Zákaz vstupu so zbraňou

Práva a povinnosti držiteľa zbrojného preukazu, nosenie zbraní do priestorov označených zákazom.

Autori: JUDr. Ivana Slivková
Dátum publikácie: 15. 11. 2018


tt_zakaz-zbrani

V súčasnosti sa so vzrastajúcim počtom držiteľov zbrojného preukazu vynára problematika nosenia zbraní do priestorov označených piktogramami, z ktorých možno dedukovať, že je v nich zbraň nevítaná. Napriek tomu, že len v málo prípadoch sú tieto priestory vyslovene označené ako priestory, do ktorých je vstup so zbraňou zakázaný, možno sa len domnievať,  že preškrtnutá zbraň na dverách budovy má buď zabrániť vstup do tejto budovy osobe so zbraňou, alebo zabrániť osobe v tejto budove zbraň použiť. Či už ide o prvý, alebo druhý prípad, takéto označenie však nevyvoláva z právneho hľadiska požadované právne účinky (až na výnimky opísané nižšie).

Na úvod je potrebné povedať, že práva a povinnosti držiteľa zbrane sú pomerne striktne stanovené v zákone č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 190/2003 Z. z.“). Tento zákon okrem vyššie uvedeného rovnako ustanovuje druhy a kategórie strelných zbraní (ďalej len „zbraň“) a streliva, podmienky nadobúdania vlastníctva, držania, nosenia a používania zbraní a streliva, práva a povinnosti držiteľov zbraní a streliva a iné skutočnosti stanovené zákonom.

Na účely tohto zákona sa zbraňou rozumie prenosné zariadenie, ktoré vystreľuje, je konštruované alebo môže byť upravené tak, aby vystreľovalo strelu, a ktorého princípom funkcie je okamžité uvoľnenie energie pri výstrele; za zbraň sa považuje aj jej hlavná časť, súčasť zbrane, replika zbrane a napodobenina zbrane [§ 2 ods. 1 písm. a) zákona].

Následne v § 3 zákon rozdeľuje zbrane do štyroch kategórií – zbraň kategórie A, zbraň kategórie B, zbraň kategórie C a zbraň kategórie D, pričom oprávnenie fyzickej osoby držať a nosiť zbraň vyplýva z vydaného zbrojného preukazu, ktorý sa podľa účelu používania zbrane alebo streliva a podľa rozsahu oprávnenia nosiť alebo držať zbraň rozdeľuje do nasledovných skupín:

A.    nosenie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku,

B.     držanie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku,

C.     držanie zbrane a streliva na výkon zamestnania alebo oprávnenia podľa osobitného predpisu,

D.    držanie zbrane a streliva na poľovné účely,

E.     držanie zbrane a streliva na športové účely,

F.      držanie zbrane a streliva na múzejné alebo zberateľské účely.

 

Podrobnejšie informácie nájdete v príspevku v produkte EPI Odborné články:

  Zákaz vstupu so zbraňou s dôrazom na práva a povinnosti držiteľa zbrojného preukazu

Autor: JUDr. Ivana Slivková

Súvisiace odborné články

Súvisiace dokumenty

Súvisiace autorsky spracované rozhodnutie súdu

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené