Zmeny v zákone o finančnej kontrole

Zmeny účinné od 1. januára 2019, vzor výkonu základnej finančnej kontroly pre rok 2019.

Autori: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Dátum publikácie: 7. 1. 2019


tt_vypoctyPríspevok je venovaný zmenám zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte príspevku len novela zákona), a to od schválenia najnovšej 37 s účinnosťou od 1. januára 2019. Je potrebné uviesť, že výkon administratívnej finančnej kontroly sa nemení a základná finančná kontrola sa iba bližšie špecifikuje po formálnej stránke jej výkonu. Akej oblasti sa novela zákona dotýka? Čo sa mení a upravuje?

V prvej časti príspevku sa venujeme základným zmenám, ktoré novela prináša, a to:

Definovanie hodnotenia kvality

Novela zákona charakterizuje, že hodnotením kvality vykonávania finančnej kontroly a auditu je overovanie dodržiavania ustanovení tohto zákona a osobitných predpisov súvisiacich s vykonávaním finančnej kontroly a auditu.

Doplnenie kompetencií Úradu vládneho auditu

Úrad vládneho auditu podľa novely zákona rozhoduje v konaní o porušení finančnej disciplíny pri nakladaní s finančnými prostriedkami zo zahraničia poskytnutými na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, ak ich poskytnutie je podmienkou poskytnutia týchto finančných prostriedkov, v konaní o porušení finančnej disciplíny štátnou rozpočtovou organizáciou a štátnou príspevkovou organizáciou alebo o porušení finančnej disciplíny inou osobou pri nakladaní s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu a s finančnými prostriedkami Európskej únie; to neplatí, ak ide o rozhodovanie v konaní o porušení finančnej disciplíny prijímateľom pri nakladaní s finančnými prostriedkami Európskej únie podľa osobitného predpisu a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie poskytnutými Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, na ktoré sa vzťahuje osobitný predpis.

 

Celé znenie príspevku nájdete v produkte EPI Odborné články:  

Novela zákona o finančnej kontrole od roku 2019 – I. časť

Druhú časť príspevku "Novela zákona o finančnej kontrole od roku 2019 – II. časť" nájdete tu.

Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Súvisiace odborné články

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené