Vzory podaní po novele katastrálneho zákona

Návrh na vklad do katastra nehnuteľností – prevod vlastníckeho práva, vecné bremená, záložné právo, zmluvy týkajúce sa nehnuteľností

Dátum publikácie: 19. 10. 2018tt_luka

Od 1. októbra 2018 sa menia povinné náležitosti, ktoré musí obsahovať návrh na začatie katastrálneho konania.

Do 30. 9. 2018 zákon upravoval pozitívne len návrh na vklad, ktorý mal len tri povinné náležitosti, a to označenie orgánu, ktorému smeruje, označenie účastníkov a označenie právneho úkonu. Návrh na záznam, na zápis poznámky, na prešetrenie údajov katastra a opravu chyby, ani návrh na aktualizáciu údajov katastra nebol v zákone špecifikovaný.  Od 1. 10. 2018 návrh na ktorékoľvek z vyššie uvedených konaní bude už mať povinné náležitosti uvedené v § 24 Katastrálneho zákona

Právnym spôsobom nadobudnutia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti je podľa § 133 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“) vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností podľa zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (ďalej len „katastrálny zákon“). 

Vklad vlastníckeho práva je rozhodujúci pre okamih prechodu vlastníckeho práva, nemôže však nahradiť nedostatok právneho dôvodu nadobudnutia vlastníctva, ktorým je platná zmluva. Vkladom vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra vstupuje nový vlastník do všetkých práv a povinností pôvodného vlastníka, nevstupuje však do práv pôvodného vlastníka pred podaním návrhu na vklad, lebo nie je právnym nástupcom predávajúceho. OZ a katastrálny zákon vychádzajú zo zásady intabulácie, t. j. vlastnícke (vecné) právo sa nadobúda až vkladom práva do evidencie nehnuteľností.

 

Prehľad vzorov podaní a zmlúv týkajúcich sa zápisu do katastra nehnuteľností 

 

Zápisy prevodu vlastníckych práv – kúpna zmluva

Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností

(prevod bytu z výlučného do podielového spoluvlastníctva)

Návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe zmluvy 
(prevod domu a pozemku z výlučného vlastníctva do BSM, navrhovateľom obidve zmluvné strany)

Návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe zmluvy 

(prevod domu a pozemku z výlučného vlastníctva do BSM, navrhovateľom kupujúci)

Návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe spoločenskej zmluvy

(vklad nehnuteľnosti do základného imania spoločnosti)

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva pozemku - časť nehnuteľnosti

Kúpna zmluva o prevode práv k nehnuteľnostiam
(§ 588 a nasl. OZ)

Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnej veci 

  

Zápisy vecných bremien

 

Návrh na povolenie vkladu do katastra nehnuteľností o zriadení práva vyplývajúceho z vecného bremena

 

Návrh na vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností

 

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam spojená s dojednaním o zriadení vecného bremena 

 

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

 

Zmluva o zrušení vecného bremena 

(§ 151p ods. 1 OZ)

 

Zmluva o zriadení vecného bremena keď práva patria určitej osobe

(§ 151o OZ, § 151n ods. 1 OZ) 

 

Zmluva o zriadení vecného bremena, keď práva sú spojené s vlastníctvom určitej nehnuteľnosti
(§ 151o ods. 1 OZ, § 151n ods. 1 OZ)

Zápis záložných práv, odvolanie ...

 

Návrh na povolenie vkladu záložného práva do katastra nehnuteľností

 

Odvolanie voči rozhodnutiu o zamietnutí vkladu

Čestný vyhlásenie
[§ 30 ods. 4 písm. e) zákona č. 162/1995 Z. z., § 59a zákona č. 513/1991 Zb.]

 


všetky vzory sú súčasťou produktu EPI Vzory zmlúv a právnych podaní

 

Súvisiace odborné články

Súvisiace videoškolenia

Súvisiace autorsky spracované rozhodnutie súdu

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.