Spätné pôsobenie judikatúry – áno či nie?

Článok z Justičnej revue k aplikácii zmenenej judikatúry na už prebiehajúce súdne konania.

Autori: JUDr. Peter Toth-Vaňo
Dátum publikácie: 6. 5. 2019


JUDr. Peter TOTH-VAŇO

advokát spolupracujúci s advokátskou kanceláriou Valko Marián & partners, s.r.o.;Názory autora nemusia byť zhodné s názormi spomenutej advokátskej kancelárie.
externý doktorand Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

TOTH-VAŇO, P.:

Spätné pôsobenie judikatúry – áno či nie?; Justičná revue, 71, 2019, č. 3, s. 262 – 285.

Autor sa v článku zaoberá retrospektívnym pôsobením judikatúry, t. j. otázkou, nakoľko je dôvodné bez ďalšieho aplikovať zmenenú judikatúru na už prebiehajúce súdne konania. Ponúka alternatívu k prístupu súdnej praxe, ktorá novú judikatúru často aplikuje bez prihliadnutia na akékoľvek ďalšie faktory. V súvislosti s prijatím Civilného sporového poriadku upozorňuje aj na týmto predpisom zdôrazňovaný princíp právnej istoty a s ním spojené legitímne očakávanie sporových strán. Navrhuje tzv. retrospektívnu stupnicu, ako možný návod pre posúdenie, ktorú judikatúru (prekonanú či novú) má súd v konkrétnom spore aplikovať.

The author deals with retrospective effectiveness of case law, id est, with the question of how viable it is to apply changed case law in ongoing law suits. The author offers an alternative solution to the judicial approach, which oftentimes utilises new case law without any regard to potentially important additional factors. In connection to the adoption of the new Civil Procedure Code, the author highlights the principle of legal certainty (which the Civil Procedure Code also places emphasis on) and the legitimate expectations of the parties, which are directly connected to it. The author proposes a retrospective spectrum which is to serve as an instruction manual when establishing which case law (old or new) should be utilised by court in the given law suit.

1 Na úvod

Dňa 19. 3. 2018 bolo vydané uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej aj „NS SR“), sp. zn. 3 Cdo 198/2017. V danom rozhodnutí NS SR uviedol, že: „Nový, teda judikatúrou nanovo, prípadne inak formulovaný právny názor sa aplikuje aj do minulosti (retrospektívne). Vychádza sa z prevažujúceho prístupu, že súd právo netvorí, ale iba nachádza. Pokiaľ dôjde k zmene judikatúry bez zmeny právnej normy, nejde o zmenu právneho pravidla; ide o tú istú normu, iba je nanovo vyjadrený jej obsah. Z toho vyplýva, že účinky zmeny judikatúry nemožno obmedziť len do budúcnosti. Súd, ktorý rozhoduje po zmene judikatúry, nemôže vedome aplikovať nesprávny, judikatúrou už prekonaný názor. Nový právny názor je vzhľadom na to potrebné aplikovať aj na všetky už prebiehajúce konania. Tým sa prípustné retrospektívne pôsobenie zmeny judikatúry líši od neprípustného retroaktívneho pôsobenia právnych noriem.“ Toto rozhodnutie už o tri dni na to, dňa 22. 3. 2018, bolo publikované na jednom zo slovenských právnych serverov.http://www.najpravo.sk/judikatura/obcianske-procesne-pravo/pravo-na-sudnu-ochranu/retrospektivne-posobenie- zmeny-judikatury.html A po nasledujúcich dvoch týždňoch na ďalšom.http://www.lexforum.sk/151

Uvedené rozhodnutie, zdôrazňujúce retrospektívne (spätné) pôsobenie judikatúry, len potvrdilo trend, ktorý NS SR uviedol už vo svojich predchádzajúcich rozhodnutiach, na ktoré aj vo svojom odôvodnení odkázal (rozsudok NS SR, sp. zn. 3 Cdo 233/2015, zo dňa 12. 9. 2016; uznesenie NS SR, sp. zn. 8 MCdo 4/2014, zo dňa 14. 10. 2015; uznesenie NS SR, sp. zn. 3 Cdo 57/2017, zo dňa 17. 5. 2017Citované uznesenie NS SR sp. zn. 3 Cdo 198/2017 odkazuje aj na rozsudok NS SR sp. zn. 3 Cdo 223/2016, dané rozhodnutie však nič zaujímavé k retrospektíve judikatúry neuvádza.).

Citovaná časť predmetného uznesenia je však zásadná, a to nielen z pohľadu právnej teórie, ale aj s prihliadnutím na novú procesnoprávnu úpravu účinnú od 1. 7. 2016.

2 Od posunu všeobecných princípov k možnej zmene náhľadu na retrospektivitu/retrospektívu judikatúry

Príspevok je skrátený, jeho celé znenie nájdete v produkte Odborné články:

Spätné pôsobenie judikatúry – áno či nie?

 

Autor: JUDr. Peter Toth-Vaňo

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené