Zákon o výkone trestu povinnej práce - nový komentár

Komentár k zákonu č. 528/2005 Z. z. o výkone trestu povinnej práce.

Autori: Miloš Deset doc. JUDr., PhD.
Dátum publikácie: 30. 4. 2019


K § 3 z. č. 528/2005 Z. z.

Komentovaná časť predpisu 

Nariadenie výkonu trestu

(1) Len čo sa stane vykonateľným rozhodnutie, podľa ktorého sa má vykonať trest povinnej práce, predseda senátu zašle jeho rovnopis okresnému súdu, v obvode ktorého má odsúdený trest vykonať.

(2) Probačný a mediačný úradník okresného súdu, v ktorého obvode má odsúdený trest vykonať, bezodkladne vyzve odsúdeného, aby sa dostavil v určenom termíne na prejednanie podmienok výkonu trestu povinnej práce.

(3) Probačný a mediačný úradník okresného súdu, v obvode ktorého má odsúdený trest vykonať, prejedná s odsúdeným podmienky výkonu trestu povinnej práce. O výsledku prejednania bezodkladne písomne informuje predsedu senátu.

(4) Po prejednaní podmienok výkonu trestu povinnej práce podľa odseku 3 bezodkladne rozhodne predseda senátu okresného súdu, v obvode ktorého má odsúdený trest vykonať, o druhu a mieste výkonu trestu povinnej práce a nariadi jeho výkon; predseda senátu tak rozhodne aj bez predchádzajúceho prejednania podmienok výkonu trestu podľa odseku 3, ak sa odsúdený bez dostatočného ospravedlnenia nedostavil k takému prejednaniu, hoci mu bola výzva podľa odseku 2 riadne doručená.

od 01.01.2019 do -

Autori: Miloš Deset doc. JUDr., PhD.

K ods. 1:

Toto ustanovenie upravuje postup nasledujúci po nadobudnutí vykonateľnosti rozhodnutia, podľa ktorého sa má vykonať trest povinnej práce. Ak sa takéto rozhodnutie stane vykonateľným, podľa tohto ustanovenia predseda senátu, ktorý vo veci rozhodoval, tzn. ktorý uložil trest povinnej práce, zašle rovnopis tohto rozhodnutia okresnému súdu, v ktorého obvode má odsúdený trest vykonať. Týmto súdom sa rozumie okresný súd, v ktorého obvode má odsúdený bydlisko; tento súd je príslušný rozhodovať vo vykonávacom konaní o výkone trestu povinnej práce.7

Hoci sa v tomto ustanovení vyslovene hovorí iba o predsedovi senátu, predsedom senátu sa rozumie aj samosudca (bližšie pozri komentár k § 11 ods. 3).

K ods. 2 a 3:

Novelou zákona o výkone trestu povinnej práce s účinnosťou od 1. 1. 2019 sa zmenil procesný postup vo vykonávacom konaní, v rámci ktorého sa nariaďuje výkon trestu povinnej práce. Zatiaľ čo podľa platnej právnej úpravy účinnej do 31. 12. 2018 to bol predseda senátu okresného súdu, v obvode ktorého mal odsúdený vykonať trest povinnej práce, kto bol oprávnený bezodkladne vyzvať odsúdeného, aby sa dostavil v určenom termíne na prejednanie podmienok výkonu trestu povinnej práce, podľa právnej úpravy účinnej od 1. 1. 2019 je túto výzvu oprávnený adresovať odsúdenému probačný a mediačný úradník okresného súdu, v obvode ktorého má odsúdený vykonať trest povinnej práce, čím sa v podstate sudcovia odbremenili od zbytočnej administratívnej agendy, ktorá prešla na probačných a mediačných úradníkov.

Podľa odseku 3 probačný a mediačný úradník okresného súdu, v obvode ktorého má odsúdený trest vykonať, má prejednať s odsúdeným podmienky výkonu trestu povinnej práce. Môže ísť napríklad o zistenie zdravotného stavu odsúdeného, jeho kvalifikácie, pracovných zručností či schopností, na ktorých základe by sa mohol stanoviť (vhodný) optimálny druh práce. O výsledku prejednania mediačný a probačný úradník bezodkladne písomne informuje predsedu senátu. V zmysle tohto ustanovenia má tak probačný a mediačný úradník v podstate pripraviť potrebné podklady pre predsedu senátu, ktorý rozhoduje o výkone trestu povinnej práce odsúdeného podľa odseku 4 (pozri ďalej).

 

Nový komentár k z. č. 528/2005 Z. z. nájdete v produkte EPI komentáre.

 

 

 

Autor: doc. JUDr. Miloš Deset, PhD.

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

Súvisiace odborné články

Súvisiace autorsky spracované rozhodnutie súdu

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené