Aktualizované vzory k obchodným spoločnostiam a likvidácii

Aktualizované vzory po zmene Obchodného zákonníka k 1. 10. 2020 a k zmenenej úprave likvidácie spoločnosti. 

Dátum publikácie: 16. 11. 2020tt_muz-vyplnuje-tlacivo

Spoločenská zmluva o založení spoločnosti s ručením obmedzeným (§ 110 Obchodného zákonníka)

Autor: JUDr. Tímea Kovácsová, Bc. Ivana Gumanová, Mgr. Jana Kochan

Právny stav od: 1. 10. 2020

Dátum aktualizácie: 10. 10. 2020

Odporúčame: EPI Docs

Zakladateľským dokumentom spoločnosti s ručením obmedzeným v prípade viacerých zakladateľov je spoločenská zmluva, ktorej podstatné náležitosti sú vymedzené v ustanovení § 110...

Spoločenská zmluva o založení verejnej obchodnej spoločnosti (§ 78 Obchodného zákonníka)

Autor: JUDr. Zuzana Bartová

Právny stav od: 1. 10. 2020

Dátum aktualizácie: 10. 10. 2020

Odporúčame: EPI Docs

Verejnou obchodnou spoločnosťou je spoločnosť, v ktorej aspoň dve osoby podnikajú pod spoločným obchodným menom a ručia za záväzky spoločnosti spoločne a nerozdielne všetkým svojím...

Zakladateľská listina o založení spoločnosti s ručením obmedzeným (§ 57 ods. 3 a § 110 Obchodného zákonníka)

Autor: Mgr. Monika Ivanová

Právny stav od: 8. 4. 2014

Dátum aktualizácie: 10. 10. 2020

Odporúčame: EPI Docs

Ak Obchodný zákonník pripúšťa, aby spoločnosť založil jediný zakladateľ, spoločenskú zmluvu nahrádza zakladateľská listina. Zakladateľská listina musí obsahovať rovnaké podstatné...

 

Žiadosť o súhlas správcu dane so zápisom do obchodného registra

Autor: Mgr. Jana Kolesárová

Právny stav od: 1. 10. 2020

Podľa § 105b Obchodného zákonníka nemôže obchodnú spoločnosť s ručením obmedzeným založiť len osoba, ktorá je vedená v zozname daňových dlžníkov podľa osobitného predpisu alebo má...

 

Zápisnica z valného zhromaždenia o odvolaní a vymenovaní konateľa

Autor: JUDr. Tímea Kovácsová

Právny stav od: 1. 10. 2020

Dátum aktualizácie: 10. 10. 2020

Na prijatie uznesenia valného zhromaždenia o vymenovaní, resp. odvolaní konateľa spoločnosti sa vyžaduje jednoduchá (nadpolovičná) väčšina hlasov prítomných spoločníkov, pokiaľ...

Zmluva o prevode časti obchodného podielu (§ 115 a § 117 Obchodného zákonníka)

Autor: JUDr. Dagmar Pagáčová

Právny stav od: 1. 10. 2020

Dátum aktualizácie: 10. 10. 2020

Odporúčame: EPI Docs

Rozdelenie obchodného podielu je možné len pri jeho prevode alebo prechode na dediča alebo právneho nástupcu spoločníka. Na rozdelenie podielu je potrebný súhlas valného...

Námietka proti odmietnutiu vykonania zápisu (§ 8 ods. 4 zákona č. 530/2003 Z. z.)

Autor: Mgr. Henrieta Bicáková, Mgr. Jana Kochan

Právny stav od: 1. 1. 2018

Ak návrh na zápis údajov do obchodného registra nemá požadované náležitosti v zmysle zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri, registrový súd zápis nevykoná. O tejto...

 

Likvidácia spoločnosti:

 

Zmluva o výkone funkcie likvidátora

Autor: JUDr. Tímea Kovácsová

Právny stav od: 1. 10. 2020

Likvidátor koná v mene spoločnosti v úkonoch smerujúcich k likvidácii. Ustanovením likvidátora do funkcie prechádza naňho pôsobnosť štatutárneho orgánu. Ustanovením likvidátora sa...

Zápisnica z valného zhromaždenia o zrušení s. r. o. s likvidáciou

Autor: JUDr. Tímea Kovácsová

Právny stav od: 1. 10. 2020

Dátum aktualizácie: 10. 10. 2020

V zmysle platnej právnej úpravy môže byť spoločnosť z hľadiska vyrovnania majetkových pomerov zrušená s likvidáciou alebo bez likvidácie. Likvidácia sa vyžaduje vždy po zrušení...

Zápisnica z valného zhromaždenia o zrušení s. r. o. s likvidáciou

Autor: JUDr. Tímea Kovácsová

Právny stav od: 1. 10. 2020

Dátum aktualizácie: 10. 10. 2020

V zmysle platnej právnej úpravy môže byť spoločnosť z hľadiska vyrovnania majetkových pomerov zrušená s likvidáciou alebo bez likvidácie. Likvidácia sa vyžaduje vždy po zrušení...

 

Správa o priebehu likvidácie spoločnosti a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku  (§ 75 z. č. 513/1991 Zb.)

Autor: Mgr. Ján Cuhanič, Mgr. Jana Kochan

Právny stav od: 1. 10. 2020

Dátum aktualizácie: 10. 10. 2020

Podľa § 75j ods. 1 Obchodného zákonníka zostaví likvidátor ku dňu skončenia likvidácie, najskôr však šesť mesiacov po oznámení o vstupe spoločnosti do likvidácie, účtovnú závierku,...

 

Návrh na začatie konania o návrhu na vyhlásenie uznesenia členskej schôdze družstva o rozdelení likvidačného zostatku za neplatné

Autor: Mgr. Matej Trnavský

Právny stav od: 1. 7. 2016

Dátum aktualizácie: 10. 10. 2020

Ustanovenie § 259 ods. 4  Obchodného zákonníka upravuje právo domáhať sa neplatnosti uznesenia členskej schôdze o rozdelení likvidačného zostatku. Toto právo má každý člen družstva...

 

Vzory sú súčasťou produktu EPI Vzory zmlúv a právnych podaní

 

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.