Zrážky zo mzdy podľa Občianskeho zákonníka

Je zamestnávateľ oprávnený realizovať zrážky zo mzdy na základe úverovej zmluvy, kde je napísané, že "podpisom tejto úverovej zmluvy zmluvné strany uzatvárajú Dohodu o zrážkach zo mzdy podľa § 551 Občianskeho zákonníka"?

Autori: JUDr. Eva Tináková (advokátska kancelária MAPLE & FISH)
Dátum publikácie: 11. 1. 2019


Otázka: 

Zamestnávateľ dostal z advokátskej kancelárie kópiu úverovej zmluvy, kde je napísané, že "podpisom tejto úverovej zmluvy zmluvné strany uzatvárajú Dohodu o zrážkach zo mzdy podľa § 551 Občianskeho zákonníka". Ale osobitne dohoda o zrážkach nie je podpísaná. Zamestnávateľa žiadajú, aby začal zamestnancovi vykonávať na základe tohto zrážky zo mzdy. Je to v poriadku?

Odpoveď:

Podľa § 131 ods. 3 Zákonníka práce zrážky zo mzdy, ktoré presahujú rámec zrážok uvedených v odsekoch 1 a 2 Zákonníka práce (t. j. iné než odvody poistného do fondov, či zrážky súvisiace s odvodom dane z príjmov a ďalšie taxatívne uvedené zrážky) môže zamestnávateľ vykonávať len na základe písomnej dohody so zamestnancom o zrážkach zo mzdy, alebo ak povinnosť zamestnávateľa vykonávať zrážky zo mzdy a iných príjmov zamestnanca vyplýva z osobitného predpisu.

Uvedeným predpisom je § 551 Občianskeho zákonníka, na ktorý odkazuje aj advokátska kancelária, ktorá zamestnávateľa kontaktovala. V zmysle uvedeného paragrafu je možné uspokojenie pohľadávky veriteľa voči dlžníkovi zabezpečiť písomnou dohodou medzi veriteľom a dlžníkom o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov.

Zároveň je však potrebné uviesť, že pre výkon zrážok zo mzdy je potrebné, aby dohoda o zrážkach zo mzdy bola dojednaná platným spôsobom.

Odpoveď je skrátená, celé znenie nájdete v produkte Príklady z praxe:

Zrážky zo mzdy podľa Občianskeho zákonníka

Autor: JUDr. Eva Tináková (advokátska kancelária MAPLE & FISH)

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace dokumenty

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené