Komentár k novému zákonu o poplatkoch za uloženie odpadov

Poplatníkom je posledný držiteľ odpadu. Správne zaradenie odpadov.

Autori: Mgr. Janette Smažáková
Dátum publikácie: 7. 3. 2019tt_vyplnanie-tlaciva_375x250

Po 12 rokoch platnosti zákona č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov (ďalej len „predchádzajúci zákon“) pristúpilo Ministerstvo životného prostredia SR k vypracovaniu nového zákona, keďže predchádzajúca právna úprava poplatkov za uloženie odpadov nebola postačujúca a nebola dostatočne motivujúca pre pôvodcov odpadov znižovať množstvo odpadov ukladaných na skládku odpadov.

Ministerstvo bolo nútené podniknúť zásadnejšie kroky, aby „donútilo“ pôvodcov odpadov, pokiaľ je to možné, predchádzať vzniku odpadov, znižovať produkciu odpadov, zabezpečiť zhodnotenie, resp. recykláciu čo najväčšieho množstva odpadov, a tým v čo najväčšej možnej miere znižovať množstvo odpadov ukladaných na skládky odpadov.

Zvýšenie poplatkov za uloženie odpadov a zmena mechanizmu prerozdeľovania príjmov z nich je len jedným z opatrení, ktoré by mali zabezpečiť zníženú mieru skládkovania odpadov.

Najväčší priestor pre zníženie množstva odpadov ukladaných na skládku odpadov predstavujú komunálne odpady. Avšak aj oblasť priemyselných odpadov má v tomto smere rezervy. V rámci niektorých výrobných procesov je síce ťažké predstaviť si zníženie produkovaného množstva odpadu, ktorý je ukladaný na skládku odpadov alebo na odkalisko, stále je však možnosť zdokonaľovať technológie a použité materiály, ktoré by v konečnom dôsledku znížili produkciu nezhodnotiteľných odpadov.

Zákon je oproti predchádzajúcemu zákonu v niektorých smeroch jednoznačnejší, ale aj komplikovanejší. Novelizuje zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 587/2004 Z. z.), čo sa premietlo aj v jeho názve. Environmentálny fond je subjektom, ktorému prevádzkovateľ skládky odpadov a prevádzkovateľ odkaliska odvádzajú všetky príjmy z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov alebo na odkalisko. Tieto príjmy Environmentálny fond prerozdelí štyrom skupinám subjektov, ktoré ustanovuje zákon.

Pôvodne ministerstvo vypracovalo návrh zákona o poplatkoch za uloženie odpadov ako jeden právny predpis, ktorý bol v rámci legislatívneho procesu rozdelený na dva právne predpisy. Z pôvodného návrhu zákona boli do nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov (ďalej len „nariadenie“), odčlenené predovšetkým sadzby za jednotlivé druhy odpadov pre výpočet poplatku za uloženie týchto odpadov na skládku odpadov alebo na odkalisko za určené roky, úroveň vytriedenia komunálnych odpadov, ktorá je jednou z podmienok na získanie príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona, náležitosti žiadosti o poskytnutie tohto príspevku, údaje uvádzané prevádzkovateľom skládky odpadov a prevádzkovateľom odkaliska pri odvádzaní príjmov z poplatkov za uloženie odpadov Environmentálnemu fondu. Obidva právne predpisy navzájom súvisia a sú prepojené.

Keďže sa od 1. januára 2019 zvýšili sadzby pre výpočet poplatku za uloženie jednotlivých druhov odpadov na skládku odpadov,  budú príjmy z týchto poplatkov vyššie a bude možné ich rozdeliť medzi viacero subjektov. Ide o motiváciu pre obce i pre podnikateľské subjekty, aby získali príspevok alebo dotáciu od Environmentálneho fondu.

 

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace odborné články

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.