Súdny dvor EÚ k porušeniu autorských práv pri zverejnení voľne dostupnej fotografie

Súdny dvor EÚ: Umiestnenie fotografie na internetovej stránke, ktorá bola so súhlasom autora voľne dostupná na inej internetovej stránke, si vyžaduje nový súhlas tohto autora – rozhodnutie vo veci C-161/17.

Autori: JUDr. Peter Rohaľ
Dátum publikácie: 15. 1. 2019


Súdny dvor EÚ posudzoval otázku, či umiestnenie fotografie na internetovej stránke, ktorá bola so súhlasom autora voľne dostupná na inej internetovej stránke, si vyžaduje nový súhlas tohto autora.

Rozhodoval o tom v konaní vychádzajúcom z toho, že Pán Renckhoff podal proti Spolkovej krajine Severné Porýnie – Vestfálsko žalobu na nemecké súdy, v ktorej sa domáhal, aby spolkovej krajine bolo zakázané rozmnožovať jeho fotografiu. Okrem toho požadoval tiež zaplatenie sumy 400 eur z titulu náhrady škody.

Pán Dirk Renckhoff, fotograf, udelil prevádzkovateľom cestovateľskej internetovej stránky súhlas, aby na ich internetovej stránke zverejnili jeho fotografiu. Žiačka strednej združenej školy nachádzajúcej sa v Spolkovej krajine Severné Porýnie – Vestfálsko v Nemecku (Gesamtschule Waltrop) stiahla uvedenú fotografiu z tejto stránky (kde bola voľne dostupná), aby ju použila ako ilustráciu k školskému referátu. Tento referát bol následne zverejnený na internetovej stránke školy.

Pán Renckhoff v tejto súvislosti tvrdí, že oprávnenie používať fotografiu poskytol iba prevádzkovateľom cestovateľskej internetovej stránky a domnieva sa, že umiestnenie fotografie na internetovej stránke školy porušuje jeho autorské práva.

Za týchto okolností Bundesgerichtshof (Spolkový súdny dvor, Nemecko) položil Súdnemu dvoru Európskej únie otázku týkajúcu sa výkladu smernice o autorských právach1, podľa ktorej autor diela má v zásade výlučné právo udeliť súhlas alebo zakázať akýkoľvek verejný prenos tohto diela.

Bundesgerichtshof sa pýtal, či pojem „verejný prenos“ zahŕňa umiestnenie fotografie na internetovej stránke, ktorá bola pôvodne zverejnená na inej internetovej stránke bez obmedzení zabraňujúcich jej stiahnutiu a so súhlasom nositeľa autorského práva.

Súdny dvor v prvom rade pripomenul, že fotografia môže byť chránená autorským právom pod podmienkou (ktorej splnenie prináleží overiť vnútroštátnemu súdu), že takáto fotografia je duševným výtvorom autora, ktorý odráža jeho osobnosť a ktorý je výrazom jeho slobodných a tvorivých rozhodnutí pri realizácii tejto fotografie.

V prejednávanej veci, umiestnenie fotografie na internetovej stránke, ktorá bola pôvodne zverejnená na inej internetovej stránke (medzitým skopírovaná na súkromný server), musí byť kvalifikované ako „sprístupnenie“, a v dôsledku toho ako „akt prenosu“. Takéto umiestnenie fotografie totiž umožňuje návštevníkom internetovej stránky, na ktorej sa uskutočnilo (v tomto prípade internetovej stránky školy), prístup k fotografii na tejto internetovej stránke.

Okrem toho, umiestnenie diela chráneného autorským právom na inej internetovej stránke, než je stránka, na ktorej bol so súhlasom nositeľa autorského práva uskutočnený pôvodný prenos, musí byť za okolností sporu vo veci samej kvalifikované ako sprístupnenie diela novej verejnosti. Za takýchto okolností totiž verejnosť, ktorú nositeľ autorského práva zohľadňoval, keď udelil súhlas s prenosom svojho diela na internetovej stránke, na ktorej bolo pôvodne zverejnené, je tvorená iba používateľmi uvedenej stránky, a nie používateľmi internetovej stránky, na ktorej bolo dielo neskôr umiestnené bez povolenia nositeľa autorského práva, ani inými používateľmi.

Súdny dvor v tejto súvislosti zdôraznil, že uvedené umiestnenie diela treba odlišovať od sprístupnenia chránených diel prostredníctvom hypertextového odkazu na inú internetovú stránku, na ktorej bol pôvodný prenos uskutočnený. Na rozdiel od hypertextových odkazov, ktoré prispievajú k riadnemu fungovaniu internetu, umiestnenie diela bez súhlasu nositeľa autorského práva na internetovej stránke, ktoré bolo pôvodne sprístupnené so súhlasom nositeľa autorského práva na inej internetovej stránke, neprispieva v rovnakej miere k dosiahnutiu tohto cieľa.

Napokon Súdny dvor konštatoval, že skutočnosť, že nositeľ autorského práva, ako v prejednávanej veci, neobmedzil možnosti používania fotografie používateľmi internetu, nie je relevantná.

 

Celé znenie rozhodnutia nájdete v produkte Rozhodnutia súdov:  sp. zn.C-161/17

 

Autor: JUDr. Peter Rohaľ

Súvisiace autorsky spracované rozhodnutie súdu

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené