vyžadovať iba výnimočne

Obmedzenie možnosti OVM požadovať od účastníka konania, ak mu údaj nie je známy z jeho činnosti, ale je referenčným údajom (napr. list vlastníctva, výpis zo živnostenského registra, výpis z obchodného registra) – explicitným doplnením skutočnosti, že sa poskytujú aj dokumenty, ak existujú na účely spresnenia a dstránenia výkladových sporov v ustanovení upravujúcom poskytovanie údajov medzi orgánmi verejnej moci navzájom, t. j. nelimitovať toto ustanovenie len na poskytovanie údajov; ide o základné ustanovenie na uplatnenie zásady „jedenkrát a dosť“, preto jeho obmedzenie len na údaje išlo proti účelu, ktorý sa ňou sledoval (nové znenie § 17 ods. 5).

Od 1.11.2017

7. Možnosť autorizovať podanie („podpisovať“) aj s použitím funkcionality prístupového miesta

Postačí aj občiansky preukaz s elektronickým čipom a osoba bude môcť cez ústredný portál verejnej správy využívať elektronické služby v plnom rozsahu, bez potreby obstarávania ďalších technických či programových prostriedkov.

Druhou vecnou zmenou je vypustenie potreby podpisovania s použitím mandátneho certifikátu pre pracovníkov integrovaných obslužných miest (ďalej len „IOM“) (nové znenie § 23 ods. 1).

Od 1. 11. 2017

8. Zavedenie verejnej prístupnosti elektronických formulárov úradných dokumentov

Vzhľadom na to, že elektronický formulár, pokiaľ nie je vyplnený, je iba šablónou, ktorá neobsahuje žiadne osobné ani iné citlivé údaje, zavádza sa verejná prístupnosť. Zároveň po vyplnení sa elektronický formulár zasiela adresátovi, ktorý jeho šablónu môže ľubovoľne použiť ďalej, teda aj zverejniť (nové znenie § 26 ods. 8).

Od 1. 11. 2017

Prehľad zmien v novele zákona o e-Governmente

Úprava výnimiek z pôsobnosti zákona

1. Zjednotenie postupov a formy výkonu verejnej moci Rady pre riešenie krízových situácií s postupmi a formou výkonu verejnej moci Národnej banky Slovenska vrátane vylúčenia výkonu verejnej moci vykonávaného Radou pre riešenie krízových situácií z pôsobnosti zákona o e-Governmente ako veľmi osobitného orgánu verejnej moci, pri ktorom sa nepredpokladá častosť rezolučného konania z dôvodu komunikácie s Národnou Bankou Slovenska, ktorá alebo prostredníctvom ktorej sa návrh na rezolučné konanie podáva [doplnené znenie § 2 ods. 2 písm. b) a nový odkaz 2a v poznámke pod čiarou].

Článok je uvedený v skrátenom znení, jeho celé znenie nájdete v produkte Odborné články:

Aktuálne zmeny vo využívaní elektronických služieb štátu

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 305/2013 Z. z. Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci
  • 238/2017 Z. z. Novela zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci

S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.