Dohoda o vykonaní práce s viacerými zamestnávateľmi v rovnakom čase

Môžu dve školy uzatvoriť s tou istou sestričkou dohodu o vykonaní práce na túto istú prácu a v tom istom termíne ako zdravotník na lyžiarskom kurze? 

Dátum publikácie: 9. 5. 2019


Otázka:

Základná škola organizuje lyžiarsky kurz, kde je potrebné zabezpečiť zdravotníka. Keďže žiadny zo zamestnancov školy kvalifikačne na túto pozíciu nevyhovuje, škola uzatvorí Dohodu o vykonaní práce so sestričkou, ktorá s nimi na lyžiarsky kurz pôjde. Lyžiarsky kurz škola organizuje spolu so školou zo susedného mesta a oni by s touto istou sestričkou tiež uzatvorili Dohodu o vykonaní práce na túto istú prácu, v tom istom termíne ako zdravotník na lyžiarskom kurze. Je možné uvedené takto riešiť?

 

Odpoveď:

Základný právny rámec pre organizovanie lyžiarskych kurzov na základných a stredných školách ako súčasti výchovnovzdelávacieho procesu stanovuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelá­vaní (školský zákon) a o zmene a do­plnení niektorých zákonov v znení ne­skorších predpisov, na ktorý nadväzujú ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy z oblasti školstva a zdravotnej starostlivosti upravujúce bližšie podmienky ich zabezpečenia. Jednou z požiadaviek na organizátorov lyžiarskych kurzov je aj zabezpečenie zdravotnej starostlivosti o žiakov počas celej doby kurzu odborne spôsobilou osobou (zdravotníkom) definovanou v § 5 ods. 2 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 526/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia. Podmienku odbornej spôsobilosti plní aj zdravotná sestra. 

V praxi škôl sa pri zabezpečení činnosti zdravotníka na lyžiarskych kurzoch azda najviac využíva dohoda o vykonaní práce, ktorá je čo do požadovaného rozsahu pracovného času zdravotníka a jeho rozvrhnutia flexibilnejšia ako pracovný pomer.

Keďže z dohody o vykonaní práce vzniká súčasne vzájomný zodpovednostný vzťah medzi zamestnávateľom a zamestnancom za prípadne spôsobenú škodu, je jej uzavretie individuálne s každým zamestnávateľom zvlášť v prípade uvedenom v otázke priam žiaduce.

Odpoveď je skrátená, jej celé znenie nájdete v produkte Príklady z praxe

 

 

Autor: JUDr. Jana Kňazovická

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

Súvisiace odborné články


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené