Letné brigády študentov

Dohody o brigádnickej práci, práva a povinnosti študenta a zamestnávateľa v súvislosti s platením poistného a postup pri zdaňovaní príjmu.

Autori: Ing. Eva Gášpárová
Dátum publikácie: 7. 7. 2017


Mnoho študentov stredných a vysokých škôl využíva prázdninové mesiace na letné brigády.

Zárobkovú činnosť na území SR vykonávajú predovšetkým na základe dohody o brigádnickej práci študentov.

Dohodou o brigádnickej práci študentov vzniká pracovnoprávny vzťah medzi zamestnávateľom a fyzickou osobou, ktorá má štatút študenta. Uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu vznikajú pre zamestnávateľa aj študenta určité práva a povinnosti vyplývajúce predovšetkým zo Zákonníka prácezákona o sociálnom poistení a zákona o dani z príjmov. Zamestnávatelia aj študenti musia v praxi uplatňovať a rešpektovať:

 • náležitosti dohody o brigádnickej práci študentov, práva a povinnosti zúčastnených strán vyplývajúce zo Zákonníka práce,
 • na účely zákona o sociálnom poistení:
  • postavenie študenta ako zamestnanca na účely dôchodkového poistenia,
  • povinnosť zamestnávateľa prihlásiť a odhlásiť študenta do/zo Sociálnej poisťovne, určiť vymeriavací základ pre platenie poistného a poistné vypočítať, platiť a vykázať určeným spôsobom,
  • identifikovať uzatvorenú dohodu ako dohodu s právom na pravidelný alebo nepravidelný príjem,
  • právo študenta určiť dohodu, pri ktorej nebude mať postavenie zamestnanca a pri príjme do 200 € nebude povinne dôchodkovo poistený,
 • na účely zákona o dani z príjmov:
  • povinnosť zamestnávateľa vyberať preddavok na daň z príjmu zo závislej činnosti a plniť ostatné povinnosti vyplývajúce zo zákona,
  • právo študenta podpísať Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane,
  • možnosť študenta požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň alebo podať daňové priznanie.

Zákonník práce umožňuje zamestnávateľom na plnenie svojich úloh a na zabezpečenie svojich potrieb uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, a to dohodu o vykonaní práce (§ 226), dohodu o pracovnej činnosti (§ 228a) a dohodu o brigádnickej práci študentov (§ 227 a § 228). Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru upravuje deviata časť Zákonníka práce.

Článok je uvedený v skrátenom znení, jeho celé znenie nájdete v produkte Odborné články:

Letné brigády študentov – platenie poistného a zdaňovanie príjmu

Autor: Ing. Eva Gášpárová

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené