Minimálna mzda 2019

Postup podľa zákona o minimálnej mzde, dosah zvýšenia, minimálne mzdové nároky, mzdové zvýhodnenia a odmena za prácu na základe dohody.

Autori: Ing. Viliam Višňovský
Dátum publikácie: 5. 12. 2018


tt_modry-fin-graf

Vláda Slovenskej republiky schválila sumu minimálnej mzdy na rok 2019 na úroveň 520 eur mesačne. Oproti sume minimálnej mzdy platnej v roku 2018 vo výške 480 eur to znamená nárast o 40 eur mesačne, čo predstavuje relatívne zvýšenie o cca 8,3 %. 

Každý zamestnanec vykonávajúci prácu v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu (napr. služobný pomer, štátnozamestnanecký pomer) a tiež každá fyzická osoba, ktorá vykonáva pre zamestnávateľa prácu na základe niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, má v súlade s ustanovením § 119 ods. 1 Zákonníka práce právny nárok na mzdu najmenej vo výške sumy minimálnej mzdy.

Minimálna mzda na rok 2019 je ustanovená nariadením vlády Slovenskej republiky č. 300/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2019, a to v sume:

  • 520 eur mesačne pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou a
  • 2,989 eura na hodinu pre zamestnancov odmeňovaných inou ako mesačnou mzdou.

Poznámka:

Drobná poznámka ku schválenej sume: ak by vláda schválila sumu minimálnej mzdy vo výške 522 eur, v hodinovom vyjadrení by suma predstavovala rovné 3 eurá na hodinu.

Z tejto sumy by sa minimálne výšky nárokov na sadzby tzv. zákonných mzdových zvýhodnení, resp. náhrady za pracovnú pohotovosť počítali určite jednoduchšie ako zo sumy 2,989 eura na hodinu, ktorá bude ako minimálna mzda v hodinovom vyjadrení platiť v roku 2019.

Mesačná suma minimálnej mzdy

Mesačná suma minimálnej mzdy sa uplatňuje výlučne u zamestnancov, ktorí sú odmeňovaní formou mesačnej mzdy (mesačného platu); na sumu ustanovenú v eurách na hodinu sa u tejto skupiny zamestnancov neprihliada. Nominálna suma mesačnej minimálnej mzdy 520 eur mesačne sa uplatní len v prípade, ak zamestnanec pracuje v ustanovenom týždennom pracovnom čase a súčasne odpracuje plný mesačný fond pracovného času.

 

Celé znenie príspevku nájdete v produkte EPI Odborné články:  

 Zvýšenie minimálnej mzdy na rok 2019

Autor: Ing. Viliam Višňovský

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené