Doručovanie prostredníctvom elektronických schránok

Výhody a nevýhody využívania elektronických schránok podľa Ústredného portálu verejnej správy.

Autori: JUDr. Veronika Gembalová
Dátum publikácie: 19. 11. 2018Obsahom príspevku, vychádzajúc z konkretizácie výhod využívania elektronických schránok podľa Ústredného portálu verejnej správy, je posúdenie, či prístupnosť, finančnú úsporu, bezpečnosť a informovanosť možno z pohľadu fyzických osôb a podnikateľských subjektov považovať za výhody využívania elektronických schránok. Keďže uvedený spôsob komunikácie s verejnou správou má svoje pre aj proti, obsahom príspevku je aj konkretizácia nevýhod využívania elektronických schránok z pohľadu uvedených osôb.

Papier ako nosič informácií postupne odchádza do histórie. Štát na tento trend reaguje zavedením povinnosti orgánov verejnej moci, ako sú všetky ministerstvá, úrady, súdy, mestá, obce a iné uplatňovať výkon verejnej moci elektronicky. Návrh zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) bol predložený na základe legislatívneho zámeru zákona o elektronickej verejnej správe, ktorý vláda Slovenskej republiky schválila uznesením vlády Slovenskej republiky č. 657/2010 z 29. septembra 2010. Národná rada Slovenskej republiky návrh zákona schválila uznesením č. 742 zo dňa 4. 9. 2013.

Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. o e-Governmente“) upravuje spôsob výkonu verejnej moci v elektronickej podobe jednotným spôsobom pre všetky orgány verejnej moci. S platnosťou od 1. novembra 2013 sú orgány verejnej moci povinné uplatňovať výkon verejnej moci elektronicky, avšak výnimkou v tomto zákone bola táto povinnosť odložená pre tie orgány verejnej moci, ktoré pre technické prekážky elektronicky komunikovať nemohli. Od 1. novembra 2016 už táto výnimka neplatí a orgány verejnej moci musia komunikovať s fyzickými a právnickými osobami prioritne elektronickou formou prostredníctvom zriadených elektronických schránok, t. j. prijímať elektronické podania prostredníctvom elektronických schránok a zároveň vytvárať elektronické dokumenty a elektronickým spôsobom ich aj doručovať.
 Výnimku tvoria iba tie úkony, o ktorých osobitný predpis výslovne ustanovuje, že ich orgán verejnej moci vykonáva výlučne v listinnej podobe, ďalej tie úkony, ktoré osobitný predpis ukladá alebo umožňuje vykonať ústne, konkludentným prejavom vôle alebo predložením veci, alebo ktoré spočívajú vo výkone činnosti. Za porušenie tejto povinnosti bude orgánu verejnej moci uložená pokuta. Sankcie za nedodržiavanie zákona o e-Governmente boli zavedené zákonom č. 238/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o e-Governmente, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákon

Článok je skrátený, celý článok je súčasťou predplateného prístupu:

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 305/2013 Z. z. Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci

S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.