Daň z nehnuteľností v roku 2019

K povinnosti podať daňové priznanie k nehnuteľnostiam, k vzniku a zániku daňovej povinnosti za rok 2018.

Dátum publikácie: 21. 1. 2019


Zdaňovacím obdobím pri dani z nehnuteľností je kalendárny rok. Daň z nehnuteľností správca dane vyrubuje každoročne rozhodnutím podľa stavu k 1. januáru príslušného kalendárneho roku. Ak nastanú zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností v priebehu kalendárneho roku, na tieto sa neprihliada – okrem nadobudnutia nehnuteľností vydražením alebo na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

Správcom dane z nehnuteľností je tá obec, na území ktorej sa nehnuteľnosť nachádza. Správca dane všeobecne záväzným nariadením k dani z nehnuteľností zavádza daň z nehnuteľností, ďalej v ňom ustanovuje sadzby dane z nehnuteľností, hodnoty pôdy, príplatok za ďalšie podlažie stavby, oslobodenia alebo zníženia od dane z nehnuteľností.

Daň z nehnuteľností je jednou z fakultatívnych miestnych daní ustanovených zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon).

Daň z nehnuteľností sa priznáva poda­ním priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje (ďalej len „priznanie“) alebo čiastkového priznania k dani z nehnuteľností a podáva ho každý, komu ako daňovníkovi podľa zákona vyplynula povinnosť na kalendárny rok 2019 podať priznanie alebo čiastkové priznanie.

Nehnuteľnosť môže byť v podielovom spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. Ak je nehnuteľnosť v podielovom spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov zastupuje jeden z nich a ostatní ručia za daň do výšky svojho podielu na dani. V prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov sú daňovníkmi dane z nehnuteľností obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne.

 

Vznik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností.

Pre daňovníka to znamená, že ak nadobudol nehnuteľnosť v priebehu roku 2018, správcovi dane z nehnuteľnosti nič v roku 2018 neoznamoval, ale v lehote do 31. januára 2019 podá priznanie alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností.

Príspevok je skrátený, jeho celé znenie nájdete v produkte Odborné články:

Daň z nehnuteľností v roku 2019

 

Autor: Ing. Iveta Ištóková

Súvisiace odborné články


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené