Spoločnosť v kríze a jej dôsledky

Z dôvodu, že si spoločníci vyplatia v roku 2018 zisk za rok 2017, spoločnosti hrozí úpadok, t. j. pomer VI a záväzkov je menší ako 8. Čo to pre spoločnosť znamená?

Autori: Ing. Nadežda Cígerová
Dátum publikácie: 22. 11. 2018


Otázka:

Z dôvodu, že si spoločníci vyplatia v roku 2018 zisk za rok 2017, spoločnosti hrozí úpadok, t. j. pomer VI a záväzkov je menší ako 8. Čo to pre spoločnosť znamená? Vyplývajú z toho nejaké sankcie? Musí urobiť nejaké kroky na to, aby sa z úpadku dostala? Kontroluje nejaký orgán, úrad tento "stav"?

Odpoveď:

Ustanovenie § 67a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník definuje, že spoločnosť je v kríze, ak je v úpadku alebo jej úpadok hrozí. Ak je pomer VI a záväzkov menší ako 8, znamená to, že spoločnosti hrozí úpadok.

Štatutárny orgán by mal informovať spoločníkov, vynaložiť snahu, aby sa spoločnosť zo štádia krízy nedostala do štádia úpadku. Môžu sa navýšiť vklady do spoločnosti, prípadne rokovať s veriteľmi spoločnosti.

Zákon nestanovuje presne, čo by sa malo podniknúť. Je taktiež nutné podotknúť, že niektoré firmy majú neustále nízky objem vlastných zdrojov - ide napríklad o maloobchodné firmy, projektové spoločnosti. Môžu byť preto často v štádiu "hroziaceho úpadku". Tento neželaný stav nie je kontrolovaný zatiaľ pravidelne, resp. systematicky. Zo znenia § 67b Obchodného zákonníka je však zrejmé, že zákonodarca vníma krízu ako neželaný stav, počas ktorého má štatutárny orgán aktívnu úlohu podniknúť opatrenia na jej prekonanie.

 

Odpoveď je skrátená, celé znenie nájdete v:

Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace odborné články

Súvisiace eurokódex komentované ustanovenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené