K predĺženiu platnosti stavebného povolenia

Najvyšší súd SR zverejnil v Zbierke stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR pod číslom R 78/2018 rozhodnutie k posúdeniu prípustnosti dovolania.

Dátum publikácie: 6. 3. 2019


Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 28. júna 2018, sp. zn. 8Sžk 15/2018

 

Predmetom právneho posúdenia v tomto konaní je otázka účastníctva žalobkyne v konaní o predĺžení platnosti stavebného povolenia na vodnú stavbu – Rozšírenie verejného vodovodu.

Podľa žalobkyne z dokladov priložených k žalobe je nepochybné, že výstavba samotná, ako aj užívanie stavieb môže ohroziť zdroje pitnej vody v studniach využívaných majiteľmi rodinných domov susediacich s predmetnou výstavbou, ohroziť kvalitu podzemných vôd a nízka priepustnosť podložia v danej lokalite môže spôsobiť podmývanie stavieb susediacich nehnuteľností, teda aj jej nehnuteľností, ktoré sú vo vzťahu k stavebnému konaniu susednými nehnuteľnosťami, pričom pokiaľ v žalobe uvádzala „susedné nehnuteľnosti“, tento termín používala v zmysle legálnej definície podľa § 139 ods. 2 Stavebného zákona a mala na mysli svoje nehnuteľnosti (a uvádzala, ako jej vlastnícke právo a iné práva, k nim môžu byť dotknuté), pričom poukázala na uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 8Sžp/20/2012, podľa ktorého pre posúdenie, či určitá fyzická alebo právnická osoba mala, resp. nemala, byť účastníkom stavebného konania je potrebné skúmať, či uskutočnením stavby podľa podmienok stavebného povolenia existuje možnosť ovplyvnenia vlastníckych alebo iných práv k pozemkom a stavbám, nie je potrebné skúmať reálny faktický zásah do týchto práv. V uvedenom kontexte poukázala aj na ust. § 14 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. Zákon o správnom konaní (správny poriadok), podľa ktorého je účastníkom administratívneho konania aj ten, kto tvrdí, že môže byť rozhodnutím vo svojich právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach priamo dotknutý, a to až do času, kým sa preukáže opak. 

Právna veta:

Platnosť stavebného povolenia môže stavebný úrad predĺžiť na žiadosť navrhovateľa v konaní o predĺženie platnosti stavebného povolenia, ktoré je samostatným konaním, predmetom ktorého je skúmanie podmienok umožňujúcich predĺženie platnosti stavebného povolenia. Osobitné ustanovenie vo vzťahu k predĺženiu platnosti už v minulosti vydaného stavebného povolenia neexistuje, preto správny orgán pri svojom rozhodovaní musí zohľadniť všetky skutočnosti, ktoré sa na ten-ktorý prípad vzťahujú a svoje rozhodnutie odôvodniť správnou úvahou, ktorá nesmie vybočiť z medzí a hľadísk ustanovených zákonom.

Celé znenie rozhodnutia sp. zn.  8Sžk 15/2018

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené