Daňová povinnosť pri predaji tovaru za symbolickú cenu

Rozudok Najvyššieho súdu SR k posúdeniu správnosti výšky odpočtu DPH v prípade predaja tovaru za zmluvne dohodnutú nižšiu cenu, ako je cena reálna.

Autori: Ing. Jaroslava Betáková
Dátum publikácie: 2. 1. 2019


Právoplatný rozsudok Najvyššieho súdu SR č. 8Sžfk/3/2016 z 23. 8. 2018

Právny základ:

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

Podľa § 8 ods. 3 zákona o DPH ak platiteľ dodá tovar bezodplatne alebo dodá tovar na ďalší iný účel ako na podnikanie a pri kúpe alebo vytvorení tohto tovaru vlastnou činnosťou bola daň úplne alebo čiastočnej odpočítateľná, považuje sa takéto dodanie tovaru za dodanie tovaru za protihodnotu.

Podľa § 22 ods. 5 zákona o DPH pri dodaní tovaru podľa § 8 ods. 3 zákona o DPH je základom dane cena, za ktorú bol tovar nadobudnutý vrátane nákladov súvisiacich s nadobudnutím, a ak bol tovar vytvorený vlastnou činnosťou, základom dane sú náklady na vytvorenie tovaru vlastnou činnosťou. Pri dodaní tovaru, ktorý je podľa osobitného predpisu odpisovaným majetkom, základom dane je zostatková cena majetku.

Skutkový stav:

Daňový úrad vyrubil platiteľovi DPH – s. r. o., rozdiel dane z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie marec 2014 v sume 25 868,89 € z dôvodu, že predal tovar – ťahače výrazne pod cenu.

Správca dane konštatoval, že s. r. o. vznikla daňová povinnosť dodaním tovaru podľa § 19 ods. 1 zákona o DPH a povinnosť platiť daň za dodaný tovar podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH, pričom pri výpočte základu dane mala byť zohľadnená vstupná cena tohto hmotného majetku (105 000 €), deň nákupu 20. november 2013, odpisy majetku k 31. decembru 2013 (0 €), podľa daňového priznania dane z príjmu za rok 2013 (predmetom účtovania neboli účtovné odpisy).

Daň mala byť odvedená z hodnoty 105 000,- €, t. j. vo výške 21 000 €, pričom odvedená bola len vo výške 0,60 €. Správca dane vyrubil rozdiel, t. j. 20 999,40 €.

...Žalobca v rámci odvolacieho konania opakovane namietal aplikáciu § 22 ods. 5 zákona o DPH, keď bol toho názoru, že ak sa zmluvné strany v obchodnom vzťah dohodli na odplate, nemožno ju spochybniť. Podľa odvolacieho súdu dodanie predmetného tovaru – 3 ks ťahačov v cene 1 €/kus bez DPH, pričom pri kúpe tohto tovaru bola daň odpočítateľná (vo výške 21 000 €), je v zmysle § 8 ods. 3 zákona o DPH nutné považovať za bezodplatné dodanie tovaru, čo odôvodňuje aplikáciu § 22 ods. 5 zákona o DPH tak, ako to ustálil správca dane.

 

Príspevok je skrátený, jeho celé znenie nájdete v produkte Odborné články:

Daňová povinnosť pri predaji tovaru za symbolickú cenu

 

Autor: Ing. Jaroslava Betáková

Súvisiace odborné články

Súvisiace autorsky spracované rozhodnutie súdu

Súvisiace rozhodnutia NS SR

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené