Povinnosti zamestnávateľa a nový príspevok na rekreáciu

Podmienky poskytovania nového príspevku pre zamestnancov.

Autori: Ing. Valéria Jarinkovičová
Dátum publikácie: 15. 2. 2019tt_vyplnanie-tlaciva_375x250

Hlavným cieľom zákona je podpora domáceho cestovného ruchu prostredníctvom zavedenia nových nástrojov financovania rozvoja cestovného ruchu(rekreačný poukaz, podpora rozvoja cykloturistiky a poskytovanie investičnej pomoci pre oblasť cestovného ruchu), pričom podľa novelizovaného Zákonníka práce (v čl. II) zamestnávatelia budú za určených podmienok a v limitovanej výške poskytovať (v prípade zamestnávania menej ako 50 zamestnancov len na báze dobrovoľnosti) príspevok na rekreáciu zamestnancov (a môžu rozhodnúť, že príspevok na rekreáciu poskytnú prostredníctvom rekreačného poukazu).

 

Príspevok na rekreáciu zamestnancov bude daňovo zvýhodnený tak, ako to vyplýva z čl. IV tohto zákona, ktorý predstavuje novelu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení n. p. (ďalej aj „zákon o dani z príjmov“, resp. „ZDP“); t. r. bolo schválených v NR SR už sedem noviel ZDP.

Podľa dôvodovej správy štáty, v ktorých je obdobný systém podpory domáceho cestovného ruchu už zavedený (Francúzsko, Maďarsko a Taliansko), vykazujú najvyššiu účasť svojho obyvateľstva na domácich súkromných cestách a potvrdzujú tak účinnosť tohto systému podpory.

Na ďalšom mieste sa potom uvádza: „Rekreačný poukaz v spojitosti so zavedením nového inštitútu do Zákonníka práce (príspevku na rekreáciu zamestnancov) vytvorí možnosť a zvýši motiváciu pre ekonomicky aktívnych obyvateľov a ich najbližších rodinných príslušníkov stráviť dovolenku v Slovenskej republike za finančne zvýhodnených podmienok. Podpora rozvoja cykloturistiky reflektuje na výrazne stúpajúci záujem o cykloturistiku v Slovenskej republike a skutočnosť, že turisti sa neraz stretávajú s chýbajúcim zázemím alebo nedostatočným či neexistujúcim značením cyklotrás. Súčasťou podpory domáceho cestovného ruchu budú aj investičné pomoci umožňujúce investície napríklad do infraštruktúry, ktorá vytvára predpoklady pre zvýšenú atraktivitu destinácií, ktoré majú stimulovať zvýšenie počtu prenocovaní na území Slovenskej republiky a rozvoj nadväzujúcich služieb.“

 

Novela Zákonníka práce

 

čl. II zákona č. 347/2018 Z. z. je obsiahnutá novela Zákonníka práce (ďalej aj „ZP“).

Za § 152 ZP (ktorý sa týka stravovania zamestnancov) bol vložený § 152a ZP upravujúci rekreácie zamestnancov.

Podľa § 152a ZP zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, poskytne zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, na jeho žiadosť príspevok na rekreáciu v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok. U zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, sa najvyššia suma príspevku na rekreáciu za kalendárny rok podľa prvej vety zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času.

Príspevok na rekreáciu môže za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu poskytnúť zamestnancovi aj zamestnávateľ, ktorý zamestnáva menej ako 50 zamestnancov.

Splnenie podmienok na poskytnutie príspevku na rekreáciu sa posudzuje ku dňu začatia rekreácie; počet zamestnávaných zamestnancov je priemerný evidenčný počet zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok. Príspevok na rekreáciu sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

 

 

Článok je skrátený, viac informácií nájdete v príspevkoch:

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace odborné články

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.