Ako je to s platením zmluvných úrokov z úveru po jeho splatnosti?

Cieľom článku je poukázať na vyvíjajúcu sa judikatúru a reakcie na správanie veriteľov požadujúcich zmluvné úroky aj po splatnosti dlhu a zákonnosť tohto postupu.

Autori: JUDr. Ondrej Beracka
Dátum publikácie: 11. 4. 20161. Zmluvný úrok a úrok z omeškania

Celý diškurz opätovne vyvolalo jedno rozhodnutie Krajského súdu v Prešove, ktoré sa týkalo zmluvných úrokov. Jeho význam, aj vzhľadom na doterajšiu rozhodovaciu prax, opäť otvára diskusiu nad tým, čo nemálo veriteľov považuje za svoje právo a je ich dennou praxou pri poskytovaní úverov. Pre jednoznačné určenie plnení, ktoré má veriteľ právo od dlžníka požadovať, je potrebné jasne rozlíšiť úrok zmluvný od úroku z omeškania, a to najmä z časového hľadiska.

Zmluvný úrok je plnenie, ktoré má akcesorickú povahu. Je teda spojené s istinou úveru a od jej existencie závisí aj samotný zmluvný úrok. Veriteľ sa môže rozhodnúť, či bude úrok z poskytnutého úveru požadovať. Zmluvný úrok je vlastne odmena veriteľa za to, že poskytol finančné prostriedky dlžníkovi. Veriteľovi, ktorý poskytne dlžníkovi úver, popri nároku na vrátenie poskytnutej sumy úveru vzniká aj právo na zmluvné úroky, teda na akúsi odmenu za to, že svoje finančné zdroje poskytol inému, za podmienok a vo výške, ktoré si dohodnú v zmluve.

Oproti zmluvným úrokom je úrok z omeškania odlišným inštitútom definovaným v ustanovení § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka:

Ak ide o omeškanie s plnením peňažného dlhu, má veriteľ právo požadovať od dlžníka popri plnení úroky z omeškania, ak nie je podľa tohto zákona povinný platiť poplatok z omeškania; výšku úrokov z omeškania a poplatku z omeškania ustanovuje vykonávací predpis.

Poplatok z omeškania je povinný platiť napríklad nájomca prenajímateľovi, ak nezaplatí nájomné alebo úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu do piatich dní po jej splatnosti. V tomto prípade je vylúčené, aby prenajímateľ požadoval aj úrok z omeškania. Prenajímateľ však nemá postavenie veriteľa, tak ako ho bežne chápeme a spájame s bankovými alebo aj nebankovými inštitúciami, ktoré poskytujú úvery.

Limitácia, ktorá sa vzťahuje na poskytovanie spotrebiteľských úverov, už dnes počíta s tým, že odplata pri poskytovaní úveru (zmluvný úrok, poplatky a iné odplatné plnenia a náklady) má svoje hranice. Tieto sú konkrétne definované najmä v § 1 a § 1a nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka. Toto nariadenie určuje aj výšku úrokov z omeškania pre spotrebiteľské úvery, ktorá sa zároveň považuje za vrchný strop v prípade, ak by si veriteľ s dlžníkom tieto úroky chceli zmluvne upraviť. S možnosťou dohody o výške úrokov počíta aj znenie Obchodného zákonníka v § 369 ods. 3, cez ktorý sa v minulosti definovali mnohé spotrebiteľské vzťahy. Cieľom bolo uviesť spotrebiteľa do postavenia obchodného partnera podľa Obchodného zákonníka, kde platí oveľa menšia miera ochrany, ako je tomu pri spotrebiteľských ustanoveniach Občianskeho zákonníka.

2. Zmluvné úroky po splatnosti úveru

Dlžník sa dostane do omeškania so splatením dlhu, ten sa stane splatným a následne nastupuje právo veriteľa požadovať úrok z omeškania a prípadne aj zmluvnú pokutu.

Odpoveď na otázku, či možno zmluvné úroky požadovať aj po splatnosti úveru, spočíva primárne v posúdení, či je potrebné ustanovenie § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka považovať za kogentné (bez možnosti sa od neho odchýliť) alebo plne dispozitívne (dá sa od jeho znenia odchýliť). Kogentný výklad znamená, že ak je dlžník v omeškaní, môže veriteľ požadovať iba samotné plnenie dlžnej istiny a následne úrok z omeškania, ktorý je pre spotrebiteľské úverové vzťahy limitovaný (na rozdiel od úpravy Obchodného zákonníka, podľa ktorej sa strany môžu dohodnúť na výške úroku a táto nie je pre obchodnoprávne vzťahy limitovaná).

Čo teda v prípade, že veriteľ požaduje po nastúpení omeškania, teda po splatnosti istiny (úveru) naďalej aj zmluvné úroky?

Článok je uvedený v skrátenej verzii, jeho celé znenie nájdete v produkte Odborné články:

Ako je to s platením zmluvných úrokov z úveru po jeho splatnosti?

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.