Plán legislatívnych úloh 2019

Vláda na svojom rokovaní v decembri 2018 schválila plán legislatívnych úloh na rok 2019 - spolu 59 návrhov.

Autori: Redakcia
Dátum publikácie: 8. 1. 2019PLÁN LEGISLATÍVNYCH ÚLOH VLÁDY SR NA ROK 2019

Február
MDV SR
1. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Implementácia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/644 z 18. apríla 2018 o službách cezhraničného dodávania balíkov (Ú. v. EÚ L 112, 2. 5. 2018), ktoré v článku 8 ustanovuje povinnosť členských štátov Európskej únie ustanoviť pravidlá, pokiaľ ide o sankcie uplatniteľné pri porušení tohto nariadenia a prijať všetky opatrenia na zabezpečenie ich uplatňovania.

MK SR
2. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dôvodom predloženia návrhu zákona je zvýšiť konkurencieschopnosť systému podpory audiovizuálneho priemyslu na Slovensku. Návrh zákona má zároveň za cieľ akcelerovať ekonomický nástroj stimulácie súkromných investícií do sektora audiovizuálneho priemyslu s predpokladaným nulovým až pozitívnym dopadom na verejné financie a zásadným dopadom na rozvoj daného hospodárskeho prostredia.

MPRV SR
3. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 83/2017 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom

Potreba zosúladenia poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom so schváleným Národným podporným programom v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom pre roky 2019 – 2023 a zosúladenie so zákonom č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).

MS SR
4. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Realizácia Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky v časti Spravodlivosť, súdnictvo s cieľom zabezpečiť efektívne fungovanie súdov zavedením inštitútu hosťujúceho sudcu.

MV SR
5. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dôvodom predloženia je zmena mechanizmu zvyšovania, valorizácie dôchodkových dávok výsluhového zabezpečenia, ktoré sú uhrádzané z osobitných účtov.

ŠÚ SR
6. Návrh zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 763/2008 k sčítaniu obyvateľov, domov a bytov a následných implementačných nariadení sa má v roku 2021 na Slovensku realizovať sčítanie obyvateľov domov a bytov.Sčítanie obyvateľov, domov a bytov je jediným štatistickým zisťovaním, ktoré sa realizuje na základe osobitného zákona. 

Marec
MF SR
1. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov
Harmonizácia s právom EÚ.

MV SR, MF SR, MS SR
2. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/843 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu a smernice 2009/138/ES a 2013/36/EÚ. MZ SR

3. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení neskorších predpisov

Transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2398 z 12. decembra 2017, ktorou sa mení smernica 2004/37/ES o ochrane zdravia pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov a mutagénov pri práci. Z uznesenia vlády SR č. 111 zo 14. marca 2018 vplynula pre MZ SR úloha č. B.8 : predložiť v spolupráci s MPSVaR SR na rokovanie vlády návrh právneho predpisu, ktorým sa zabezpečí prebratie cit. smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2398 v termíne do 15. marca 2019. Transpozičná lehota na prebratie smernice je 17. január 2020.

MŽP SR
4. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dôvodom predloženia návrhu zákona je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/410 zo 14. marca 2018, ktorou sa mení smernica 2003/87/ES s cieľom zlepšiť nákladovo efektívne znižovanie emisií a investície do nízkouhlíkových technológií a rozhodnutie (EÚ) 2015/1814.

MŽP SR
5. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dôvodom predloženia návrhu zákona je potreba vykonania úprav a doplnení zákona vyplývajúcich z aplikácie platného znenia zákona v praxi. 

ÚNMS SR
6. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o emisii hluku v prostredí pochádzajúcej zo zariadení používaných vo vonkajšom priestore

Príprava návrhu je podložená zrušením nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 222/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o základných požiadavkách a postupoch posudzovania zhody emisií hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore podľa § 31 ods. 4 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 56/2018 Z. z.“). Návrh bude tvoriť rovnako ako doterajšia právna úprava úplnú transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/14/ES z 8. mája 2000 týkajúcu sa aproximácie právnych predpisov členských štátov vzhľadom na emisiu hluku v prostredí pochádzajúcu zo zariadení používaných vo voľnom priestranstve v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/88/ES zo 14. decembra 2005, a teda nahradí doterajšiu právnu úpravu v oblasti emisii hluku bez akýchkoľvek obsahových zmien. Návrh bude technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody podľa § 2 písm. e) zákona č. 56/2018 Z. z. ÚPPV SR II,

MF SR
7. Návrh zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

V súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky, časti Hospodárska politika, politika využívania fondov Európskej únie, v ktorom sa vláda Slovenskej republiky zaviazala k efektívnemu využívaniu finančných prostriedkov z fondov Európskej únie a na základe zistení vykonaných auditov Európskou komisiou, Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu predloží návrh novely zákona o EŠIF, ktorej cieľom bude najmä úprava procesu schvaľovania projektových zámerov a odvolacieho konania v prípadoch, ak žiadosť o NFP nebola schválená iba z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov uvedených vo výzve.

ÚOŠS
8. Návrh legislatívneho zámeru zákona o komore verejného ÚVO obstarávania

Verejné obstarávanie je odbornou činnosťou, ktorá sa nepochybne vyznačuje interdisciplinárnym charakterom. Združuje široký okruh subjektov, a to od profesionálnych nákupcov, pracovníkov kontrolných orgánov, cez hospodárske subjekty predkladajúce ponuky, až po podnikateľské subjekty vykonávajúce poradenské činnosti v tejto oblasti. Keďže prostredníctvom verejného obstarávania dochádza k alokácii verejných finančných prostriedkov, prirodzeným celospoločenským záujmom je to, aby za tieto prostriedky bola získaná najvyššia kvalita. Uvedené preto implikuje požiadavku, aby verejné obstarávanie v čo najväčšej možnej miere vykonávali osoby vyznačujúce sa určitými odbornými kvalitami. Z toho dôvodu sa navrhuje, aby inštitucionálna záštita nad výkonom činností vo verejnom obstarávaní bola delegovaná na profesijnú organizáciu – komoru verejného obstarávania , ktorá bude zriadená zákonom ako subjekt záujmovej samosprávy, na základe čoho bude na ňu prenesená časť výkonu verejnej moci. Komora verejného obstarávania tak bude disponovať vlastnými orgánmi, ako aj normotvornou činnosťou a v tejto súvislosti bude zabezpečovať vydávanie povolení pre výkon činností vo verejnom obstarávaní, dohľad nad vykonávaním týchto činností, vrátane vykonávania disciplinárnych právomocí, a predovšetkým bude zodpovedná za trvalé vzdelávanie svojich členov, ktoré by malo byť založené na kreditovom systéme.V prípade schválenia legislatívneho zámeru zákona o komore verejného obstarávania sa predpokladá predloženie návrhu zákona na rokovanie vlády SR najneskôr v auguste 2019.   

Apríl
MO SR
1. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení neskorších predpisov

Cieľom novely zákona je zosúladenie definícií v zákone s novou edíciou Spojeneckej publikácie AAP-3 (K) Tvorba, udržiavanie a spravovanie štandardizačných dokumentov NATO. V oblasti kodifikácie výrobkov a služieb na účely obrany sa majú zjednotiť postupy subjektov v procese obstarávania s postupmi podľa STANAG 4177 a umožniť dodávateľským subjektom prístup do kodifikačného systému za účelom vkladania, údržby a prehliadania údajov o dodávaných produktoch podľa SOŠ ACodP-1. Navrhovaná novela zákona má za cieľ dosiahnuť kompatibilitu systému štátneho overovania kvality výrobkov a služieb na účely obrany so systémom vzájomného štátneho overovania kvality Severoatlantickej aliancie a zabezpečiť požiadavky aplikačnej praxe v procese rozhodovania o žiadostiach na vykonanie štátneho overovania kvality.

MPRV SR
2. Návrh zákona o akvakultúre

V nadväznosti na prípravu nového zákona o rybárstve v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky vzniká potreba osobitnej právnej úpravy akvakultúry poľnohospodárskej činnosti oddelenej od športového a rekreačného rybolovu. Zákon o akvakultúre upraví podmienky akvakultúry vrátane introdukcie nepôvodných druhov živočíchov akvakultúry, karanténnych opatrení a šľachtenia a plemenitby živočíchov akvakultúry.

MPSVR SR
3. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predmetom predkladaného návrhu zákona je s účinnosťou od 1. novembra 2019 zabezpečiť zvýšenie vianočného príspevku na dvojnásobok.

MS SR, GP SR
4. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov
Implementácia nariadenia Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry. 

MŠVVaŠ SR
5. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Návrh zákona sa predkladá na základe Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania, konkrétne na plnenie úloh vyplývajúcich z akčného plánu na obdobie rokov 2018 a 2019.

MŠVVaŠ SR
6. Návrh zákona o správe v školstve
Návrh zákona sa predkladá na základe Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania, konkrétne na plnenie úloh vyplývajúcich z akčného plánu na obdobie rokov 2018 a 2019, napr. doplnenie právnej identity školy, úprava podmienok na zaraďovanie a vyraďovanie škôl.

MV SR

7. Návrh zákona o základných identifikátoroch fyzickej osoby a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zavedenie nového základného identifikátora fyzickej osoby ako trvalého identifikačného osobného údaju fyzickej osoby uvedenej v registri fyzických osôb, ktorý zabezpečí jej jednoznačnosť v informačných systémoch a ktorý nahradí súčasný, všeobecne použiteľný identifikátor – rodné číslo.

ÚPPV SR
8. Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)

V súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky, v ktorom sa vláda Slovenskej republiky zaviazala k prijímaniu legislatívnych a technických opatrení na systematické znižovanie administratívnej záťaže fyzických a právnických osôb, Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu predloží návrh novely zákona proti byrokracii, ktorej cieľom je rozšíriť okruh preukazovaných skutočností, ktoré už nebude potrebné jednotlivým orgánom verejnej moci predkladať v listinnej podobe vo forme výpisov alebo potvrdení. 

Máj
MDV SR
1. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/844 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov a smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti (Ú. v. EÚ L 156, 19. 6. 2018).Dôvod predloženia vyplýva aj z úlohy č. B.23. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 469 z 10. októbra 2018 s termínom predloženia na rokovanie vlády SR do 31. mája 2019.

MF SR, MZVaEZ SR
2. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Rozšírenie činností EXIMBANKY SR o možnosť kombinovaného financovania (blendingu) so zdrojmi EÚ a úprava zvýhodnených vývozných úverov v rámci realizácie rozvojovej spolupráce.

MK SR
3. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 49/2002 Z. z. ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov

Reakcia na Rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky vo veci vedenej pod sp. zn. PLÚS 12/2016.

MK SR
4. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších prepisov

Reakcia na Rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky vo veci vedenej pod sp. zn. PL.ÚS 12/2016.

MPSVR SR
5. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

Transpozícia Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/957 z 28. júna 2018, ktorou sa mení Smernica 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb.

MPSVR SR
6. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek na rok 2020

Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, sa vydáva každoročne na základe splnomocňovacieho ustanovenia § 78a ods. 10 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

MPSVR SR
7. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie

V Programovom vyhlásení vlády SR bol prijatý záväzok upraviť priaznivejšie podmienky pri peňažnom príspevku na opatrovanie tak, aby sa do roku 2020 jeho výška priblížila k výške čistej minimálnej mzdy pri poberateľoch v produktívnom veku a pri poberateľoch poberajúcich niektorú zo zákonom ustanovených dôchodkových dávok by výška peňažného príspevku na opatrovanie dosiahla výšku polovice čistej minimálnej mzdy. Podľa § 42 ods. 7 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia môže vláda SR ustanoviť nariadením vlády SR výšku peňažného príspevku na opatrovanie a výšku sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie vždy k 1. júlu.

MŽP SR
8. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov

Dôvodom predloženia návrhu zákona je potreba zadefinovania kompetencií pre samosprávu v kvalite ovzdušia a úprava vyplývajúca z aplikácie platného znenia zákona v praxi.

Jún
MDV SR
1. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/645 z 18. apríla 2018, ktorou sa mení smernica 2003/59/ES o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy a smernica 2006/126/ES o vodičských preukazoch (Ú. v. EÚ L 112, 2.5.2018). Ďalším dôvodom je zrušenie miestnej príslušnosti orgánu verejnej správy pri vydávaní inštruktorských preukazov pôsobiacich v autoškolách.

MPRV SR
2. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi

Z dôvodu rozsiahlych zmien právne záväzných aktov Európskej únie je potrebné predložiť nové nariadenie vlády, ktorým sa ustanovia pravidlá poskytovania pomoci vo včelárskom sektore v súlade s nariadením (EÚ) č. 1308/2013.

MPRV SR
3. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 377/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely

Dokončenie transpozície smernice (EÚ) č. 2010/63/EÚ je potrebné vykonať úpravu nariadenia vlády č. 377/2012 Z. z. podľa odporúčaní Európskej komisie.

MS SR
4. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 183/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.91/2016 Z.z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zmena právnej úpravy v časti definujúcej „obvyklý pobyt“ s cieľom dosiahnutia súladu s judikatúrou súdov EÚ.

MŠVVaŠ SR
5. Návrh zákona o Slovenskej akadémii vied a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Návrh zákona sa predkladá na základe úlohy C.2 z uznesenia vlády SR č. 247 z 24. mája 2017 k návrhu zákona o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

MZ SR
6. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dôvodom predloženia návrhu zákona je potreba podrobnejšie upraviť povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v súvislosti so zamedzením nežiadúcich praktík pri propagácii a reklame náhrad dojčenskej výživy v zdravotníckych zariadeniach v súlade s odporúčaniami Výboru OSN pre deti. 

MZ SR
7. Návrh nariadenia vlády, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z. z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania

Novelizáciu predmetného nariadenia vlády SR je potrebné vykonať vzhľadom na zmeny uskutočnené v zákone č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 27) a nariadení vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností (príloha č. 3).

MŽP SR
8. Návrh zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Dôvodom predloženia návrhu zákona je vzhľadom na výsledky aplikačnej praxe odstránenie nedostatkov zákona, duplicitné a neprimerané zaťaženie príslušných orgánov, spresnenie a zjednodušenie podmienok pre podnikateľské prostredie, a to najmä povinností, ktoré sú nad rámec európskej právnej úpravy.

ÚOŠS

9. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. ÚVO o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Predmetná novela zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude riešiť účasť majetkovo prepojených hospodárskych subjektov vo verejnom obstarávaní. Problematika vzájomne majetkovo alebo personálne prepojených uchádzačov - tvoriacich rovnakú hospodársku jednotku (ďalej ako „prepojení uchádzači) a ich účasť vo verejnom obstarávaní je významnou témou v rámci verejného obstarávania v rámci celej Európskej únie. Svedčia o tom (okrem iného) posledné rozsudky Súdneho dvora EÚ z roku 2018 vo veciach: Lloyd's of London, C-144/17 a Ecoservice projektai, C-531/16, z ktorých vyplýva povinnosť pre verejného obstarávateľa zaoberať sa samostatnosťou a nezávislosťou ponúk predložených prepojenými uchádzačmi, pričom princípy verejného obstarávania bránia zadaniu zákazky uchádzačom, ktorí predložili vzájomne ovplyvnené ponuky. Vo všeobecnosti ide o pomerne náročnú problematiku, pričom skutočnosť, že smernica 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní túto záležitosť explicitne neupravuje, len umocňuje zložitosť jej riešenia. 

Júl
MPRV SR
1. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 189/2017 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu mlieka, ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školských zariadeniach v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 221/2018 Z. z.

Potreba aktualizácie výšky pomoci na dodávanie alebo distribúciu mliečnych výrobkov a výrobkov z ovocia a zeleniny v novom školskom roku 2019/2020.

MŠVVaŠ SR
2. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o metodike výpočtu príspevku uznanému športu na rok 2020

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky sa vydáva každoročne na základe splnomocňovacieho ustanovenia § 68 ods. 4 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

August
MDV SR
1. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Implementácia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 z 30. mája 2018 o schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre takéto vozidlá a o dohľade nad trhom s nimi, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009 a zrušuje smernica 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 151, 14.6.2018). Ďalším dôvodom sú úpravy a doplnenia vyplývajúce z aplikácie zákona v praxi.

MF SR
2. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Harmonizácia s právom EÚ.

MF SR
3. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

Harmonizácia s právom EÚ.

MS SR
4. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Riešenie požiadaviek aplikačnej praxe s cieľom dosiahnutia vyššej miery transparentnosti dobrovoľných dražieb.

MŠVVaŠ SR, MH SR
5. Návrh zákona o posudzovaní opatrení v prístupe k regulovaným povolaniam

Návrh zákona sa predkladá na prebratie smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/958 z 28. júna 2018 o teste proporcionality pred prijatím novej regulácie povolaní na základe určenia gestorstva a termínu uznesením vlády SR č. 469 z 10. októbra 2018 – úloha B.19.

MŽP SR
6. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dôvodom predloženia návrhu zákona je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/849 z 30. mája 2018, ktorou sa menia smernice 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti, 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch a 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení, transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/850 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica 1999/31/ES o skládkach odpadov, transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/851 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica 2008/98/ES o odpade a transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/852 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov. 

September
MF SR, MPSVR SR
1. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov

Realizácia zámeru Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky s cieľom podporiť dobrovoľné sporenie na dôchodok rozšírením možností zamestnávateľov prispievať zamestnancom na investície do dlhodobého investičného sporenia.

MH SR
2. Návrh zákona o dohľade v oblasti ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Implementácia Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2394 z 12. decembra 2017 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa a o zrušení nariadenia (ES) č. 2006/2004.

MO SR
3. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Cieľom novely zákona je zabezpečiť právny základ vysielania ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky aj na iné účely, aké sú v súčasnosti stanovené, čo si vyžaduje aplikačná prax a zmenená bezpečnostná situácia v Európe a vo svete. Cieľom novely zákona je aj prehodnotiť mechanizmy a inštitúty vysielania ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky, vrátane spresnenie úloh a použitia ozbrojených síl Slovenskej republiky a legislatívne doriešiť aj niektoré s tým súvisiace problémy aplikačnej praxe.

MPRV SR
4. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 107/2008 Z. z. o úhrade za vykonanie štátnych veterinárnych činností súkromnými veterinárnymi lekármi

Potreba zvýšenia úhrad za veterinárne úkony zabezpečujúce ochranu územia Slovenskej republiky pred zavlečením veterinárnych onemocnení, ktorá vyplýva z desaťročnej aplikácie nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 107/2008 Z. z., počas ktorej sa ustanovená výška úhrad ukázala ako nedostatočná.

MS SR
5. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Realizácia Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky v časti Spravodlivosť, súdnictvo v záujme zlepšenia vymožiteľnosti práva a sprehľadnenia právneho poriadku v Slovenskej republiky. 

MŠVVaŠ SR
6. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 276/2017 Z.z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Návrh zákona sa predkladá v nadväznosti na list Európskej komisie číslo SG-Greffe(2018)D/ 15115 z 20. júla 2018, ktoré bolo Slovenskej republike doručené formálne oznámenie číslo C(2018) 4662 final, vo vzťahu k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií zmenenou smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2013/55/EÚ z 20. novembra 2013.

MŠVVaŠ SR
7. Návrh zákona o podpore práce s mládežou

Predloženie návrhu zákona vyplýva z Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016-2020. Dôvodom predloženia návrhu je zosúladenie pravidiel financovania výchovno-vzdelávacích aktivít v čase mimo vyučovania s potrebami mladých ľudí a spoločnosti, podporiť dialóg s regionálnou a miestnou samosprávou o strategickej podpore práce s mládežou a v rámci možností zvýši objem finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na rozšírenie ponuky a zvýšenie kvality výchovy a vzdelávania v čase mimo vyučovania.

Október
MF SR
1. Návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2020

Predkladá sa na základe § 4 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

MPSVR SR
2. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2020

Úprava sumy minimálnej mzdy na rok 2020 v súlade so splnomocňovacím ustanovením zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.

November
MDV SR
1. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra

Naplnenie splnomocňovacieho ustanovenia podľa § 30 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Národnú tabuľku frekvenčného spektra ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením. Národná tabuľka frekvenčného spektra sa vypracúva na základe Rádiokomunikačného poriadku ITU s prihliadnutím na závery Svetovej rádiokomunikačnej konferencie, smerníc, rozhodnutí a odporúčaní EÚ, rozhodnutí a odporúčaní Európskeho výboru pre elektronické komunikácie a príslušných rozhodnutí Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb o využívaní frekvencií. 

December
MS SR
1. Návrh nariadenia vlády, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení neskorších predpisov

Predpis je viazaný na schválenie návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na nasledujúci kalendárny rok. Na základe jej výšky sa stanoví koeficient nárastu minimálnej mzdy, podľa ktorého sa upravia sumy pracovných taríf príloh č. 3 a 4 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. Sumy pracovných taríf schvaľuje vláda Slovenskej republiky každoročne k 1.januáru príslušného kalendárneho roka.

MŠVVaŠ SR
2. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky sa vydáva každoročne z dôvodu aktualizácie rozpisu finančných prostriedkov na nasledujúci kalendárny rok. 

Celkový počet úloh 59 


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.