Vzory dokumentov vydávaných stavebným úradom

Vzory z oblasti stavebného práva, ktoré podľa stavebného zákona vydáva stavebný úrad.

Dátum publikácie: 18. 2. 20191. Výzva stavebného úradu na doplnenie návrhu na vydanie územného rozhodnutia (podľa § 35 ods. 3 stavebného zákona)

Ak predložený návrh neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie umiestnenia navrhovanej stavby alebo iného opatrenia v území, najmä vplyvov na životné prostredie, stavebný úrad vyzve navrhovateľa, aby návrh v primeranej lehote doplnil potrebnými údajmi alebo podkladmi.

2. Zastavenie územného konania z dôvodu späťvzatia návrhu na vydanie územného rozhodnutia (§ 35 ods. 4 stavebného zákona)

Ustanovenie § 35 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení umožňuje navrhovateľovi vziať svoj návrh na vydanie územného rozhodnutia späť bez uvedenia akéhokoľvek dôvodu.

3. Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania (podľa § 36 ods. 1 stavebného zákona)

Jednou zo základných povinností každého stavebného úradu je povinnosť oznámiť začatie územného konania. Túto povinnosť je stavebný úrad povinný splniť najneskôr do 7 dní odo dňa, keď je návrh na vydanie územného rozhodnutia úplný.

4. Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania (po § 36 ods. 2 stavebného zákona)

Začatie územného konania oznamuje stavebný úrad dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom. V rámci oznámenia o začatí konania sa súčasne oznamuje aj termín ústneho pojednávania spojeného spravidla aj s miestnym zisťovaním.

5. Oznámenie stavebného úradu o začatí územného konania verejnou vyhláškou podľa § 36 stavebného zákona

Oznámenie verejnou vyhláškou sa riadi § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa ktorého sa doručovanie vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.


6. Rozhodnutie o využívaní územia podľa § 39b stavebného zákona

Stavebný úrad oznámi začatie územného konania dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom a nariadi ústne pojednávanie spojené spravidla s miestnym zisťovaním. Súčasne stavebný úrad upozorní účastníkov, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak že sa na neprihliadne. Oznámenie o začatí územného konania vo veci územného konania o využití územia sa oznámi verejnou vyhláškou, ak sa týka rozsiahleho územia.

 

7. Ohlásenie stavebnému úradu podľa § 55 stavebného zákona

Stavebník je povinný uskutočňovanie stavieb, stavebných úprav, udržiavacích prác a vybraných telekomunikačných stavieb uvedených v § 55 ods. 2 stavebného zákona vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu.

 

8. Určenie stavebného úradu, že ohlásená drobná stavba podlieha stavebnému povoleniu podľa § 57 ods. 1 stavebného zákona

V zmysle ustanovenia § 57 ods. 1 posledná veta stavebného zákona môže stavebný úrad určiť, že ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia. Na základe určenia stavebným úradom je potom stavebník povinný podľa ustanovenia § 58 stavebného zákona podať žiadosť o stavebné povolenie s predpísanými náležitosťami a prílohami.

 

9. Výzva stavebného úradu na doplnenie žiadosti o stavebné povolenie podľa § 60 ods. 1 stavebného zákona

Ak predložená žiadosť o stavebné povolenie, najmä dokumentácia, neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby alebo udržiavacích prác na nej alebo ak sa v dokumentácii nedodržia podmienky územného rozhodnutia, vyzve stavebný úrad stavebníka, aby žiadosť v primeranej lehote doplnil, prípadne, aby ju uviedol do súladu s podmienkami územného rozhodnutia, a upozorní ho, že inak stavebné konanie zastaví.

 

10. Zastavenie stavebného konania podľa § 60 ods. 2 stavebného poriadku

Z dôvodu nesplnenia si povinností alebo porušenia podmienok stanovených stavebným zákonom, môže stavebný úrad zastaviť stavebné konanie.

 

11. Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona

Podľa ustanovenia § 61 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov je stavebný úrad povinný oznámiť začatie stavebného konania.

 

12. Upustenie od vytyčovania stavieb podľa § 75a ods. 1 stavebného zákona

Stavebný úrad upustí od vytyčovania stavby pri jednoduchých, drobných a dočasných stavbách, zmenách týchto stavieb a pri terénnych úpravách menšieho rozsahu.

 

13. Protokol o ústnom pojednávaní podľa § 81a ods. 1 stavebného zákona

Stavebný úrad oznámi účastníkom konania, obci, ak nie je stavebným úradom príslušným na kolaudačné konanie, a dotknutým orgánom začatie kolaudačného konania najmenej 10 dní pred ústnym pojednávaním spojeným s miestnym zisťovaním. O ústnom pojednávaní spíše stavebný úrad protokol.

 

14. Záznam z ústneho pojednávania podľa§ 81a ods. 2 stavebného zákona

Kolaudačné konanie sa začína na návrh stavebníka. Stavebný úrad môže nahradiť protokol jednoduchým záznamom, najmä ak sa stavba dokončila v súlade s overenou dokumentáciou, ak nie sú zistené odchýlky od skutočného realizovania stavby a neboli podané námietky účastníkov konania.

 

15. Rozhodnutie o predčasnom užívaní stavby podľa § 83 stavebného zákona

Stavebný úrad môže na žiadosť stavebníka vydať časovo obmedzené povolenie na predčasné užívanie stavby aj pred odovzdaním a prevzatím všetkých dodávok, pokiaľ to nemá podstatný vplyv na užívateľnosť stavby a predčasné užívanie neohrozuje bezpečnosť a zdravie osôb.

 

16. Nariadenie nápravy pri údržbe stavby (§ 86 stavebného zákona)

Povinnosťou vlastníka stavby je stavbu udržiavať v dobrom stavebnotechnickom stave v súlade s dokumentáciou overenou stavebným úradom a s podmienkami určenými v stavebnom povolení a kolaudačnom rozhodnutí. V prípade, že stavebník túto povinnosť nedodržiava, môže mu stavebný úrad vo verejnom záujme nariadiť.

 

17. Nariadenie nevyhnutných úprav (§ 87 zákona č. 50/1976 Zb.)

Stavby, ktoré sa uskutočňujú v súčasnosti, musia byť navrhnuté a zhotovené tak, aby vyhovovali základným požiadavkám na stavby v zmysle uvedených právnych predpisov. Stavebný úrad je oprávnený vo verejnom záujme nariadiť vlastníkovi stavby, aby na stavbe alebo stavebnom pozemku vykonal nevyhnutné úpravy.

 

18. Nariadenie odstránenia stavby (§ 88 stavebného zákona)

Nariadiť odstránenie nepovolenej stavby alebo nepovolenej zmeny stavby možno len osobe, ktorá je stavebníkom, pričom zároveň je vlastníkom stavby alebo nájomcom stavby.

 

19. Nariadenie o vyprataní stavby (§ 96 stavebného zákona)

 

Stavebný úrad je oprávnený nariadiť vypratanie stavby v prípade, že stavba je v stavebno-technickom stave bezprostredne ohrozujúcom život alebo zdravie osôb.


20. Rozhodnutie o umiestnení stavby podľa § 39a stavebného zákona

Umiestňovať stavby, meniť využitie územia a chrániť dôležité záujmy v území možno na základe územného rozhodnutia. Územným rozhodnutím sa rozumie: rozhodnutie o umiestnení stavby, rozhodnutie o využití územia, rozhodnutie o chránenom území alebo o ochrannom pásme a rozhodnutie o stavebnej uzávere. Územné konanie, ktoré predchádza územnému rozhodnutiu, sa začína na písomný návrh účastníka, z podnetu stavebného úradu alebo iného orgánu štátnej správy.

V produkte EPI Vzory zmlúv a právnych podaní nájdete ďalšie vzory k problematike stavebného práva

 

Autor: Mgr. Miriama Draškovičová, Mgr. Monika Ivanová, Mgr. Jana Kolesárová

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.