Vláda schválila návrh zákona o zastavení starých exekúcií

Vláda SR na svojom zasadnutí dňa 24. 4. 2019 schválila návrh zákona o ukončení niektorých exekučných konaní.

Autori: Redakcia
Dátum publikácie: 25. 4. 2019Sledované štádium legislatívneho procesu
Vláda SR1. čítanie (NR SR)2. čítanie (NR SR)3. čítanie (NR SR)prezident SR 

 

Návrhom zákona má byť zavedený mechanizmus zastavenia tzv. starých (nemajetných) exekúcií priamo zo zákona. Starou exekúciou sa rozumie každá exekúcia začatá pred 1. aprílom 2017 a vedená podľa predpisov účinných do 31. marca 2017. Prvým a hlavným dôvodom zastavenia starej exekúcie je uplynutie piatich rokov odo dňa doručenia prvotného poverenia na vykonanie starej exekúcie súdnemu exekútorovi. Zároveň sa upravujú  výnimky pre niektoré exekúcie, pri ktorých nedôjde k zastaveniu exekúcie ex lege. Okrem iných ide napr. o exekúcie, v ktorých sa vymáha výživné. Ustanovuje sa právna fikcia, podľa ktorej zastavenie starej exekúcie z dôvodu uplynutia rozhodnej doby je čo do dôsledkov najmä podľa predpisov o účtovníctve rovnakým dôvodom pre jej zastavenie ako tzv. nemajetnosť povinného. Exekútor vydá upovedomenia o zastavení starej exekúcie, prípadne súd vydá uznesenie, ktorým určí, že došlo k zastaveniu starej exekúcie. Upovedomenie o zastavení starej exekúcie bude obsahovať obligatórne aj výzvu na úhradu paušálnych trov - 35 eur. Paušláne trovy sa stanú  príslušenstvom pohľadávky (ako náklady spojené s uplatnením pohľadávky).
Za daňový výdavok sa bude považovať aj odpis pohľadávky, u ktorej bude upovedomením o zastavení starej exekúcie zastavené exekučné konanie.
Ak oprávnený nepodá námietky proti upovedomeniu o zastavení starej exekúcie, exekútor doručí súdu toto upovedomenie o zastavení starej exekúcie a exekučné konanie končí. Ak oprávnený podá námietky proti upovedomeniu o zastavení starej exekúcie odôvodnene, súd týmto námietkam vyhovie tak, že upovedomenie o zastavení starej exekúcie zruší a exekútor pokračuje vo vedenej starej exekúcie. Návrh zákona upravuje možnosť podať opätovne návrh na vykonanie exekúcie. V prípade, ak oprávnený (po komerčnej úvahe) dospeje k záveru o vhodnosti a účelnosti podania opätovného návrhu na vykonanie exekúcie (najmä ak je reálny predpoklad možnosti vymoženia pohľadávky oprávneného, napr. zo zabezpečeného majetku oprávneného, alebo existujú objektívne skutočnosti odôvodňujúce vymoženie pohľadávky oprávneného v blízkej budúcnosti), môže oprávnený tento opätovný návrh na vykonanie exekúcie realizovať, avšak už podľa súčasne platných a účinných procesných pravidiel

Účinnosť predkladaného návrhu zákona sa navrhuje od 1. januára 2020.

 


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.