Dedičské konanie podľa Civilného mimosporového poriadku

Príslušnosť súdu, notár ako súdny komisár, veriteľ poručiteľa, BSM, likvidácia dedičstva.

Autori: JUDr. Ing. Michaela Sýkorová
Dátum publikácie: 27. 3. 2019tt_kladivko-bankovky_375x250

Prijatím Civilného mimosporového poriadku (zákon č. 161/2015 Z. z.) došlo okrem iného k zmenám v právnej úprave dedičského konania, a to hlavne s cieľom zrýchlenia konania. Nižšie uvedený článok je zhrnutím novej právnej úpravy (mimo dodatočného konania o dedičstve, ktoré je upravené samostatným článkom) s cieľom poskytnúť ucelený pohľad na dedičské konanie.

Dedičské konanie je nesporovým konaním, ktorého účelom je prejednanie a rozhodnutie o dedičstve podľa zásad dedičského hmotného práva. Podľa ustanovenia § 460 OZ sa dedičstvo nadobúda smrťou poručiteľa. Uvedené ustanovenie je základným hmotnoprávnym predpisom pre nasledovné konanie o dedičstve, ktorého právnu úpravu nachádzame v § 158 až § 219 CMP. Pre štát sú dedičské vzťahy natoľko významné, že na ich realizáciu nikdy nepostačovali právne úkony samotných účastníkov konania, t. j. dedičov, ale vždy realizáciu tejto kategórie právnych vzťahov podmieňoval štát i nevyhnutnou ingerenciou štátnej moci vo forme konania o dedičstve.CIRÁK, J.: Dedičské právo. Šamorín: Heuréka, 2009, s. 180.

Dedičské právo procesné upravuje postup súdu (notára ako súdneho komisára) a účastníkov konania v dedičskom konaní tak, aby bola zabezpečená spravodlivá ochrana práv a oprávnených záujmov dedičov a rešpektovaná posledná vôľa poručiteľa.VOJČÍK P.: Občianske právo hmotné. II. diel. Košice: Univerzita P. J. Šafárika, 2006, s. 259.

Na konanie sú príslušné okresné súdy a miestna príslušnosť je určená § 158 CMP. Na konanie o dedičstve je miestne príslušný súd, v ktorého obvode:

a) mal poručiteľ v čase smrti adresu trvalého pobytu,

b) sa nachádza majetok poručiteľa, ak nie je daná príslušnosť podľa písmena a),

c) poručiteľ zomrel, ak nie je daná príslušnosť podľa písmena a) alebo písmena b).

Miestna príslušnosť je určená podľa vyššie uvedených kritérií, pričom tieto sú vo vzťahu subsidiarity. V právnej úprave od 1. 7. 2016 teda došlo k zmene určenia miestnej príslušnosti, pretože vtedy určujúce kritériá „bydlisko“ a „pobyt poručiteľa“ boli pomerne častým predmetom sporov o miestnu príslušnosť. V rámci ustanovení o miestnej príslušnosti súdu sa priamo v § 159 CMP zakotvilo, že na dodatočné konanie o dedičstve je miestne príslušný súd, na ktorom bolo konanie o dedičstve skončené. Ako pozitívum oproti právnej úprave účinnej do 30. 6. 2016 možno hodnotiť aj úpravu miestnej príslušnosti súdu schvaľujúceho právny úkon maloletého dediča, resp. osoby obmedzenej na právne úkony, podľa ktorej je príslušným súdom súd konajúci o dedičstve. V minulosti tieto konania často prebiehali na inom súde, a tým dochádzalo k zbytočným prieťahom v dedičskom konaní.

Po 1. 7. 2016 sa celé prvoinštančné konanie o dedičstve zverilo notárom ako súdnym komisárom, okrem taxatívne stanovených vecí uvedených v § 161 ods. 2 CMP (napr. rozhodnutie o začatí dedičského konania, rozhodnutie o vylúčení notára a jeho zamestnancov). Notár koná na základe poverenia vydaného príslušným súdom. Poverenie nie je rozhodnutím, a preto nie je proti nemu prípustný opravný prostriedok.

 

Článok je uvedený v skrátenom znení.

Celé znenie článku: Dedičské konanie podľa Civilného mimosporového poriadku

Odporúčame: Modul CSP - Rekodifikácia

  • výber odborných článkov, vzorov právnych podaní, rozhodnutí súdov a videoškolení k téme civilného práva procesného

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.